CJ 1 - Kultúra a komunikácia v nemeckom jazyku pre pokročilých (20)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: Porozumenie vplyvu kultúry na komunikáciu a prejavom kultúry v komunikácii, predovšetkým v interkultúrnych interakciách. Predpokladom je zvládnutie základnej terminológie a pochopenie vybraných teórií kultúr a komunikácie.
Jazykové zručnosti: Vedieť primerane posúdiť a analyzovať konkrétnu komunikačnú situáciu v interkultúrnom kontexte tak, aby jej pochopenie viedlo k úspešnej komunikácii na primeranej jazykovej úrovni.
Jazykové kompetencie: Vytvoriť základy kultúrnej senzitivity a rozvoj kultúrnej vnímavosti.

Stručná osnova predmetu

1. Kultúra: definície, charakteristiky, výskumné metódy.
2. Kultúra: kultúrne formy a ideológia, kultúrne dimenzie.
3. Elementy kultúrnej štruktúry.
4. Hodnoty a hodnotový systém, zmena hodnôt a činitele, ktoré ju ovplyvňujú.
5. Vnímanie, stereotypy, predsudky.
6. Kultúrny šok a vysporiadanie sa s ním.
7. Komunikácia: definície, skladba a roviny komunikačného procesu.
8. Interkultúrna komunikácia.
9. Interkultúrna kompetencia.
10. Vybrané teórie kultúr.
11. Vybrané charakteristiky kultúr.
12. Kultúra Nemecka a nemecky hovoriaceho kultúrneho priestoru.

Odporúčaná literatúra

KUCHAROVÁ, J., KUNOVSKÁ, I.: (2017): Grundbegriffe der Kultur und Kommunikation. Bratislava: Ekonóm, 129 s.
BOLTEN, J.: (2007): Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Vandenhoeck & amp; Rupert,
Aktuálne materiály relevantných databáz vládnych a medzinárodných organizácií, prípadové štúdie z praxe, relevantné monografie a vedecké časopisy z oblasti kultúry a komunikácie

Podmienky na absolvovanie predmetu

Projekt (seminárna práca) a jeho (jej) prezentácia - 40 %
Záverečná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod – účasť na seminári
20 hod – príprava projektu (seminárnej práce)
32 hod – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2021

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2021