Afrika v medzinárodných vzťahoch (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je osvojenie si základných vedomostí o Afrike a štátoch v Afrike, pochopenie
ich historických a geografických daností a ich dôsledkov do súčasnosti. Predmet predstavuje časť sveta, ktorá je napriek jej rastúcemu významu málo známa v slovenskom prostredí. Pre študentov hospodárskej diplomacie teda dopĺňa obraz o dôležitého hráča svetového diania.
Vedomosti: základný prehľad o histórii Afriky v kontexte svetového vývoja, hodnotenie Afriky a jej jednotlivých štátov z pohľadu geografie, ekonomiky, politiky a kultúry, postavenie Afriky v súčasnom globalizovanom svete
Kompetencie: pochopiť zložitosť vývoja afrických krajín, identifikovať historické príčiny súčasného postavenia Afriky vo svetovej ekonomike a politike, identifikovať regionálne špecifiká v rámci Afriky a ich dôsledky
Zručnosti: schopnosť kriticky hodnotiť pôsobenie rôznych aktérov v Afrike, orientácia v kľúčových a určujúcich míľnikoch rozvoja Afriky, schopnosť fundovane analyzovať možné budúce smerovanie afrických štátov
Po absolvovaní predmetu by mal študent/študentka:
- Identifikovať hlavné problémy a výzvy Afriky a jej vybraných štátov.
- Byť schopný/schopná analyzovať a porovnávať situáciu v jednotlivých štátoch Afriky z ekonomického, politického a bezpečnostného hľadiska.
- Kriticky myslieť a zamýšľať sa nad pôsobením rôznych aktérov v Afrike.

Stručná osnova predmetu

Geografia Afriky a regióny Afriky. Geopolitika Afriky. Koloniálna história Afriky v jednotlivých koloniálnych režimoch. Dekolonizácia Afriky. Ekonomická situácia afrických krajín. Demografia a rozvojové ukazovatele. Prírodné zdroje v Afrike. Politická situácia v afrických štátoch. Región vojen a ozbrojených konfliktov. Postavenie Afriky v medzinárodných vzťahoch. Rozvojová spolupráca a investície. Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca v Afrike. Migrácia.

Odporúčaná literatúra

Tim Marshall - Prisoners of Geography (2016) – Chapter 5
Martin Meredith – The State of Africa (2005)
Roland Oliver & J.D. Fage – A Short History of Africa (Sixth Edition) (1990)
Dambisa Moyo - Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is Another Way for
Africa (2009)
Amartya Sen - Development as Freedom (1999)
Barro, R. J. 1999. Determinants of Democracy. In Journal of Political Economy. ISSN
1537-534X, 1999, roč. 107, č. 6, s. 158-183.
Corden, M. W. - Neary, P. J. 1982. Booming Sector and De-industrialisation in a Small
Open Economy. In The Economic Journal. ISSN 0013-0133, 1982, roč. 92, č. 368, s. 825-848.
Thomson, Alex - An Introduction to African Politics (2004)

Sylabus predmetu

1. Geografia Afriky a regióny Afriky. 2. Geopolitika Afriky. 3. Koloniálna história Afriky v jednotlivých koloniálnych režimoch. 4. Dekolonizácia Afriky. 5. Ekonomická situácia afrických krajín. 6. Demografia a rozvojové ukazovatele. 7. Prírodné zdroje v Afrike. 8. Politická situácia v afrických štátoch. 9. Región vojen a ozbrojených konfliktov. 10. Postavenie Afriky v medzinárodných vzťahoch. 11. Rozvojová spolupráca a investície. 12. Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca v Afrike. 13. Migrácia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % semestrálny projekt, 80 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na skúšku 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický jazyk

Dátum schválenia: 01.09.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023

Dátum schválenia: 01.09.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023