Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretický základ v oblasti makroekonómie s prepojením na praktické príklady výpočtu jednotlivých makroekonomických ukazovateľov. Nevyhnutnosťou je práca s aktuálnymi štatistickými údajmi v danej problematike a sledovanie aktuálnych trendov vývoja jednotlivých makroekonomických ukazovateľov na Slovensku.
Vedomosti:
- osvojenie poznatkov z oblasti základných ekonomických teórií, makroekonomickej rovnováhy
- vedomosti v oblasti spotreby, úspor, investícií, peňazí, merania výkonnosti ekonomiky, ekonomickom raste a cyklickom vývoji.
- poznatky súvisiace s riešením problému inflácie a nezamestnanosti
Zručnosti:
- vyhľadať aktuálne štatistické údaje v rámci obsahovej náplne predmetu
- vypočítať základné makroekonomické ukazovatele
- interpretovať dosiahnuté výsledky
- zakresliť krivky, posuny kriviek
- vyjadriť a prezentovať postoj a názory pri riešení makroekonomických problémov
Kompetentnosti:
- schopnosť myslieť abstraktne, analyticky a ekonomicky a to najmä vďaka prepojeniu teoretických poznatkov s praktickými príkladmi
- schopnosť systematizovať znalosti vo väzbe k iným predmetom z oblasti hospodárskej politiky a medzinárodného obchodu.
- schopnosť zaujať vlastné makroekonomické stanoviská a hodnotenia
- schopnosť vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o makroekonomickom vývoji z rôznych zdrojov a závery aplikovať v praktických situáciách.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Teoretické východiská súčasnej makroekonómie. Agregátny dopyt, agregátna ponuka, makroekonomická rovnováha. Meranie výkonnosti ekonomiky. Spotreba, úspory, investície.
Ekonomický rast. Ekonomický cyklus a stabilizácia ekonomiky. Peniaze a peňažný trh. Inflácia.
Nezamestnanosť. Ekonomická teória a hospodárska politika. Základné problémy rozpočtovej politiky. Základné problémy monetárnej politiky. Medzinárodný obchod, medzinárodná ekonomická integrácia a globalizácia.
Samoštúdium:
Agregátny dopyt, agregátna ponuka, makroekonomická rovnováha – kvantitatívne a grafické úlohy.
Meranie výkonnosti ekonomiky – kvantitatívne úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Spotreba, úspory, investície - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Ekonomický rast - kvantitatívne úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Ekonomický cyklus a stabilizácia ekonomiky - kvantitatívne a grafické úlohy. Peniaze a peňažný trh - kvantitatívne a grafické úlohy. Inflácia - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Nezamestnanosť - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Ekonomická teória a hospodárska politika - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi a informáciami. Základné problémy rozpočtovej politiky - grafické úlohy. Základné problémy monetárnej politiky - grafické úlohy.
Medzinárodný obchod, medzinárodná ekonomická integrácia a globalizácia - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Príprava na prezentáciu semestrálnej práce.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MUCHOVÁ, E. a kol. Základy ekonómie, Bratislava: Wolters Kluwner, a.s. 2021.
2. JUREČKA, V. Makroekonomie. Praha: Grada. 2017
3. LISÝ, J. a kol.: Ekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
4. HOLMAN, R.: Základy ekonomie. Praha: C.H.Beck. 2015
5. MANKIW, G. N.: Macroeconomics, 10th International Edition, MacMillan Publishers New York 2019.
6. SCHILLER, B. – GEBHARDT, K. : The Macro Economy Today. 15th Edition, Kindle Edition. 2019.
7. CASE, K. E. - FAIR, R. C. - OSTER, S. E.: Principles of Macroeconomics, Pearson Education Limited, 2019
8. KRUGMAN, P.: Macroeconomics. USA: Worth Publishers Inc.,U.S. 2018
9. BLANCHARD, O. et al.: Marcoeconomics. A European Perspective. Pearson Education, 2011.
10. BURDA, M. – WYPLOSZ, Ch.: Macroeconomics. A European Text. Oxford University Press 2010.
Doplňujúca literatúra:
11. ROZBORILOVÁ, D. a kol.: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 2. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
12. LISÝ, J. - ČAPLANOVÁ, A. – VONGREJ, M.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
13. DUJAVA,. D: Ekonomické krízy a ekonomická veda. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
14. LISÝ, J. a kol.: Makroekonomická rovnováha a nerovnováha - teoretické a praktické problémy. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2013.
15. LIPOVSKÁ, H.: Moderní ekonomie. Praha: Grada, 2017
16. SPĚVÁČEK, V. a kol.: Makroekonomická analýza - teorie a praxe. Praha: Grada. 2016

Sylabus predmetu

Konzultácie: Teoretické východiská súčasnej makroekonómie. Agregátny dopyt, agregátna ponuka, makroekonomická rovnováha. Meranie výkonnosti ekonomiky. Spotreba, úspory, investície. Ekonomický rast. Ekonomický cyklus a stabilizácia ekonomiky. Peniaze a peňažný trh. Inflácia. Nezamestnanosť. Ekonomická teória a hospodárska politika. Základné problémy rozpočtovej politiky. Základné problémy monetárnej politiky. Medzinárodný obchod, medzinárodná ekonomická integrácia a globalizácia. Samoštúdium: Agregátny dopyt, agregátna ponuka, makroekonomická rovnováha – kvantitatívne a grafické úlohy. Meranie výkonnosti ekonomiky – kvantitatívne úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Spotreba, úspory, investície - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Ekonomický rast - kvantitatívne úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Ekonomický cyklus a stabilizácia ekonomiky - kvantitatívne a grafické úlohy. Peniaze a peňažný trh - kvantitatívne a grafické úlohy. Inflácia - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Nezamestnanosť - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Ekonomická teória a hospodárska politika - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi a informáciami. Základné problémy rozpočtovej politiky - grafické úlohy. Základné problémy monetárnej politiky - grafické úlohy. Medzinárodný obchod, medzinárodná ekonomická integrácia a globalizácia - kvantitatívne a grafické úlohy, práca s aktuálnymi údajmi. Príprava na prezentáciu semestrálnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semináre – spolu 40 %, z toho:
• priebežné hodnotenie 1 (teoretické otázky, kvantitatívne a grafické úlohy) – 15 %
• priebežné hodnotenie 2 (teoretické otázky, kvantitatívne a grafické úlohy) – 15 %
• semestrálna práca – 10 %
Skúška – spolu 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách: 20 hodín
• samoštúdium: 40 hodín
• príprava semestrálnej práce: 32 hodín
• príprava na priebežné hodnotenia: 40 hodín
• príprava na skúšku: 50 hodín
Spolu: 182 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglicky

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2024

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2024