Medzinárodné hospodárske vzťahy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú študenti schopní:
• Identifikovať a analyzovať obsah základných pojmov z problematiky medzinárodných hospodárskych vzťahov,
• Pochopiť súvislosti aktuálnych procesov prebiehajúcich v medzinárodnom hospodárskom prostredí,
• Analyzovať a predikovať vývoj hlavných foriem medzinárodných hospodárskych vzťahov, a ich vzájomné súvislosti.
Vedomosti a porozumenie:
• Študenti nadobudnú vedomosti súvislostiach súčasných medzinárodných hospodárskych vzťahov,
• V rámci prípadových štúdií nadobudnú zručnosti vyhodnocovať javy a súvislosti historicky prebiehajúce v medzinárodných hospodárskych vzťahoch
• Budú sa orientovať a budú vedieť vyhodnocovať informácie v dostupnej odbornej literatúre, v dennej tlači i v štatistických databázach
Kompetencie:
• Študenti pochopia súvislosti v medzinárodných hospodárskych vzťahoch a budú ich vedieť aplikovať v praktickom odbornom pôsobení

Stručná osnova predmetu

Štruktúra medzinárodných hospodárskych vzťahov. Členenie svetového hospodárstva podľa jednotlivých základných kritérií. Medzinárodná deľba práce. Podstata komparatívnych výhod v medzinárodnom obchode. Platobná bilancia. Historický vývoj svetového hospodárstva. Zahraničnoobchodná politika. Zmluvné nástroje zahraničnoobchodnej politiky. Všeobecná dohoda o clách a obchode. Svetová obchodná organizácia. Medzinárodný pohyb kapitálu. Medzinárodný pohyb pracovných síl. Základné ekologické problémy súčasných medzinárodných hospodárskych vzťahov.

Odporúčaná literatúra

Primárna literatúra:
LIPKOVÁ, Ľudmila a kol. (2011): Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint dva. ISBN 978-80-89393-37-4.
JANČOVIČ, Peter (2023): Medzinárodné hospodárske vzťahy. Praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-5105-2.
STACHOVÁ, Paulína a kol. (2019): Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-0012-6.
Sekundárna literatúra:
SCHENK, Catherine R. (2021): International Economic Relations since 1945. Londýn: Routledge, 2. vyd. ISBN 978-0-8153-9559-1.
SALVATORE, Dominick (2014): International Economics. Trade and Finance. Singapur: John Wiley & Sons Singapore. ISBN 978-1-118-17794-5.
FEENSTRA, Robert C. – TAYLOR, Alan M. (2017): International Economics. New York: Worth Publishers. ISBN 978-1-319-06171-5.
MAJEROVÁ, Ingrid – NEZVAL, Pavel (2011): Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3421-4.
BALÁŽ, Peter a kol. (2019): Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint dva. ISBN 978-80-89710-51-5.
KUBIŠTA, Václav a kol. (2009): Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-191-5.
NEUMANN, Pavel a kol. (2010): Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3276-3.
KRUGMAN, Paul R. a kol. (2018): International Economics. Theory and Policy. Harlow: Pearson Education. ISBN 978-1-292-21487-0.

Sylabus predmetu

1. Štruktúra medzinárodných hospodárskych vzťahov, štruktúra svetovej ekonomiky v kontexte historického rozvoja medzinárodných hospodárskych vzťahov 2. Členenie svetového hospodárstva podľa jednotlivých základných kritérií ekonomického rozvoja, subjekty svetovej ekonomiky v kontexte rozvoja medzinárodných hospodárskych vzťahov 3. Medzinárodná deľba práce – podstata, podmienky zapojenia národnej ekonomiky do medzinárodnej deľby práce 4. Podstata komparatívnych výhod v medzinárodnom obchode, ich vývoj, podmienky zmeny komparatívnych výhod v národnej ekonomike, zahraničný obchod a jeho úlohy v národnej ekonomike, funkcie zahraničného obchodu v národnej ekonomike, reálne výmenné relácie - podstata, podmienky zmeny v národnej ekonomike 5. Platobná bilancia - jej štruktúra, interdependencia jej jednotlivých zložiek na jednotlivé formy medzinárodných hospodárskych vzťahov 6. Historický vývoj svetového hospodárstva, s akcentom na vývoj po druhej svetovej vojne, medzinárodný obchod - historický vývoj a súčasný stav 7. Zahraničnoobchodná politika - úlohy, metódy, zásady, nástroje autonómne pasívne 8. Zmluvné nástroje zahraničnoobchodnej politiky 9. Všeobecná dohoda o clách a obchode - jej význam pre liberalizáciu svetového obchodu 10. Svetová obchodná organizácia, jej význam pre liberalizáciu svetového obchodu v súčasnosti 11. Medzinárodný pohyb kapitálu – podstata, grafické znázornenie, historický vývoj, vývojové tendencie 12. Medzinárodný pohyb pracovných síl – podstata, grafické znázornenie, historický vývoj a vývojové tendencie 13. Základné ekologické problémy súčasných medzinárodných hospodárskych vzťahov, medzinárodné/svetové konferencie o životnom prostredí - ich obsah a význam pre ďalší vývoj

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečná známka je založená na priebežnej kontrole štúdia počas výučbovej časti semestra a ústnej skúške nasledovne: 40 % z celkového hodnotenia predmetu pozostáva z priebežnej kontroly počas štúdia (20 % priebežná práca, 20 % semestrálna práca). Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky (60% celkového hodnotenia predmetu).

Pracovné zaťaženie študenta

Prednášky: 52 hodín
Semináre: 52 hodín
Príprava na semináre: 12 hodín
Príprava na semestrálnu prácu: 22 hodín
Príprava na skúšku: 70 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2024

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2024