Medzinárodné podnikanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- poznatky o základných teoretických východiskách medzinárodného podnikania,
- porozumenie princípom rozvíjania podnikateľských aktivít v medzinárodnom prostredí,
- poznatky o postavení a činnosti nadnárodných spoločností,
- porozumenie interkultúrnym rozdielom na úrovni krajín.
Kompetentnosti:
- personálne kompetentnosti rozvíjané prácou v tíme, aktívnou diskusiou a potrebou formulovať vlastné názory,
- odborná kompetentnosť získaná aplikáciou poznatkov pri riešení reálnych prípadových štúdií,
- intrekultúrne kompetentnosti rozvíjané prostredníctvom hrania rolí.
Zručnosti:
- integrácia poznatkov a ich aplikácia na reálne problémy medzinárodného podnikania,
- rozvoj kritického a variantného myslenia pri riešení úloh medzinárodného rozhodovania,
- percepcia podnikateľských príležitostí a hrozieb v medzinárodnom

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Medzinárodné prostredie – charakteristika, analýza faktorov a trendov.
Konkurenčné výhody krajín.
Internacionalizácia podnikania.
Rozhodovanie o vstupe na zahraničný. Export.
Medzinárodný pohyb know-how. Kapitálové vstupy na zahraničný trh.
Priame zahraničné investície.
Medzinárodné strategické partnerstvá.
Medzinárodné stratégie.
Organizačné usporiadanie nadnárodných spoločností. Semestrálny test.
Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
Podnikanie v kontexte rôznych národných kultúr.
Medzinárodná podnikateľská etika.
Pôsobenie multinacionálnych a transnacionálnych spoločností v SR.
Samoštúdium:
Analýza rozdielov v manažérskych prístupoch vo svete.
Strategická diagnostika medzinárodného prostredia.
Analýza medzinárodných konkurenčných výhod na príklade konkrétnej krajiny.
Rozhodovanie o formách vstupu na zahraničný trh. Export – analýza kúpnej zmluvy.
Medzinárodný pohyb know-how: franšízing a licencie.
Rozbor príčin a procesu realizácie akvizícií a fúzií.
Priame zahraničné investovanie vo V4.
Mnohostranné strategické aliancie.
Príprava na semestrálny test.
Identifikácia medzinárodnej podnikateľskej stratégie.
Výber zamestnancov na zahraničné vyslanie.
Kultúrne rozdiely v kľúčových regiónoch sveta.
Porušovanie medzinárodnej podnikateľskej etiky – príklady.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HILL, C.W.L., HULT, G.T.M. 2020. Global Business Today. New York : McGraw Hill Education. ISBN 978-1-260-08837-3
2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. 2021.Inward FDI: Characterizations and Evaluation. In Encyclopedia. 2021, vol. 1, no. 4, pp. 1027-1037. ISSN 2673-8392
3. BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint dva, 2020. ISBN 978-80-89710-51-5
4. FERENČÍKOVÁ, S. a kol. Medzinárodná expanzia firiem. Bratislava : Iura Edition, 2013. ISBN 978-80-8078-532-1

Doplňujúca literatúra:
5. CASTELLANI, D. a kol. Contemporary Issues in International Business. Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-70219-3
6. IKE, L.: International Business: Environments  Operations. London : XLibris, 2017. ISBN 978-1-5245-9754-2

Sylabus predmetu

Konzultácie: Medzinárodné prostredie – charakteristika, analýza faktorov a trendov. Konkurenčné výhody krajín. Internacionalizácia podnikania. Rozhodovanie o vstupe na zahraničný. Export. Medzinárodný pohyb know-how. Kapitálové vstupy na zahraničný trh. Priame zahraničné investície. Medzinárodné strategické partnerstvá. Medzinárodné stratégie. Organizačné usporiadanie nadnárodných spoločností. Semestrálny test. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov. Podnikanie v kontexte rôznych národných kultúr. Medzinárodná podnikateľská etika. Pôsobenie multinacionálnych a transnacionálnych spoločností v SR. Samoštúdium: Analýza rozdielov v manažérskych prístupoch vo svete. Strategická diagnostika medzinárodného prostredia. Analýza medzinárodných konkurenčných výhod na príklade konkrétnej krajiny. Rozhodovanie o formách vstupu na zahraničný trh. Export – analýza kúpnej zmluvy. Medzinárodný pohyb know-how: franšízing a licencie. Rozbor príčin a procesu realizácie akvizícií a fúzií. Priame zahraničné investovanie vo V4. Mnohostranné strategické aliancie. Príprava na semestrálny test. Identifikácia medzinárodnej podnikateľskej stratégie. Výber zamestnancov na zahraničné vyslanie. Kultúrne rozdiely v kľúčových regiónoch sveta. Porušovanie medzinárodnej podnikateľskej etiky – príklady.

Podmienky na absolvovanie predmetu

aktivita – 10%
výsledok semestrálneho testu – 30%
výsledok záverečnej písomnej skúšky – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 h
samoštúdium – 32 h
príprava na konzultácie– 26 h
príprava na semestrálny test – 26 h
Spolu: 104

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023