Diplomacia v praxi I. (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet študentom sprostredkuje unikátny pohľad zvnútra pomocou pravidelných stretnutí so zástupcami diplomatického zboru štátov celého sveta akreditovanými pre Slovenskú republiku či zástupcov medzinárodných organizácií s cieľom sprostredkovať ich skúsenosti z fungovania diplomatickej služby.
Vedomosti: osvojenie si teoretických, ale najmä praktických poznatkov o fungovaní medzinárodných ekonomických a politických vzťahov a diplomatickej praxe v rôznych štátoch sveta so zameraním na aktuálny ekonomický a politický vývoj, oboznámenie sa s historickými súvislosťami, schopnosť kritického vyhodnocovania.
Kompetencie: pochopenie rôznych dimenzií ekonomickej, politickej a kultúrnej diplomacie, schopnosť identifikovať kľúčové udalosti a špecifiká vývoja jednotlivých dimenzií diplomacie.
Zručnosti: analyzovať a aktívne pracovať s relevantnými informačnými zdrojmi, schopnosť reagovať na neštandardné interkultúrne situácie, schopnosť efektívne a vysoko kvalifikovane komunikovať so zahraničnými diplomatickými predstaviteľmi.

Po absolvovaní predmetu by mal študent / študentka:
 identifikovať a zhrnúť základné charakteristiky diplomatickej praxe;
 objasniť základné prvky praxe verejnej diplomacie, vrátane fungovania diplomatických misií, jej činností a personálu;
 identifikovať politické, ekonomické a kultúrne špecifiká príslušnej krajiny;
 orientovať sa v možnostiach profesijného uplatnenia a perspektívy diplomatickej kariéry;
 čítať s porozumením, analyzovať a kriticky zhodnotiť relevantnú odbornú literatúru;
 vedieť kriticky diskutovať k aktuálnym témam týkajúcich sa diplomatického vývoja.

Stručná osnova predmetu

Úvod do problematiky. Terminológia, základné historické súvislosti, vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými dimenziami diplomacie. Inštrukcie k semestrálnym úlohám. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti. Záverečné kolokvium

Odporúčaná literatúra

1. BERRIDGE, G. R.: Diplomacy. Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-44552-0.
2. BERRIDGE, G. R. – James, A.: Dictionary of Diplomacy. London: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 978-1403915368.
3. KISSINGER, H.: Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994. ISBN 978-0671510992.
4. MELISSEN, J. (Ed.): The New Public Diplomacy (Soft Power in International Relations). London: Palgrave Macmillan, 2005. ISBN 978-1-4039-4516-7.

Sylabus predmetu

Interaktívne prezentácie pozvaných vedúcich diplomatických misií alebo zástupcov medzinárodných organizácií na problematiku súvisiacu s aktuálnymi otázkami medzinárodných ekonomických a politických vzťahov v ich domovských krajinách. Osobitný priestor je vyhradený moderovanej diskusii. Mená konkrétnych hostí sú upresnené pred začiatkom výučby v príslušnom semestri. 1. Úvod do problematiky Terminológia, základné historické súvislosti, vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými dimenziami diplomacie. Inštrukcie k semestrálnym úlohám. 2. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 3. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 4. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 5. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 6. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 7. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 8. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 9. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 10. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 11. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 12. Konkrétna krajina - aktuálny vývoj so zameraním na hospodársku diplomaciu, politickú situáciu a kultúrne osobitosti 13. Záverečné kolokvium

Podmienky na absolvovanie predmetu

Hodnotenie predmetu je založené na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a na základe záverečného hodnotenia.
Priebežné hodnotenie: 50% celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej kontroly počas semestra (účasť 30%, aktivita v rámci diskusie 20%).
Záverečné hodnotenie: 50% celkového hodnotenia predmetu zahŕňa ústnu prezentáciu so zameraním na ekonomiku, politiku, medzinárodné vzťahy a kultúrne osobitosti príslušného štátu vo forme kvízu (25%) a vypracovanie diskusných otázok a okruhov na danú problematiku v príslušnom týždni semestra (25%).

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálnej prezentácie 20 h, príprava diskusných otázok a okruhov 19 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický jazyk

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023