Medzinárodná politika (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je porozumieť hlavným tendenciám vo vývoji medzinárodnej politiky s dopadom sociálno-politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a vojenských faktorov na systém medzinárodných vzťahov. Hlavnou úlohou predmetu je osvojiť si relevantnú faktografiu a dátovú bázu. Predmet prispieva k rozširovaniu poznatkov študentov medzinárodných ekonomických vzťahov a zabezpečí kvalitné portfólio znalostí pre odborníkov študijného odboru hospodárska diplomacia.
Vedomosti: osvojenie si osobitostí a špecifík fungovanie kľúčových aktérov medzinárodnej politiky, ich pozícii na svetovej scéne, interakcií, záujmov, zdrojov a vplyvu vo svetovej politike, pochopenie kľúčových tendencií medzinárodnej politiky, ktorá je vnímaná ako vzájomné pôsobenie štátov a ďalších subjektov.
Kompetencie: schopnosť systematicky hodnotiť vývoj a súčasný stav svetového politického systému s dôrazom na interakciu hlavných aktérov, pochopenie politických špecifík v rámci medzinárodného prostredia.
Zručnosti: orientovať sa, analyzovať a pracovať s relevantnými zdrojmi, schopnosť sledovať a chápať logiku a dynamiku zmien politických a ekonomických charakteristík súčasného systému medzinárodných vzťahov na globálnej a regionálnej úrovni, analyzovať aktuálne trendy vo svetovej politike.
Po absolvovaní predmetu by mal študent/študentka:
-identifikovať a chápať kľúčové pojmy a terminológiu spojenú s aktérmi medzinárodných vzťahov,
-byť schopný analyzovať dynamiku medzinárodných vzťahov s prihliadnutím na princípy a mechanizmy fungovania aktérov medzinárodných vzťahov,
-osvojiť si špecifika zahraničnej politiky globálnych a regionálnych mocností, vybraných štátov v európskom priestore, pochopiť vnútropolitické faktory jej formovania,
-analyzovať a kriticky zhodnotiť relevantnú odbornú literatúru,
-vedieť kriticky diskutovať o všeobecných tendenciách v medzinárodnej politike.

Stručná osnova predmetu

Úvod do problematiky medzinárodnej politiky. Aktéri medzinárodnej politiky. Zahraničná politika štátu. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie ako aktér medzinárodnej politiky. USA ako globálny aktér medzinárodnej politiky. Nemecko ako kľúčová mocnosť EÚ. Francúzsko ako aktér medzinárodnej politiky. Taliansko ako aktér medzinárodnej politiky. Rusko ako aktér medzinárodnej politiku.Ukrajina jej vplyv na medzinárodnú politiku. Slovenská republika ako aktér medzinárodnej politiky. Švajčiarsko v systéme medzinárodnej politiky. Kooperácia v medzinárodnej politike.

Odporúčaná literatúra

McGLINCHEY, S. (2017) International relations. Bristol, England: E-International Relations Publishing, 2017. 238 p. ISBN 978-1-910814-17-8
Waltz, K. Theory of International Politics. Waveland Press; 1st edition, February 5, 2010, 256 p. ISBN-10: 1577666704
Bradford, A. (2020) The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. New York, NY: Oxford University Press, 2020. 424 p. ISBN 9780190088583

Sylabus predmetu

1. Úvod do problematiky medzinárodnej politiky. Povaha medzinárodnej politiky a jej význam pre teóriu medzinárodných vzťahov. Interdisciplinárny charakter medzinárodnej politiky. Medzinárodná politika ako jadro medzinárodných vzťahov. 2. Aktéri medzinárodnej politiky. Štát ako kľúčový aktér medzinárodnej politiky. Vývojové etapy formovania štátov. Súčasný politický systém štátu. Vonkajšia a vnútorná suverenita štátu. 3. Zahraničná politika štátu. Prepojenie medzi vnútornou a zahraničnou politikou štátu. Zahraničná politika štátu: doktríny, stratégie a techniky. Inštitúcie štátu a ich vplyv na formovanie zahraničnej politiky. 4. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie ako aktér medzinárodnej politiky. Kľúčové medzníky pri formovaní štátnosti. Etablovanie v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj. 5. USA ako globálny aktér medzinárodnej politiky. Osobitosti formovania štátnosti. Špecifika fungovanie v súčasnom systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj. 6. Nemecko ako kľúčová mocnosť EÚ. Kľúčové medzníky pri formovaní štátnosti. Pozícia v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj. 7. Francúzsko ako aktér medzinárodnej politiky. Kľúčové medzníky pri formovaní štátnosti. Etablovanie v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj. 8. Taliansko ako aktér medzinárodnej politiky. Špecifika formovania štátnosti. Etablovanie v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj. 9. Rusko ako aktér medzinárodnej politiku. Rusko ako nástupnicky štát ZSSR. Osobitne miesto RF v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj. 10. Ukrajina a jej vplyv na medzinárodnú politiku. Formovanie štátnosti v postsovietske obdobie. Etablovanie v systéme medzinárodných vzťahov. Zmena zahraničnopolitického smerovania a jej dôsledky. 11. Slovenská republika ako aktér medzinárodnej politiky. Kľúčové medzníky pri formovaní štátnosti. Etablovanie v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich vývoj 12. Švajčiarsko v systéme medzinárodnej politiky. Osobitosti formovania štátnosti. Pozícia v systéme medzinárodných vzťahov. Zahraničnopolitické priority a ich diplomatická dimenzia. 13. Kooperácia v medzinárodnej politike. Diplomacia ako prostriedok kooperácie. Inštitúcie medzinárodného politického systému. Princípy a spôsoby kooperácie v medzinárodnej politike.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečná známka je založená na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a ústnej skúške nasledovne: 40% celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej kontroly počas štúdia (účasť 10%, aktivita/kontrolné otázky 10%, semestrálna prezentácia (20%). Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky (60% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na skúšku 78 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022