Európska únia (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvent predmetu bude mať vedomosti o histórii integračných snáh v západnej Európe a jej motívoch, o inštitucionálnom vývoji orgánov ES/EÚ, o procese vzniku Európskej únie a jej fungovaní od vzniku až po súčasnosť. Absolvent bude vedieť vymenovať hlavné inštitúcie EÚ a jej predstaviteľov a bude rozumieť o ich vzájomnej súčinnosti a úlohe v rámci fungovania EÚ. V kontexte stupňov ekonomickej integrácie bude vedieť aplikovať ich na Európsku úniu a rozlíšiť v akom stupni integrácie sa nachádzajú členské štáty EÚ.
Absolvent predmetu bude vedieť aké sú príjmy rozpočtu EÚ, ako vznikajú a aký bol vývoj tvorby rozpočtu EÚ, tiež bude vedieť, na čo sa vynakladajú prostriedky z rozpočtu EÚ.
Absolvent bude vedieť rozlíšiť jednotlivé právomoci EÚ a členských štátov v rámci základných politík EÚ podľa Lisabonskej zmluvy. V rámci týchto politík bude poznať históriu ich vzniku, princípy, ciele a nástroje politík – obchodnej, poľnohospodárskej, rybárskej, politiky súdržnosti a dopravnej politiky. Kriticky bude vedieť zhodnotiť postavenie EÚ a členských štátov EÚ v rámci implementácie týchto politík v reálnej časovej situácii.

Stručná osnova predmetu

Vývoj integračného procesu v západnej Európe. Inštitucionálny vývoj v rámci integračných zoskupení v Európe. Inštitúcie EÚ. Štádiá ekonomickej integrácie. Jednotný trh EÚ. Menová a hospodárska únia EÚ. Rozpočet EÚ. Spoločná obchodná politika. Spoločná poľnohospodárska politika. Spoločná rybolovná politika. Politika súdržnosti. Dopravná politika. Plán obnovy pre Európu.

Odporúčaná literatúra

NELLO, S.N. (2011) : The European Union: Economics, Policies and History. McGraw-Hill Education, New York, 2011. EAN: 9780077129668.
CINI, M (2013) . European Union Politics. Ofxod university Press, 2013. EAN: 978019969 4754. 485 p.
MCCORMICK,J. (2011) :European Union Politics. Palgrave , 2011. EAN: 9780230577077
PARKER, O.- BACHE.I. (2016) :Politics in the European Union.Oxford University Press; 4th Revised edition edition,2016. ISBN: 9780198797791
BULMER, S. (2012)The Member States of the European. Union Oxford University Press , 2012. EAN: 9780199544837
WYPLOSZ,CH. - BALDWIN,R.(2015) : The Economics of European Integration. McGraw-Hill Inc., Us; 5th UK ed. Edition,2015. ISBN: 9780077169657.
SCHWARCZ,P. (2016): European Agricultural and environmental policy. SPU , 2016. ISBN: 9788055215761.
MAREK,D.- BAUN, M. (2014):Cohesion Policy in the European Union (The European Union Series)D Palgrave; 2014 edition. ISBN: 9780230303140

Sylabus predmetu

1.Vývoj integračného procesu v západnej Európe – motívy a ciele integrácie po II.svetovej vojne. 2.Inštitucionálny vývoj v rámci integračných zoskupení v Európe 3.Inštitúcie EÚ – fungovanie inštitúcií, ich štruktúra právomoci, hlavní predstavitelia. 4. Štádiá ekonomickej integrácie – ich vývoj, zmluvy o založení EÚ. 5.Jednotný trh EÚ – 4 slobody 6.Menová a hospodárska únia EÚ 7. Rozpočet EÚ - tvorba rozpočtu, schvaľovacia procedúra, úlohy jednotlivých inštitúcií, 8. Spoločná obchodná politika – vývoj, nástroje, ciele, princípy. 9. Spoločná poľnohospodárska politika – ciele, princípy, nástroje, reformy, súčasná podoba; 10. Spoločná rybolovná politika – vývoj, princípy, nástroje, financovanie 11.Politika súdržnosti (regionálna, kohézna) politika – vývoj, ciele, financovanie, európske štrukturálne fondy 12.Dopravná politika – vývoj, ciele, postavenie členských štátov v rámci DP 13.Plán obnovy pre Európu

Podmienky na absolvovanie predmetu

60 % priebežná písomná a verbálna práca počas semestra, ktorá zahŕňa písomné testovanie vedomostí a vypracovanie projektu v rámci pracovnej skupiny spolu s jeho prezentáciou, a verbálnu prezentáciu vedomostí v konfrontácii s aktuálnou situáciou týkajúcou sa EÚ; 40 % záverečné písomné a ústne skúšanie.

Pracovné zaťaženie študenta

6 x 26 = 156 hodín
účasť na prednáškach: 26 hodín
účasť na seminároch :26 hodín
príprava na zápočtové testy: 32 hodín
vypracovanie projektu: 18 hodín
príprava na skúšku: 54 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022