Svetová ekonomika 1 (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti o štruktúre a princípoch fungovania svetového hospodárstva. Hlavnou úlohou predmetu je oboznámiť študentov so základnými zdrojmi fungovania globálnej ekonomiky (prírodné, ľudské a finančné zdroje) a s odvetvovou štruktúrou svetového hospodárstva (poľnohospodárstvo, priemysel a služby). Osobitný dôraz sa v rámci kurzu kladie na súčasné dianie a vývojové tendencie svetového hospodárstva, rovnako ako na pochopenie fundamentálnych procesov prebiehajúcich v globálnej ekonomike. Predmet svojim zaradením do prvého ročníka na prvom stupni v rámci študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy poskytuje študentom základné vedomosti z tejto oblasti, ktoré budú doplnené absolvovaním ďalších súvisiacich predmetov.
Vedomosti: pochopenie hlavných princípov fungovania svetového hospodárstva a interakcie jeho subjektov, schopnosť pomenovať základné vývojové tendencie a problémy súčasnej globálnej ekonomiky, získanie znalostí o zdrojoch fungovania svetového hospodárstva a osvojenie si sektorovej štruktúry svetového hospodárstva.
Kompetencie: rozvoj kritického a tvorivého myslenia, možnosti riešenia problémových situácií v medzinárodných hospodárskych vzťahoch, kompetencie uplatňovať základy ekonomického myslenia na medzinárodnej úrovni.

Zručnosti: schopnosť aplikovať niektoré poznatky ekonomickej teórie v dimenziách svetového hospodárstva, vyhľadávať základné ekonomické údaje vo vybraných databázach, orientovať sa v relevantných informačných zdrojoch o aktuálnom dianí vo svetovom hospodárstve, schopnosť identifikovať a analyzovať základné procesy odohrávajúce sa v globálnej ekonomike.
Absolvent predmetu by mal vedieť:
- definovať základné pojmy a kategórie svetovej ekonomiky ako ekonomickej vednej disciplíny,
- identifikovať a popísať hlavné zdroje fungovania globálnej ekonomiky,
- vymedziť postavenie Slovenskej republiky vo svetovom hospodárstve,
- priblížiť odvetvovú štruktúru svetového hospodárstva a definovať základné špecifiká jednotlivých sektorov na globálnej úrovni,
- priblížiť a kriticky diskutovať o aktuálnych trendoch a problémoch globálnej ekonomiky.

Stručná osnova predmetu

Úvod do svetovej ekonomiky. Štruktúra a súčasné trendy svetového hospodárstva. Globálna finančná a hospodárska kríza 2008/09. Slovenská republika vo svetovom hospodárstve. Prírodné zdroje vo svetovom hospodárstve. Ľudské zdroje vo svetovom hospodárstve. Finančné zdroje vo svetovom hospodárstve. Svetové poľnohospodárstvo. Svetový priemysel. Služby vo svetovom hospodárstve. Globalizácia vo svetovom hospodárstve. Integračné zoskupenia vo svetovom hospodárstve. Budúcnosť svetového hospodárstva.

Odporúčaná literatúra

STUTZ, F. P. – WARF, B.: The World Economy: Geography, Business, Development. Prentice Hall, Boston, 2012.
FEENSTRA, T. – TAYLOR, A. M.: International Economics. Worth Publishers, New York, 2017.
O’BRIEN, R. – WILLIAMS, M.: Global Political Economy. Bloomsbury Publishing PLC, Londýn, 2020.

