Organizational Behaviour

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• definovať vzájomné vzťahy medzi troma analytickými úrovňami: jednotlivec, skupina, organizácia
• charakterizovať správanie jednotlivca a pracovných skupín a poznať kompetencie znalostného pracovníka
• poznať prvky organizačnej kultúry
• pochopiť organizačné procesy – vedenie, motivácia, delegovanie, koučovanie
Zručnosti:
• viesť pracovný tím
• uplatniť efektívny štýl vedenia
• motivovať k pracovnému výkonu
• delegovať pracovné úlohy
• koučovať
Kompetentnosti:
• spôsobilosť riešiť rozličné problémy v oblasti vedenia a motivácie zamestnancov
• posúdiť úroveň jednotlivých oblastí organizačného správania v praxi a formulovať odporúčania
• vytvárať a viesť tímy vo virtuálnej organizácii
• spôsobilosť viesť a motivovať podriadených, vrátane manažmentu zmien

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Organizačné správanie – podstata organizačného správania.
2. Jednotlivec v organizácii – osobnosť človeka z hľadiska nárokov jeho pracovného uplatnenia. Kompetencie znalostného pracovníka.
3. Pracovné skupiny a pracovné tímy v organizácii. Efektívnosť tímovej práce.
4. Vedenie. Štýly vedenia. Globálni manažéri. Alternatívy k vedeniu.
5. Pracovná motivácia. Manažment talentov.
6. Moc, vplyv, autorita.
7. Delegovanie a participácia. Rozhodovanie.
8. Koučing.
9. Organizačná kultúra.
10. Riadenie znalostí.
11. Organizačný dizajn. Digitalizácia a automatizácia práce. Virtuálna organizácia.
12. Manažment organizačnej dynamiky.
13. Medzinárodné dimenzie štúdia organizačného správania.

Cvičenia
1. Úvodné cvičenie, podmienky na absolvovanie cvičení. Obsah organizačného správania.
2. Aplikácia organizačného správania. Osobnosť v organizácii.
3. Tvorba pracovných skupín a tímov, organizácia práce a efektívnosť skupiny – rolová hra.
4. Voľba štýlov vedenia pre konkrétne podmienky – tímová práca.
5. Osobitosti motivácie talentov v organizácii – prípadová štúdia, práca v tíme.
6. Klasifikácia druhov moci a ich analýza uplatňovania v praxi – modelové situácie.
7. Modelové situácie zamerané na delegovanie, participáciu, rozhodovanie.
8. Koučing – rolová hra.
9. Semestrálny test.
10. Prvky organizačnej kultúry – prípadová štúdia.
11. Riadenie znalostí – tímová práca. Virtuálna organizácia – prípadová štúdia.
12. Organizačná dynamika – diskusia.
13. Zhodnotenie práce študentov počas semestra.

Odporúčaná literatúra

Buchanan, D. A. – Huczynski, A. A.: Organizational Behavior. 10th ed. Pearson, 2020. ISBN 978-80-1352-2680-3.
Griffin, R.W. – Phillips, J. M. – Gully, S. M.: Organizational Behavior. Cengage, 2019. 640 s. ISBN 978- 03-5704-250-2.
King, D. – Lawley, S.: Organizational Behaviour. Oxford: Oxford University Press, 2019. 690 s. 3rd ed. ISBN 978-0-19-880778-0.
Koning, P.: Agile Leadership Toolkit: Learning to Thrive with Self-Managing Teams. Pearson, 2019.
Buchanan, D. A. – Badham, R. J. Power, Politics, and Organizational Change. 3rd ed. London: SAGE Publications Ltd, 2020. ISBN 978-1-5264-5890-2.
Lussier, R. N. – Achua, Ch. F. Leadership : Theory, Application & Skill Development. 6th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 496 s. ISBN 978-1-285-8663-52.

Podmienky na absolvovanie predmetu

semestrálna práce, priebežné testy
písomná skúška
• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce – 25 %
• výsledok semestrálneho testu – 10 %
• aktivita – 5 %
• záverečná písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• Účasť na prednáškach: 26 hodín
• Účasť na cvičeniach: 26 hodín
• Spracovanie semestrálnej práce: 13 hodín
• Príprava na semestrálny test: 13 hodín
• Príprava na písomnú skúšku: 26 hodín
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 19.07.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 19.07.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022