CJ 1 – Rokovania v slovenskom jazyku pre pokročilých (21)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Predmet kladie dôraz na rozvíjanie odbornej slovnej zásoby v slovenskom jazyku. Po úspešnom absolvovaní predmetu, študent bude schopný používať špecifické formálne frázy, termíny, slová a skratky, ktoré sa používajú v súčasnej obchodnej komunikácii. Získa vedomosti o základných stratégiách a taktikách obchodných rokovaní s dôrazom na úspech a efektivitu ako aj vedomosti o jednotlivých bodoch priebehu rokovania.
Zručnosti: Študent nadobudne na primeranej jazykovej úrovni individuálny štýl vyjednávania prostredníctvom precvičovania reálnych situácií počas rokovania. Čo sa týka obchodnej korešpondencie, bude schopný rozvíjať rôzne štýly písania listov, správ, memoránd, a iného špecifického obsahu súvisiaceho s podnikaním. Dôraz sa kladie na vypracovávanie rôznych štýlov, t. j. dokumentov a obsahu pre všetky príležitosti, a schopnosť vedieť porovnávať ich so štandardnými návrhmi alebo vzormi dostupnými z autentických zdrojov ako prostriedok na budovanie dôvery medzi obchodnými partnermi.
Kompetencie: Študent si osvojí kultúrne a cezhraničné rozdiely, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú obchodné rokovania. Takisto pochopí rôzne strategické rozhodnutia a medziľudské zručnosti.

Stručná osnova predmetu

1. Význam a úlohy rokovania v obchodnej komunikácii. Verejné vystupovanie.
2. Psychológia obchodnej komunikácie.
3. Príprava na obchodné rokovanie.
4. Stratégie a taktiky v obchodnom rokovaní.
5. Štýly vedenia rokovaní.
6. Obchodná korešpondencia.
7. Zahranično-obchodná kúpnopredajná zmluvy. Množstvo, kvalita, balenie a termíny dodávky tovaru.
8. Cenotvorba a platobné podmienky. Obchodné podmienky zmluvy.
9. Diskusia o zodpovednosti strán, doložka o vyššej moci, arbitráž, reklamácia.
10. Sprostredkovatelia v zahraničnom obchode. Dohody o sprostredkovaní.
11. Rokovania o otázke colného vybavenia tovaru.
12. Zmluva o poistení tovaru.

Odporúčaná literatúra

1. RUSIŇÁK, P. 2010. Rokovania v diplomatickej praxi. Bratislava: Ekonóm.
2. VORLÍČKOVÁ, J. 2009. Hospodárska diplomacia a spoločenský protokol. Bratislava: Ekonóm.
3. Odporúčaná:
4. GORDON, R. 1991. Umenie rokovať. Bratislava: Eko-konzult.
5. ISTP. 2010. Spoločenská etika pri obchodných stretnutiach so zahraničnými partnermi. [online]. Publikované 28.05.2010. Dostupné na: http://www.istp.sk/clanky/spolocenska-etiketa-pri-obchodnychstretnutiach-so-zahranicnymi-partnermi-23.php[cit. 2013-02-10].

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie (prezentovanie projektov, seminárnych prác) – 40 %
Záverečná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 78 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
20 hodín – príprava projektu (seminárnej práce)
32 hodín – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022