Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Kariérny plán.
2. Štruktúra firmy.
3. Rokovanie.
4. Predaj.
5. Komunikácia na pracovisku.
6. Prezentovanie.

Odporúčaná literatúra

1. Spišiaková, M. – Varela Cano, D. P. – Tužinská, S. – Pavliková, Ž. 2020. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1. Brno: Tribun, 2020. ISBN 978-80-263- 1578-0.
2. Prada de, M. – Marcé, P. 2017. Entorno laboral. Edelsa, 2017. ISBN 978-84-9081-606-6.
3. kol. autorov. Lexicon 7 Španielský ekonomický slovník. Lingea. ISBN 978-80-7508-576-4.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Kariérny plán (čo je kariérny plán, kariérny rast, príprava karierného plánu) 2. Pracovný pohovor (čo je pracovný pohovor, príprava pracovného pohovoru) 3. Štruktúra firmy (typy firiem a ich štruktúra, opis firmy) 4. Prezentovanie spoločnosti (štruktúra prezentácie) 5. Riešenie problémov vo firme (typy problémov, krízový manažment) 6. Riadenie firmy (typológia manažérov) 7. Rokovanie I. (riešenie konfliktu) 8. Rokovania II. (dosiahnuť dohodu) 9. Predaj (nákupné zvyklosti, marketing) 10. Telefonovanie (výmena informácii) 11. Brainstorming (skupinové tvorivé myslenie) 12. Pracovné stretnutia (memo, email) 13. Prezentovanie (prezentovanie vybranej ekonomickej problematiky)

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na seminároch – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• výsledok záverečného písomného testu – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch – 26 hod.
• príprava na semináre – 26 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, španielsky

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.02.2023

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.02.2023