CJ 2 - Kultúra a komunikácia v anglickom jazyku pre stredne pokročilých (20a)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Kompetencie: Vytvoriť základy kultúrnej senzitivity a rozvoj kultúrnej vnímavosti.
Vedomosti: Porozumenie vplyvu kultúry na komunikáciu a prejavom kultúry v komunikácii, predovšetkým v interkultúrnych interakciách. Predpokladom je zvládnutie základnej terminológie a pochopenie vybraných teórií kultúr a komunikácie.
Zručnosti: Vedieť primerane posúdiť a analyzovať konkrétnu komunikačnú situáciu v interkultúrnom kontexte tak, aby jej pochopenie viedlo k úspešnej komunikácii na primeranej jazykovej úrovni.

Stručná osnova predmetu

1. Kultúra - úvod do problematiky
2. Charakteristiky kultúry (hodnotový systém, tradície, symbolika, rituály)
3. Štruktúra skupín: rozdiely – subkultúry, profesijné subkultúry
4. Kultúrny šok
5. Stereotypy a predsudky – anglofónne krajiny
6. Komunikácia - úvod do problematiky
7. Formy komunikácie: verbálna, neverbálna
8. Vplyv kultúry na komunikáciu – príklady z komunikačnej praxe
9. Interkultúrna komunikácia
10. Komunikácia v diplomatickej praxi ako príklad prekonávania rozdielov
11. Písomná komunikácia v profesijnom prostredí, špecifiká
12. Neverbálna komunikácia v profesijnom prostredí, špecifiká

Odporúčaná literatúra

Šajgalíková, H. – Rusiňáková, J.: Communication in Culturally Diverse Context, Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2016
aktuálne prípadové štúdie a príklady z diplomatickej praxe

Podmienky na absolvovanie predmetu

Projekt (seminárna práca) a jeho (jej) prezentácia - 40 %
Záverečná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod – účasť na seminári
20 hod – príprava projektu (seminárnej práce)
32 hod – príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022