Metodika tvorby a manažmentu akademických projektov (v a.j.)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu Metodika tvorby a manažmentu akademických projektov je pripraviť študentov na samostatnú vedeckú prácu. Absolvovaním predmetu získajú študenti vedomosti, kompetencie a zručnosti potrebné na vypracovanie a implementáciu akademického projektu v rozsahu záverečnej práce a porozumenie a kritické vyhodnotenie komplikovanejších vedeckých projektov. Študenti budú po absolvovaní predmetu schopní prakticky aplikovať znalosti získané pri štúdiu jednotlivých špecializovaných predmetov vo svojej bakalárskej práci a iných akademických projektoch.
Vedomosti: Osvojenie si logiky vedeckého výskumu v rámci štandardného modelu vedy. Porozumenie základným konceptom v rámci procesu vypracovania a implementácie návrhu vedeckého projektu. Osvojenie si vybraných metód vedeckého výskumu.
Kompetencie: Absolvovanie predmetu povedie k rozvoju nasledujúcich kompetencií: kritické myslenie vo vzťahu k logike vedeckého výskumu, schopnosť riešenia problémov súvisiacich s prípravou a realizáciou akademických projektov, tímová práca.
Zručnosti: Po absolvovaní predmetu bude študent schopný samostatne vypracovať návrh výskumného projektu a tento projekt realizovať. Táto kľúčová zručnosť pozostáva zo stanovenia relevantného a dosiahnuteľného cieľa výskumu, vypracovania prehľadu literatúry, stanovenia výskumnej otázky/formulácie hypotézy, identifikácie vhodnej vedeckej metodológie na dosiahnutie stanoveného cieľa, a samotnej realizácie výskumného projektu. Študent bude zároveň schopný kriticky zhodnotiť návrh a takisto realizáciu akademického projektu.

Stručná osnova predmetu

Vedecký výskum – filozofické predpoklady vedeckej práce. Vedecký výskum – štandardný model vedeckého výskumu. Akademický projekt – funkcie, účel a typy. Akademický projekt – cieľ výskumu.
Akademický projekt – práca s literatúrou. Vedecké metódy – základné delenie akademických projektov. Vedecké metódy – metódy zberu dát. Vedecké metódy – metódy analýzy dát. Vedecké metódy – metódy analýzy dát. Praktické aspekty tvorby akademického projektu. Praktické aspekty tvorby akademického projektu. Praktické aspekty realizácie akademického projektu. Kritická analýza akademického projektu.

Odporúčaná literatúra

BRYMAN, A. The Research Question in Social Research: What is its Role? International Journal of Social Research Methodology, Vol. 10, No. 1, 5-20, 2020.
CRESWELL, J. W., AND CRESWELL, J. D. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fifth edition). Los Angeles: SAGE, 2018.
LAKATOS, I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programs, in Lakatos and Musgrave (eds.) Criticism and the Growth of Knowledge (Cambridge University Press), pp. 91-138; 173-180, 1970.
NEUMAN, W.L., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Allyn and Bacon, Boston, 2011.
PUNCH, Keith F. Developing Effective Research Proposals, SAGE Publications, 3rd ed. 2016, 192 s. ISBN-13: 978-1473916371,
SHARP, J. A. – PETERS J. – HOWARD, K., The Management of a Student Research Project, Third Edition, Gower, 2002.
YIN, R. K., Case Study Research: design and methods (fourth edition). Sage, Thousand Oaks, CA., 2009.

Sylabus predmetu

1. Vedecký výskum – filozofické predpoklady vedeckej práce, pozitivizmus vs. postpozitivizmus vs. antipozitivizmus. 2. Vedecký výskum – štandardný model vedeckého výskumu a jeho limity, úloha premenných a kauzalita vo vedeckom výskume. 3. Akademický projekt – funkcie, účel a typy akademických projektov. Základná schéma výskumu, hierarchia konceptov. 4. Akademický projekt – cieľ výskumu, rola teórie, popis vs. vysvetlenie, výskumné otázky vs. hypotézy. 5. Akademický projekt – práca s literatúrou – vypracovanie prehľadu literatúry pre výskumný projekt. 6. Vedecké metódy – základné delenie akademických projektov na osi medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom, typy dát. 7. Vedecké metódy – metódy zberu dát – dotazník, interview, experiment. 8. Vedecké metódy – metódy analýzy dát – prípadová štúdia, kvalitatívna komparatívna analýza, komparatívna metóda. 9. Vedecké metódy – metódy analýzy dát – obsahová analýza, štatistická analýza. 10. Praktické aspekty tvorby akademického projektu – taktické otázky, záverečné práce vs. grantové projekty, etika výskumu. 11. Praktické aspekty tvorby akademického projektu – formálne náležitosti záverečnej práce, štruktúra práce, vypracovanie abstraktu záverečnej práce a vedeckého článku. 12. Praktické aspekty realizácie akademického projektu – práca so školiteľom, časová organizácia, akademický štýl písania. 13. Kritická analýza realizovaného výskumného projektu – rozvoj schopnosti identifikovať nedostatky výskumného projektu na základe prebraného učiva.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Vzhľadom na cielené výsledky vzdelávania vychádza hodnotenie predmetu z konceptu formatívneho vzdelávania. Záverečná známka je kombináciou hodnotenia priebežnej práce študenta počas semestra v podobe dvoch seminárnych prác a záverečného projektu v podobe návrhu výskumného projektu. 40% celkového hodnotenia pozostáva z hodnotenia seminárnych prác (20+20). 60% celkového hodnotenia pozostáva z hodnotenia záverečného projektu.

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 52 h, príprava na semináre 26 h, spracovanie seminárnych prác 52 h, spracovanie záverečného projektu 52 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022