Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Kompetentnosti:
Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Obchodné spoločnosti
2. Obchodná komunikácia
3. Manažérstvo
4. Pracovný trh
5. Marketing
6. Produkty

Odporúčaná literatúra

1. de Prada, M. – Bovet, M. – Marcé, P. 2014. Entorno empresarial. Edelsa, 2014.
2. Spišiaková, M. – Varela Cano, D. P. – Tužinská, S. – Pavliková, Ž. 2020. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2. Brno: Tribun, 2020. ISBN 978-80-263- 1579-7.
3. Etapas plus C1. Edinumen, 2019.
4. kol. autorov. Lexicon 7 Španielský ekonomický slovník. Lingea. ISBN 978-80-7508-576-4.

Sylabus predmetu

1. Základné typy španielskych obchodných spoločností 2. Španielske firmy na Slovensku 3. Obchodná komunikácia 4. Obchodný list 5. Manažérstvo ľudských zdrojov 6. Náborový proces 7. Pracovný trh, nezamestnanosť 8. Pracovný trh v Španielsku a hispanofónnych krajinách 9. Marketing 10. Výrobky a svetové značky 11. Prieskum trhu 12. Internetový predaj 13. Riešenie prípadovej štúdie

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na seminároch – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• výsledok záverečného písomného testu – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch – 26 hod.
• príprava na semináre – 26 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, španielsky

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.02.2023

Dátum schválenia: 24.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.02.2023