Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Kompetentnosti:
Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Obchodné spoločnosti
2. Obchodná komunikácia
3. Manažérstvo
4. Pracovný trh
5. Marketing
6. Produkty

Odporúčaná literatúra

1. de Prada, M. – Bovet, M. – Marcé, P. 2014. Entorno empresarial. Edelsa, 2014.
2. Spišiaková, M. – Varela Cano, D. P. – Tužinská, S. – Pavliková, Ž. 2020. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2. Brno: Tribun, 2020. ISBN 978-80-263- 1579-7.
3. Etapas plus C1. Edinumen, 2019.
4. kol. autorov. Lexicon 7 Španielský ekonomický slovník. Lingea. ISBN 978-80-7508-576-4.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Základné typy španielskych obchodných spoločností 2. Španielske firmy na Slovensku 3. Obchodná komunikácia 4. Obchodný list 5. Manažérstvo ľudských zdrojov 6. Náborový proces 7. Pracovný trh, nezamestnanosť 8. Pracovný trh v Španielsku a hispanofónnych krajinách 9. Marketing 10. Výrobky a svetové značky 11. Prieskum trhu 12. Internetový predaj 13. Riešenie prípadovej štúdie

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na seminároch – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• výsledok záverečného písomného testu – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch – 26 hod.
• príprava na semináre – 26 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, španielsky

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.02.2023

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.02.2023