Medzinárodné hospodárske vzťahy (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní:
• Identifikovať a analyzovať obsah základných pojmov z problematiky medzinárodných hospodárskych vzťahov,
• Pochopiť súvislosti aktuálnych procesov prebiehajúcich v medzinárodnom hospodárskom prostredí,
• Analyzovať a predikovať vývoj hlavných foriem medzinárodných hospodárskych vzťahov, a ich vzájomné súvislosti.
Vedomosti a porozumenie:
• Študenti nadobudnú vedomosti súvislostiach súčasných medzinárodných hospodárskych vzťahov,
• V rámci prípadových štúdií nadobudnú zručnosti vyhodnocovať javy a súvislosti historicky prebiehajúce v medzinárodných hospodárskych vzťahoch
• Budú sa orientovať a budú vedieť vyhodnocovať informácie v dostupnej odbornej literatúre, v dennej tlači i v štatistických databázach
Kompetencie:
• Študenti pochopia súvislosti v medzinárodných hospodárskych vzťahoch a budú ich vedieť aplikovať v praktickom odbornom pôsobení

Stručná osnova predmetu

Štruktúra medzinárodných hospodárskych vzťahov. Členenie svetového hospodárstva podľa jednotlivých základných kritérií. Medzinárodná deľba práce. Podstata komparatívnych výhod v medzinárodnom obchode. Platobná bilancia. Historický vývoj svetového hospodárstva. Zahraničnoobchodná politika. Zmluvné nástroje zahraničnoobchodnej politiky. Všeobecná dohoda o clách a obchode. Svetová obchodná organizácia. Medzinárodný pohyb kapitálu. Medzinárodný pohyb pracovných síl. Základné ekologické problémy súčasných medzinárodných hospodárskych vzťahov.

Odporúčaná literatúra

FEENSTRA, T. – TAYLOR, A. M.: International Trade. 5th edition. Worth Publishers, New York, 2021.
FEENSTRA, T. – TAYLOR, A. M.: International Economics. 5th edition. Worth Publishers, New York, 2021.
KRUGMAN, R. P. – OBSTFELD, M. – MELITZ, M.: International Economics: Theory and Policy. 12th edition. Pearson Education: New York, 2022.
O’BRIEN, R. – WILLIAMS, M.: Global Political Economy. 6th edition. Bloomsbury Publishing PLC, London, 2020.
YADAV, P.: Geographical Perspectives on International Trade. Springer, Switzerland, 2021.
REINERT, Kenneth A.: Introduction to International Economics. Cambridge University Press. 2020. 276 pages. ISBN 1108455166.
SCHENK, Catherine, R.: International Economic Relations since 1945. Routledge 2021. 190 pages. ISBN 9780815395607.
SALVATORE, Dominick: International Economics. EMEA Edition. 2019. 720 pages. ISBN 9781119667520.

Sylabus predmetu

1. Štruktúra medzinárodných hospodárskych vzťahov, štruktúra svetovej ekonomiky v kontexte historického rozvoja medzinárodných hospodárskych vzťahov 2. Členenie svetového hospodárstva podľa jednotlivých základných kritérií ekonomického rozvoja, subjekty svetovej ekonomiky v kontexte rozvoja medzinárodných hospodárskych vzťahov 3. Medzinárodná deľba práce – podstata, podmienky zapojenia národnej ekonomiky do medzinárodnej deľby práce 4. Podstata komparatívnych výhod v medzinárodnom obchode, ich vývoj, podmienky zmeny komparatívnych výhod v národnej ekonomike, zahraničný obchod a jeho úlohy v národnej ekonomike, funkcie zahraničného obchodu v národnej ekonomike, reálne výmenné relácie - podstata, podmienky zmeny v národnej ekonomike 5. Platobná bilancia - jej štruktúra, interdependencia jej jednotlivých zložiek na jednotlivé formy medzinárodných hospodárskych vzťahov 6. Historický vývoj svetového hospodárstva, s akcentom na vývoj po druhej svetovej vojne, medzinárodný obchod - historický vývoj a súčasný stav 7. Zahraničnoobchodná politika - úlohy, metódy, zásady, nástroje autonómne pasívne 8. Zmluvné nástroje zahraničnoobchodnej politiky 9. Všeobecná dohoda o clách a obchode - jej význam pre liberalizáciu svetového obchodu 10. Svetová obchodná organizácia, jej význam pre liberalizáciu svetového obchodu v súčasnosti 11. Medzinárodný pohyb kapitálu – podstata, grafické znázornenie, historický vývoj, vývojové tendencie 12. Medzinárodný pohyb pracovných síl – podstata, grafické znázornenie, historický vývoj a vývojové tendencie 13. Základné ekologické problémy súčasných medzinárodných hospodárskych vzťahov, medzinárodné/svetové konferencie o životnom prostredí - ich obsah a význam pre ďalší vývoj

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečná známka je založená na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a ústnej skúške nasledovne: 40 % z celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej kontroly počas štúdia (20 % priebežná práca, 20 % semestrálna práca). Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky (60% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

Prednášky: 52 hodín
Semináre: 52 hodín
Príprava na semináre: 12 hodín
Príprava na semestrálnu prácu: 22 hodín
Príprava na skúšku: 70 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.09.2023

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.09.2023