Ženy v zahraničnej politike

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Do znalostí o základoch teórií medzinárodných vzťahov a ich fungovaní, zasadiť informácie o problematike žien a aplikovať tieto poznatky na aktuálne dianie v oblasti medzinárodnej politiky najmä diplomacie.
Získanie základných informácií o rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity v fungovaní medzinárodných vzťahov. Reflexia analytických rovín (medzinárodný systém, štát a neštátni aktéri) a najdôležitejších fenoménov rodovej rovnosti v relevantných teóriách.
Po absolvovaní predmetu, budú mať študenti a študentky nasledujúce vedomosti:
1) budú poznať a vedieť používať relevantné pojmy a mať široké znalosti problematiky rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie v lokálnom aj globálnom kontexte.
2) budú poznať vývoj feministického naratívu na Slovensku a budú vedieť zhodnotiť historicko-spoločenské bariéry a ich vplyv na súčasné postavenie žien v slovenskej zahraničnej politike a diplomacii.
3) budú vedieť identifikovať hlavné prekážky a bariéry špecifické pre ženy v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie, budú o nich vedieť diskutovať a zakladať svoje argumenty na dátach a výsledkoch kvalitných výskumov.
4) študenti a študentky budú poznať riešenia a vedieť analyzovať odporúčania pre zlepšenie rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, a inklúzie a diverzity v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie.
Po absolvovaní predmetu, budú mať študenti a študentky nasledujúce praktické zručnosti:
1) budú vedieť aplikovať konkrétne kroky na zlepšenie inklúzie a diverzity na pracovisku v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie, a to na úrovni jednotlivca, kolektívu, inštitúcie a spoločnosti ako takej.
2) budú vedieť aplikovať teoretické poznatky pri analýze rodovej rovnosti v súčasnej zahraničnej politike a diplomacii a formulovať argumenty a názory založené na kvalitných dátach a výskumoch.
3) budú poznať najčastejšie sebaobmedzujúce správania a vedieť aplikovať konkrétne stratégie pre ich elimináciu.
Po absolvovaní predmetu, budú mať študenti a študentky nasledujúce kompetencie:
1) vedieť rozoznávať stereotypy a dvojaké štandardy v pracovnom i bežnom živote a budú k nim vedieť efektívne pristupovať, ak sa s nimi stretnú.
2) prostredníctvom využitia prvkov globálneho vzdelávania zdokonalia svoje praktické zručnosti, analytické a kritické myslenie, argumentáciu, riešenie problémov, komunikačné zručnosti, asertivitu, atď.
3) študenti sa stanú pozitívnou hybnou silou v spoločnosti a na pracovisku a budú tak pridanou hodnotou pre slovenskú zahraničnú politiku a diplomaciu.

Stručná osnova predmetu

Pojmy a terminológia v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity. Pojmy a terminológia v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity. Stereotypy, predsudky, dvojité štandardy a sebaobmedzujúce správanie. Historicko-spoločenské bariéry a ich vplyv na súčasné postavenie žien v zahraničnej politike a diplomacii. Komparatívno-analytické porovnanie súčasnej situácie na Slovensku, v Švédsku a Mexiko. Prípadová štúdia: Kultúrny kontext a rodová parita vo francúzskej diplomacii. Feministická zahraničná politika. Inklúzia a rodová rovnosť pri príprave, nábore a raných štádiách kariéry mladých ľudí v zahraničnej politike a diplomacii: Praktické riešenia a opatrenia. Veľvyslanecké vyslania v kontexte rodovej rovnosti, inklúzie a diverzity. Ženy v zahraničnej politike: EÚ, OSN, NATO atď. Postavenie žien v obrannej politike. Praktické riešenia, opatrenia a odporúčania pre zvýšenie zastúpenia a postavenia žien a zabezpečenie inklúzie a rovnosti v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie. Zhrnutie a retrospektíva.

Odporúčaná literatúra

1) Cassidy, J. A. (2017). Gender and Diplomacy. Routlage.
2) Helgessen, S. a Goldsmith, M. (2018). How Women Rise: Break the 12 habits holding you back. RH.
3) Lipman, J. (2019). That’s What She Said. John Murray Publishers.
4) Aggestam, K. a Towns, A. (2019). The Gender Turn in Diplomacy: a new research agenda. International Feminist Journal of Politics (21:1), 9 - 28, DOI.
5) Maliniak, D. et al. (2008) Women in International Relations. Article in Politics and Gender.
6) Caroline Criado Perez: Invisible Women (Exposing Data Bias in a World Designed for Men)

Sylabus predmetu

1. Pojmy a terminológia v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity. 2. Pojmy a terminológia v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity. 3. Stereotypy, predsudky, dvojité štandardy a sebaobmedzujúce správanie. 4. Historicko-spoločenské bariéry a ich vplyv na súčasné postavenie žien v zahraničnej politike a diplomacii. 5. Komparatívno-analytické porovnanie súčasnej situácie na Slovensku, v Švédsku a Mexiko. 6. Prípadová štúdia: Kultúrny kontext a rodová parita vo francúzskej diplomacii. 7. Feministická zahraničná politika. 8. Inklúzia a rodová rovnosť pri príprave, nábore a raných štádiách kariéry mladých ľudí v zahraničnej politike a diplomacii: Praktické riešenia a opatrenia. 9. Veľvyslanecké vyslania v kontexte rodovej rovnosti, inklúzie a diverzity. 10. Ženy v zahraničnej politike: EÚ, OSN, NATO atď. 11. Postavenie žien v obrannej politike. 12. Praktické riešenia, opatrenia a odporúčania pre zvýšenie zastúpenia a postavenia žien a zabezpečenie inklúzie a rovnosti v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie. 13. Zhrnutie a retrospektíva.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Celkové hodnotenie predmetu pozostáva z hodnotenia aktívnej účasti na seminároch počas semestra (20%) a vypracovania zadania k jednotlivým kapitolám a prezentácie navrhovaného riešenia (80%). Podmienkou úspešného absolvovania je získať minimálne 51% bodov.

Pracovné zaťaženie študenta

Attendance on seminars 26h, individual weekly preparation for seminars 12h, practical part of the case study 20h, case study solution preparation and presentation 20h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický jazyk

Dátum schválenia: 29.08.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023

Dátum schválenia: 29.08.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023