Účtovníctvo pre podnikateľov (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je naučiť študentov využívať informácie z účtovných závierok, pochopiť
ekonomické faktory, ktoré ich môžu ovplyvniť a aplikovať účtovné zásady pri ich zostavovaní.
Študenti by si mali osvojiť aj znalosti potrebné pre zostavenie účtovnej závierky Študenti získajú
poznatky o štruktúre a vzájomných väzbách súčastí účtovných závierok zostavených v súlade
rôznymi rámcami pre vedenie účtovníctva, s osobitným dôrazom na obchodné podniky. Súčasne
budú študenti schopní charakterizovať a následne prezentovať finančnú situáciu účtovnej jednotky,
posúdiť jej finančnú stabilitu a získané informácie využiť pri ekonomických rozhodnutiach, vrátane
uplatnenia účtovníctva pri výpočte dane z príjmov.
Vedomosť – získať znalosti z oblasti účtovníctva a jeho väzbe na ekonomické rozhodovanie;
zručnosť – viesť účtovníctvo v rozsahu potrebnom na zostavenie účtovnej závierky; kompetentnosť
– využiť účtovníctvo pre potreby ekonomického rozhodovania

Stručná osnova predmetu

Účtovná závierka aj jej využitie v praxi významných svetových spoločností a v SR. Faktory
ovplyvňujúce účtovnú závierku. Legislatívny rámec účtovníctva a jeho vplyv na porovnateľnosť
účtovných údajov. Finančné analýza a stavebné prvky účtovnej závierky (majetok, záväzky, vlastné
imanie, náklady, výnosy, peňažné toky). Oceňovanie majetku a záväzkov. Charakteristika účtovnej
závierky a jej zostavovanie. Účtovné zobrazenie vybraných transakcií vrátané nákupu a predaja
tovaru a dane z pridanej hodnoty. Nadväznosť účtovníctva a daňovej sústavy.

Odporúčaná literatúra

Základná:
1. McLANEY, E – ATRILL, P. 2020. Accounting and Finance: An Introduction. Harlow :
Pearson Education Limited, 2020. ISBN: 1292312262
Odporúčaná (aktuálne právne normy pre oblasť účtovníctva v SR):
1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Opatrenie Ministerstva financií č. 23054/2002 –92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č.
MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a
rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné
jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov

Sylabus predmetu

1. Účtovné informácie pre investorov: účtovná závierka vybraných spoločností kótovaných na burze (New York Stock Exchange) a analýza rozsahu prezentovaných informácií. Register údajov účtovnej závierky Slovenskej republiky. 2. Ekonomické a neekonomické faktory ovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke (zmeny objemu výroby, poskytovania služieb a predaja výrobkov a tovaru; zmeny nákladov na súvisiace prevádzkové a finančné činnosti; bilančné podvody). 3. Vplyv variantného zobrazenia vybraných transakcií, udalostí a iných okolností na ekonomické výsledky podnikov. Účtovné predpisy a ich význam pre zabezpečenie porovnateľnosti účtovných informácií. Národná a nadnárodná (IFRS) rámcová úprava účtovníctva. 4. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy i ich vzťah k účtovnej závierke. Definície a kritéria na vykazovanie stavebných prvkov účtovnej závierky (majetok, záväzky, náklady, výnosy). 5. Oceňovanie majetku a záväzkov a jeho význam na ukazovatele finančnej analýzy. Historické ceny, súčasná hodnota a reálna hodnota. 6. Účtovná dokumentácia, účtovné knihy a ich využitie pri zostavení účtovnej závierky. 7. Účtovné zobrazenia obstarania zdrojov financovania z vkladov vlastníkov, úverov a pôžičiek 8. Účtovné zobrazenia obstarania majetku a jeho využitia vo výrobe, predaji či poskytovaní služieb. 9. Účtovné zobrazenie tovaru, jeho dovozu a vývozu 10. Daň z pridanej hodnoty a jej zobrazenie v účtovníctve. 11. Zostavenie a prezentácia súvahy. 12. Zostavenie a prezentácia výkazu ziskov a strát, výkazu peňažných tokov 13. Nadväznosť účtovníctva a daňovej sústavy

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku
z toho 24 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
z toho 30 hodín príprava na zostavenie a analýzu účtovnej závierky vybraného subjektu (40 % z
hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):156

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku
z toho 24 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
z toho 30 hodín príprava na zostavenie a analýzu účtovnej závierky vybraného subjektu (40 % z
hodnotenia výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 17.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022

Dátum schválenia: 17.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022