Communication and managerial skills

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
poznať modely medziľudskej komunikácie, formy komunikácie
pochopiť stratégie presviedčania
porovnávať a aplikovať rôzne prístupy v problémovej komunikácii
poznať techniky a metódy time managementu
Kompetencie:
komunikačná kompetencia - verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia v rôznych prácovných situáciach,
kompetencia viesť formálne pohovory (výberový pohovor, hodnotiaci pohovor, presviedčanie,
riešenie konfliktov, vyjednávanie)
schopnosť využívať techniky a nástroje time managementu v selfmanažmente a organizácii úloh
Zručnosti:
rétorické schopnosti
príprava dokumentov
schopnosť presvedčiť
riešenie konfliktov
organizovať pracovné úlohy a delegovať pracovné úlohy

Stručná osnova predmetu

Prednášky: témy:
Komunikačné a manažérske zručnosti – úvod.
Úvod do komunikácie. Interpersonálna komunikácia.
Formy komunikácie I.: verbálna a paraverbálna komunikácia.
Formy komunikácie II.: Neverbálna komunikácia.
Komunikácia v organizácii.
Ústna komunikácia. Výberový pohovor. Spätná väzba. Hodnotiaci rozhovor. Stretnutia.
Rozvoj prezentačných zručností. Reč.
Presviedčanie – stratégie a techniky.
Písomná komunikácia – formálne dokumenty, obchodné listy, špecifiká elektronickej
komunikácia.
Problémová komunikácia – riešenie konfliktov v organizáciách. Sprostredkovanie. asertivita,
agresivita a pasivita.
Time management.
Techniky a nástroje riadenia času.
Vyjednávanie.
Semináre: témy:
Komunikačné a manažérske schopnosti pre kariérny rast. Úvod – požiadavky.
Myšlienkové mapy.
Aktívne počúvanie.
Verbálna pripravenosť – cvičenie.
Neverbálna komunikácia.
Komunikácia so zamestnancami – hranie rolí.
Rozhovor v manažérskej práci. Výberový pohovor. Spätná väzba. Chvála, kritika, konštruktívne
kritika.
Individuálna prezentácia – prejav manažéra.
Presvedčivé argumenty.
Dokumenty v organizácii (obchodná ponuka nového produktu, oslovenie nových klientov, reklamácia,
odpoveď na sťažnosť, kladná a záporná odpoveď uchádzačovi o zamestnanie, referencia práce). Formulácia
výrokov.
Modely riešenia konfliktov na pracovisku. Pasívna, agresívna a asertívna reakcia. Stres
zvládanie.
Techniky a nástroje riadenia času.
Vyjednávanie – hranie rolí. Hodnotenie študentov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
Quintanilla, K. M. – Wahl, S. T.: Business and Professional Communication:
KEYS for Workplace Excellence. 4th ed., London: SAGE Publications, Inc., 2020.
ISBN 978-15-0636-959-4.
Mayfield, M. – Mayfield, J., Walker, R.: Fundamental Theories of Business Communication :
laying a Foundation for the Field. Palgrave Macmillan, 2020. 266 pp. ISBN 978-3-030-57740-7.
Muthusamy, S. K.: Power of positive words: communication, cognition, and organizational
transformation. In: Journal of Organizational Change Management, 2019, Vol. 32 No. 1, pp.
103-122.
Doplňujúca literatúra:
Mautner, G. – Rainer, F.: Handbook of Business Communication. De Gruyter, 2019. ISBN
150-151-900-X.
Ter Hoeven, C.L. – Miller, V. D. – Peper, B. – den Dulk, L.: “The Work Must Go On”: The Role
of Employee and Managerial Communication in the Use of Work–Life Policies. In: Management
Communication Quarterly, 2017, 31(2), 194-229.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímové semestrálne zadania, priebežný test,
kombinovaná skúška
Tím pre spracovanie semestrálnych zadaní pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálnych zadaní sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
• vypracovanie a prezentácia semestrálnych zadaní – 30 %
• aktivita – 10 %
záverečná skúška: ústna a písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• Účasť na prednáškach: 26 hodín
• Účasť na cvičeniach: 26 hodín
• Príprava semestrálnych zadaní: 13 hodín
• Príprava na záverečné hodnotenie: 39 hodín
Spolu: 104

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 19.07.2022

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022

Dátum schválenia: 19.07.2022

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022