Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretický základ v oblasti hospodárskej politiky s prepojením na praktické príklady aplikácie jednotlivých politík vo vybraných krajinách a ich vzájomnú komparáciu so situáciou na Slovensku. Nevyhnutnosťou je práca s aktuálnymi štatistickými údajmi v danej problematike a sledovanie aktuálnych trendov vývoja v jednotlivých oblastiach.
Vedomosti:
- osvojenie poznatkov z oblasti základných typov čiastkových politík hospodárskej politiky
- vedomosti v oblasti aktuálnej štruktúry ekonomiky a dlhodobých zmien, stabilizačnej politiky a politiky hospodárskej súťaže
- poznatky súvisiace s riešením problémov v sociálnej oblasti, s ktorou veľmi úzko súvisí zamestnanosť, celkové príjmy a dôchodky v spoločnosti, ale aj vývoj a regulácie cien
Zručnosti:
- vyhľadať aktuálne štatistické údaje v rámci obsahovej náplne predmetu
- interpretovať zistenia
- zhodnotiť pôsobenie vybraného čiastkového typu hospodárskej politiky v konkrétnej krajine
- zakresliť krivky, posuny kriviek
- vyjadriť a prezentovať postoj a názory pri riešení ekonomických problémov
Kompetentnosti:
- schopnosť myslieť abstraktne, analyticky a ekonomicky a to najmä vďaka prepojeniu teoretických poznatkov s praktickými príkladmi pre vybrané krajiny
- schopnosť systematizovať znalosti vo väzbe k iným predmetom z oblasti makroekonómie, svetovej ekonomiky a medzinárodného obchodu.
- schopnosť zaujať vlastné stanoviská a hodnotenia v oblasti vývoja jednotlivých oblastí hospodárstva
- schopnosť vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o hospodárskom vývoji z rôznych zdrojov a závery aplikovať v praktických situáciách.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Úvod do problematiky hospodárskej politiky – výber konkrétnej krajiny. Rozpočtová politika – aplikácia na vybranej krajine. Monetárna politika - aplikácia na vybranej krajine. Zahranično-obchodná politika - aplikácia na vybranej krajine. Štruktúrna politika - aplikácia na vybranej krajine. Stabilizačná politika - aplikácia na vybranej krajine. Politika hospodárskej súťaže - aplikácia na vybranej krajine. Sociálna politika - aplikácia na vybranej krajine. Politika trhu práce a zamestnanosti - aplikácia na vybranej krajine. Cenová politika - aplikácia na vybranej krajine.
Príjmová a dôchodková politika - aplikácia na vybranej krajine. Regionálna politika - aplikácia na vybranej krajine. Prezentovanie spracovaných semestrálnych prác.
Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií
Úvod do problematiky hospodárskej politiky. Rozpočtová politika. Monetárna politika. Zahranično-obchodná politika. Štruktúrna politika. Stabilizačná politika. Politika hospodárskej súťaže. Sociálna politika. Politika trhu práce a zamestnanosti. Cenová politika. Príjmová a dôchodková politika. Regionálna politika. Príprava semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SPIŠÁKOVÁ, E. a kol.: Hospodárska politika (Vybrané problémy), Bratislava: Ekonóm, 2013
2. FRANK, K. a kol.: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 2020
3. BELIČKOVÁ, K. - NEUBAUEROVÁ, E. - BOÓR, B.: Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava: Wolters Kluwner, a.s. 2020
4. DUDOVÁ, I. - STANEK, V. - POLONYOVÁ, S.: Sociálna politika. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
5. MANDEL, M. - TOMŠÍK, V.: Monetární ekonomie v období krize a konvergence. Praha: Management Press. 2018
6. GREGOVÁ, E.: Hospodárska politika v teórii a praxi. Žilina: EDIS, 2015
7. LUKÁČIK,. J. a kol.: Hospodárska politika: Teória a prax. Bratislava: Sprint. 2013
8. BÉNASSY-QUÉRÉ, A. – CŒURÉ, B. – JACQUET, P. - PISANI-FERRY, J.: Economic Policy: Theory and Practice, Publisher: Oxford University Press; 2nd edition, 2018
9. Crisis Issue: Economic Policy 62, John Wiley & Sons, 2010
10. ASHIMOV, A. A. – SULTANOV, B.T. – ADILOV, Z.M.: Macroeconomic Analysis and Economic Policy Based on Parametric Control, Springer-Verlag New York Inc., 2011
Doplňujúca literatúra:
11. MIČKO, P.: Hospodárska politika Slovenského štátu. Spolok Slovákov v Poľsku, 2014
12. URBAN, J.: Teorie národního hospodářství. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do problematiky hospodárskej politiky – výber konkrétnej krajiny. Rozpočtová politika – aplikácia na vybranej krajine. Monetárna politika - aplikácia na vybranej krajine. Zahranično-obchodná politika - aplikácia na vybranej krajine. Štruktúrna politika - aplikácia na vybranej krajine. Stabilizačná politika - aplikácia na vybranej krajine. Politika hospodárskej súťaže - aplikácia na vybranej krajine. Sociálna politika - aplikácia na vybranej krajine. Politika trhu práce a zamestnanosti - aplikácia na vybranej krajine. Cenová politika - aplikácia na vybranej krajine. Príjmová a dôchodková politika - aplikácia na vybranej krajine. Regionálna politika - aplikácia na vybranej krajine. Prezentovanie spracovaných semestrálnych prác. Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií Úvod do problematiky hospodárskej politiky. Rozpočtová politika. Monetárna politika. Zahranično-obchodná politika. Štruktúrna politika. Stabilizačná politika. Politika hospodárskej súťaže. Sociálna politika. Politika trhu práce a zamestnanosti. Cenová politika. Príjmová a dôchodková politika. Regionálna politika. Príprava semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konzultácie – spolu 40 %, z toho:
• priebežné hodnotenie - 20 %
• spracovanie a prezentovanie semestrálnej práce - 20 %
Skúška – spolu 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• Konzultácie – 10 hod.
• Samoštúdium - 16 hod.
• Spracovanie semestrálnej práce - 13 hod.
• Príprava na priebežné hodnotenie -13 hod.
• Príprava na skúšku - 26 hod.
Spolu: 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2024

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2024