Sylabus predmetu

1. Úvod do svetovej ekonomiky. Teoretický základ predmetu. Vysvetlenie základných pojmov – svetová ekonomika, svetové hospodárstvo a jeho subjekty, ekonomický komplex a jeho znaky. Stručný exkurz do vývoja svetového hospodárstva. Podmienky vzniku svetového hospodárstva. 2. Štruktúra a súčasné trendy svetového hospodárstva. Štruktúra svetového hospodárstva – hospodársky vyspelé štáty a rozvojové krajiny, ich vnútorná diferenciácia. Najväčšie ekonomiky sveta. Vymedzenie súčasných trendov a rizík vo vývoji svetového hospodárstva. 3. Globálna finančná a hospodárska kríza 2008/09 – faktory vzniku a implikácie. Príčiny vypuknutia, priebeh a dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy z rokov 2008/09 pre svetové hospodárstvo. Vládne opatrenia na boj s krízou. 4. Slovenská republika vo svetovom hospodárstve. Postavenie a spôsob zapojenia Slovenska do medzinárodných hospodárskych vzťahov (zahraničný obchod a investície). Hospodársky vývoj SR od roku 1993. Vývoj národnej konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 5. Prírodné zdroje vo svetovom hospodárstve. Vymedzenie pojmu a členenie prírodných zdrojov. Energetické zdroje vo svetovom hospodárstve – ich význam, pôvod, cenotvorba a spotreba. Obnoviteľné zdroje energie. Zásoby a využitie vybraných kovov vo svetovom hospodárstve. 6. Ľudské zdroje vo svetovom hospodárstve. Exkurz do historického vývoja svetovej populácie. Veľkosť, teritoriálna distribúcia a tendencie vývoja súčasnej svetovej populácie. Ľudský kapitál, rozdiely v kvalite života a index ľudského rozvoja. Demografická politika a vybrané demografické problémy (starnutie populácie, ochorenia, rastúca miera urbanizácie a pod.). 7. Finančné zdroje vo svetovom hospodárstve. Definovanie a význam finančných zdrojov. Tvorba a rozloženie finančných zdrojov vo svetovom hospodárstve. Medzinárodný pohyb kapitálu. Medzinárodné finančné trhy vo svetovom hospodárstve. 8. Svetové poľnohospodárstvo. Úvod do odvetvovej štruktúry svetového hospodárstva. Súčasný stav, geografické špecifiká a problémy svetovej poľnohospodárskej produkcie. Svetový obchod s agrárnymi komoditami – teritoriálna a komoditná štruktúra, cenotvorba, najvýznamnejší aktéri a najobchodovanejšie komodity. Vyhliadky svetového poľnohospodárstva do budúcnosti. 9. Svetový priemysel. Stručná história svetovej priemyselnej produkcie. Ťažký a ľahký priemysel vo svetovom hospodárstve – teritoriálne rozloženie a najvýznamnejší aktéri. Trendy vo svetovom priemysle (zahraničný outsourcing, oligopolizácia a pod.). Globálny automobilový priemysel. 10. Služby vo svetovom hospodárstve. Služby – definícia pojmu, klasifikácia a teoretické prístupy v ekonómii. Faktorové a nefaktorové služby. Najdôležitejšie súčasné trendy v poskytovaní globálnych služieb. Svetový obchod s komerčnými službami – liberalizačné tendencie, formy poskytovania, najobchodovanejšie služby a hlavní aktéri. 11. Globalizácia vo svetovom hospodárstve. Definície pojmu, teoretické prístupy a druhy (aspekty) globalizácie. Vlny globalizácie. Merateľnosť globalizácie. Globalizačné procesy. Nadnárodné korporácie ako hlavní aktéri ekonomickej globalizácie. Vplyv globalizácie na svetové hospodárstvo – pozitívne a negatívne dôsledky. 12. Integračné zoskupenia vo svetovom hospodárstve. Podstata, dôvody a motívy medzinárodnej ekonomickej integrácie. Stupne medzinárodnej ekonomickej integrácie. Regionalizmus. Najvýznamnejšie regionálne integračné zoskupenia vo svetovom hospodárstve. Postavenie Európskej únie vo svetovom hospodárstve. 13. Budúcnosť svetového hospodárstva. Dlhodobé trendy vo vývoji svetového hospodárstva. Alternatívne scenáre vývoja svetového hospodárstva. Budúcnosť rozvinutých a rozvojových štátov. Noví globálni hráči vo svetovom hospodárstve – rozvíjajúce sa trhy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Výsledná známka z predmetu pozostáva z dvoch základných častí: 30% celkového hodnotenia zodpovedá práci na seminároch počas výučbovej časti semestra a 70% celkového hodnotenia predmetu je vo forme záverečnej písomnej skúšky. Práca na seminároch zahŕňa aktivitu študenta (10% celkového hodnotenia, resp. 1/3 práce na seminároch) a priebežnú kontrolu počas výučbovej časti semestra vo forme písomného testu (20% celkového hodnotenia, resp. 2/3 práce na seminároch).

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach: 26 h, účasť na seminároch: 26 h, príprava na semináre: 26 h, príprava na záverečnú skúšku: 52 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022