CJ 2 - Kultúra a komunikácia v nemeckom jazyku pre stredne pokročilých (20a)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Študenti budú mať základné poznatky z oblasti nemeckej kultúry a jej prejavov v interkultúrnej komunikácii.
Zručnosti: Študenti budú vedieť tieto poznatky aplikovať v konkrétnych komunikačných situáciách a na primeranej jazykovej úrovni v nemeckom jazyku.
Kompetencie: Študenti si vytvoria si základy kultúrnej senzitivity a kultúrnej vnímavosti voči nemeckej, ako aj vo všeobecnosti voči ostatným kultúram a zároveň si zlepšia jazykové kompetencie v odbornej komunikácii.

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
 Kultúra a komunikácia – úvod do problematiky.
 Kultúrne štandardy – porovnanie Slovenska s Nemeckom a nemecky hovoriacimi krajinami.
 Elementy kultúry s dôrazom na porovnanie Slovenska a nemecky hovoriacich krajín (symboly, rituály, hodnoty atď.).
 Stereotypy a predsudky – Nemecko a nemecky hovoriace krajiny.
 Kultúrny šok a vysporiadanie sa s ním – Nemecko a nemecky hovoriace krajiny.
 Verbálna a neverbálna komunikácia – príklady z komunikačnej praxe.
 Interkultúrna komunikácia – príklady z komunikačnej praxe.
 Špecifiká nemeckej kultúry – gastronómia, stolovanie, zvyky a tradície, atď.
 Špecifiká nemeckej kultúry – profesionálny kontext.
 Špecifiká písomnej komunikácie v nemeckom jazyku v profesijnom prostredí.
 Špecifiká nemeckej kultúry – umenie v Nemecku a nemecky hovoriacich krajinách.
 Historický vývoj Nemecka – vzťah kultúry a histórie.

Odporúčaná literatúra

KUCHAROVÁ, J., KUNOVSKÁ, I.: (2017): Grundbegriffe der Kultur und Kommunikation. Bratislava: Ekonóm, 129 s.
BOLTEN, J.: (2007): Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Vandenhoeck & amp; Rupert,
Aktuálne materiály relevantných databáz vládnych a medzinárodných organizácií, prípadové štúdie z praxe, relevantné monografie a vedecké časopisy z oblasti kultúry a komunikácie

Podmienky na absolvovanie predmetu

Projekt (seminárna práca) a jeho (jej) prezentácia - 40 %
Záverečná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod – účasť na seminári
20 hod – príprava projektu (seminárnej práce)
32 hod – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.12.2021

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.12.2021