Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti,
je schopný vytvoriť zrozumiteľný text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v
zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré
sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa
študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

Stres na pracovisku.
Socializácia.
Financie.
Marketing.
Komunikácia na pracovisku.
Prípadová štúdia.

Odporúčaná literatúra

1. Spišiaková, M. – Varela Cano, D. P. – Tužinská, S. – Pavliková, Ž. 2020. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1. Brno: Tribun, 2020. ISBN 978-80-263- 1578-0.
2. Prada de, M. – Marcé, P. 2017. Entorno laboral. Edelsa, 2017. ISBN 978-84-9081-606-6.
3. kol. autorov. Lexicon 7 Španielský ekonomický slovník. Lingea. ISBN 978-80-7508-576-4.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Stres na pracovisku (stresové situácie na pracovisku, kolokácie, riešenie konfliktu) Socializácia (organizovanie konferencie) Nezáväzná spoločenská konverzácia (organizovanie posedení) Prijímanie hostí (privítanie hostí, interkultúrne rozdiely) Financie Číslovky (základné číslovky, radové číslovky, prezentovanie grafov) Marketing (úloha marketingového manažéra, tvorba otázok) Marketingová kampaň (význam marketingovej kampane) Marketingový mix (produkt, cena, distribúcia, reklama) Výrobok (typológia výrobkov) Telefonovanie (frázy využívané pri telefonovaní, telefonická výmena informácií) Pracovné stretnutia (memo, e-mail, prezentovanie ekonomickej témy) Prípadová štúdia

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na konzultáciách – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 10 %
• výsledky kombinovanej skúšky – 70%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 10 hod.
• samoštúdium – 38 hod.
• príprava na skúšku – 30 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, španielsky

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2023

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2023