Kultúry v medzinárodných vzťahoch (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je pochopenie problematiky kultúr, kultúrnych špecifík a odlišností svetových kultúr. Hlavnou úlohou predmetu je prezentácia vybraných paradigiem interpretácie medzikultúrnych, resp. medzicivilizačných vzťahov. Jednotlivé súbory poznatkov sú zostavené pomocou historicko-logickej a kauzálnej analýzy tých atribútov kultúr, ktoré determinovali ich identitu a vplyv v medzinárodnom prostredí. Do súboru elementov štruktúry kultúr sme zaradili verbálne i neverbálne entity ako sú jazyky, písomné sústavy, náboženstvá, tradície, kultúrne politiky, medzikultúrne vzťahy s osobitným zreteľom na kultúrnu identitu Európskej únie. V tomto zmysle predmet prispieva k rozširovaniu poznatkov študentov medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie.
Vedomosti: osvojenie si osobitostí a špecifík jednotlivých kultúr, oboznámenie sa s historickými súvislosťami formovania kultúr, pochopenie kľúčových téz súčasného medzikulturného dialógu, schopnosť ich kriticky vyhodnocovať.
Kompetencie: pochopenie kultúrnych špecifík v rámci medzinárodného prostredia, schopnosť identifikovať kľúčové znaky svetových kultúr a určiť špecifiká ich vývoja.
Zručnosti: orientovať sa, analyzovať a pracovať s relevantnými literárnymi zdrojmi, schopnosť zvládať neštandardné interkultúrne situácie, schopnosť efektívne a vysoko kvalifikovane a zároveň citlivo, komunikovať so zahraničnými partnermi, spoločnosťami resp. inštitúciami.
Po absolvovaní predmetu by mal študent/študentka:
-rozpoznať a identifikovať a chápať kľúčové pojmy a terminológiu spojenú s vývojom kultúr medzinárodných vzťahov
-byť schopný identifikovať hlavné kultúry, ich vývoj, dôvody ich rozmachu resp. úpadku
-osvojiť si kultúrne špecifiká rozhodujúcich svetových kultúr a civilizácií,
-čítať s porozumením, analyzovať a kriticky zhodnotiť relevantnú odbornú literatúru,
-vedieť kriticky diskutovať o aktuálnych témach týkajúcich sa medzikultúrnych a medzicivilizačných procesov

Stručná osnova predmetu

Pojmoslovie a kľúčové kategórie interpretácie kultúr a civilizácií. Európska kultúra. Ruská kultúra.
Kultúrna a civilizačná identita USA. Multikulturalizmus v Kanade. Kultúry Latinskej Ameriky.
Islamská kultúra a islamská civilizácia. Indická kultúra, Hinduizmus a budhizmus. Čínska kultúra, Konfucianizmus. Japonská a kórejská kultúra. Židovská kultúra. Africká kultúra. Kultúrna diplomacia.

Odporúčaná literatúra

FRIEDEN, J. A., LAKE, D. A., SCULTZ, K. A. 2018. World Politics: Interests, Interactions, Institutions. W. W. Norton & Company, New York, 2018
GOLDBERG, D. T. (ed.) 1998. Multiculturalism. A Critical Reader. Blackwell Publishers, Malden, 1998.
HARRISON, K., D.; HOWELL, C. H. 2016. National Geographic People of the World: Cultures and Traditions, Ancestry and Identity. National Geopraphic, New York, 2016
HUNTINGTON, S. P. 1997. The Clash of Civilisations. Remaking of World Order. Touchstone, New York, 1997.
ROSENSTEIN, C. 2018. Understanding Cultural Policy. Routledge, New York, 2018.

Sylabus predmetu

1. Pojmoslovie a kľúčové kategórie interpretácie kultúr a civilizácií. Pojmy kultúra a civilizácia. Vysvetlenie a explanácia vzťahov medzi jednotlivými systémami a vrstvami kultúrnych prvkov. Kultúrne modely. 2. Európska kultúra. Európske korene západnej civilizácie. Etapy vývoja európskej kultúry: Antika. Kresťanstvo. Humanizmus, renesancia, osvietenstvo. Industriálna a postindustriálna éra. Obdobie kritickej sebareflexie. Hodnotový rámec. Kultúrna politika EÚ, jej politický a právny rámec. 3. Ruská kultúra. Vývojové etapy formovania ruskej kultúry. Pravoslávie ako duchovný základ ruskej kultúry. Hodnotový rámec. Totalitarizmus a propaganda v sovietskej kultúre. 4. Kultúrna a civilizačná identita USA. Vývojové etapy formovania americkej kultúry. Špecifické znaky formovania americkej kultúry. Hodnotový rámec americkej spoločnosti a aktuálne problémy americkej spoločnosti. 5. Multikulturalizmus v Kanade. Formovanie kanadskej spoločnosti. Dôvody a formy inštitucionalizácie multikulturalizmu v Kanade. Aktuálne problémy kanadskej spoločnosti. Postavenie pôvodného obyvateľstva. 6. Kultúry Latinskej Ameriky. Pojem Latinská Amerika. Hlavné predkolumbovské civilizácie. Špecifiká formovania súčasných kultúr v Latinskej Amerike. Aktuálna diskusia o kolonializme a koloniálnom dedičstve v regióne Latinskej Ameriky. 7. Islamská kultúra a islamská civilizácia. Vznik islamu a jeho etablovanie. Geografické rozšírenie a špecifiká. Islamizácia ako faktor identity štátov. 8. Indická kultúra. Hinduizmus a budhizmus. Vznik a etablovanie indických civilizácií. Hinduizmus a budhizmus a ich hodnotový rámec. Aktuálne problémy indickej spoločnosti 9. Čínska kultúra. Konfucianizmus. Vznik a etablovanie čínskej civilizácie a jej hodnotový rámec. Konfucianizmus a jeho význam v regióne východnej Ázie. Osobitosti čínskej civilizácie a kultúry. 10. Japonská a kórejská kultúra. Vznik a etablovanie japonskej kultúry. Historické zdroje kórejskej kultúry. Etapy vývoja a špecifické znaky japonskej a kórejskej kultúry. 11. Židovská kultúra. Vznik židovskej kultúry a jej hodnotový rámec. Judaizmus a jeho špecifiká. Aktuálne spoločenské problémy izraelskej spoločnosti. 12. Africká kultúra. Dôvody špecifického spoločenského a kultúrneho vývoja afrického kontinentu. Európsky kolonializmus a jeho dôsledky pre kultúrno-spoločenský vývoj kontinentu. Regionálne kultúrne, jazykové a spoločenské špecifiká Afriky. 13. Kultúrna diplomacia. Vymedzenie pojmu . Príklady kultúrnej diplomacie a jej realizácia v podmienkach SR. Kultúra, nový nástroj diplomacie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečná známka je založená na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a ústnej skúške nasledovne: 40% celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej kontroly počas štúdia (účasť 10%, aktivita/kontrolné otázky 10%, semestrálna prezentácia (20%). Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky (60% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na skúšku 78 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022