Odborný anglický jazyk pre doktorandov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Zvýšenie porozumenia akademického textu v cudzom jazyku.
Zvýšenie kompetencie analýzy akademického textu v cudzom jazyku.
Získanie schopnosti publikovania akademického textu v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu

1. Akademický štýl v cudzom jazyku
2. Akademické žánre v cudzom jazyku
3. Štruktúra akademického textu v cudzom jazyku
4. Lingvistické významy akademického textu v cudzom jazyku
5. Rozdiely medzi akademickým textom v slovenskom a cudzom jazyku
6. Pripravenie vlastného akademického textu v cudzom jazyku a jeho prezentácia na kolokviu

Odporúčaná literatúra

Konkrétna literatúra z oblasti vedeckého výskumu študenta.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Prečítanie, analýza a interpretácia akademického textu v cudzom jazyku.
Napísanie akademického textu v cudzom jazyku.
Prezentácia vlastného akademického textu na kolokviu.

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.01.2022