Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť znalosti o skladbe a fungovaní svetového hospodárstva. Špeciálna pozornosť je v rámci predmetu venovaná zdrojom vo svetovom hospodárstve - prírodným, ľudským a finančným ako aj odvetvovej štruktúre svetového hospodárstva. Orientácia v problematike globalizácie, globálnej krízy a budúceho vývoja svetového hospodárstva. Hodnotenie postavenie ekonomiky SR v svetovom hospodárstve.
Vedomosti:
• ovládanie teoretického aparátu skúmania svetového hospodárstva,
• poznanie historického vývoja svetového hospodárstva,
• vedomosti o význame ľudských zdrojoch vo svetového hospodárstva,
• vedomosti o význame a využívaní vybraných prírodných zdrojoch vo svetovom hospodárstve (ropa, uhlie zemný plyn, komodity,
• vedomosti zo sektorálnej štruktúry svetového hospodárstva / energetika, pôdohospodárstvo, priemysel a služby/,
• schopnosť porozumenia a vysvetlenia aktuálnych problémov svetového hospodárstva.
Zručnosti:
• orientácia sa v sektorálnej štruktúre svetového hospodárstva, orientácia v postavení a význame významných komodít, prístup k zdrojom informácii z databáz WB, MMF, OECD, UN, ILO,
• orientácia v databázach a reportoch WEO, FAO, IDR; WIR.
Kompetentnosti:
• orientácia sa v štruktúre svetového hospodárstva,
• znalosť reálií svetového hospodárstva - kľúčové štáty, korporácie a osoby.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Úvod do skúmania svetového hospodárstva.
2. Súčasný stav a štruktúra svetového hospodárstva.
3. Integrácia vo svetovom hospodárstve.
4. Globalizácia vo svetovom hospodárstve. Budúcnosť svetového hospodárstva.
5. Globálna finančná a ekonomická kríza (2008/2009) a jej vplyv na svetové hospodárstvo.
6. Slovensko vo svetovom hospodárstve. Vývoj ekonomiky SR, história, postavenie, vývoj v SH.
7. Prírodné zdroje vo svetovom hospodárstve. 1 časť /význam zdrojov, ropa, uhlie/
8. Prírodné zdroje vo svetovom hospodárstve. 2 časť /význam zdrojov, zemný plyn, zlato, kovy/
9. Ľudské zdroje vo svetovom hospodárstve.
10. Svetové poľnohospodárstvo.
11. Svetový priemysel (Industry 4.0). Svetové služby.
12. Finančné zdroje vo svetovom hospodárstve.
13. Doprava vo svetovom hospodárstve. Budúcnosť svetového hospodárstva.
Semináre:
1. Vybrané aktivity na seminároch podľa výberu krajiny a celku.
2. Spracovanie základných informácií a postavenia krajiny vo svetovom hospodárstve s orientáciou na prírodné zdroje v danej krajine a v svetovom hospodárstve.
3. Ľudské zdroje v svetovom hospodárstve.
4. Finančné zdroje v svetovom hospodárstve.
5. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva – priemysel.
6. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva – pôdohospodárstvo.
7. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva – služby.
8. Zhodnotenie dopadov integrácie a globalizácie na vybranú krajinu.
9. Vývoj cien vybraných komodít – podľa úloh v e-learningovom kurze.
10. Vývoj cien vybraných komodít – podľa úloh v e-learningovom kurze.
11. KOF index, HDI index - podľa úloh v e-learningovom kurze.
12. Indikátory WB, FAO - podľa úloh v e-learningovom kurze.
13. Indikátory WIR, IDR, SDG ciele - podľa úloh v e-learningovom kurze.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DUDÁŠ, T. a kol. 2017. Svetová ekonomika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 268 s. ISBN 978-80-225-4352-1
2. LIPKOVÁ, Ľudmila, Barbora JANUBOVÁ a Marcel KORDOŠ. Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika). Bratislava: EKONÓM, 2020, 144 s. ISBN 978-80-225-4784-0.
3. DUDÁŠ, T. a kol. 2011: Svetová ekonomika - sektorový aspekt. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 266 s. ISBN 978-80-225-3177-1
Doplňujúca literatúra:
4. STUTZ, F. 2011. The World Economy: Geography, Business, Development (6th Edition). Prentice Hall, 2011.
5. SOUKUP J. a kol. 2015. Zdroje a perspektívy evropských ekonomik. Na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Managment Press Praha, Praha, 2015, 151s. ISBN 978-80-7261-2819
6. BALDWIN, R. – WYPLOSZ, Ch. 2013. Ekonomie evropské integrace.4. vydanie /preklad z originálu/. Grada publishing 2013. 584s. ISBN 978-80-247-4568-8
7. BALDWIN, R. – WYPLOSZ, Ch. 2012. The Economics of European Integration. McGraw-Hill Education (UK) Limited, 4th edition, 2012. 584s. ISBN 978-80-247-4568-8
8. CIHELKOVÁ, E. a kol.2009. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje.C. H. Beck, 2009.
9. TRIBE, K. 2015. Economy of The Word. Lanquage, History, and Economics. Oxford Scholarship, 352 s., ISBN: 9780190211615

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Úvod do skúmania svetového hospodárstva. 2. Súčasný stav a štruktúra svetového hospodárstva. 3. Integrácia vo svetovom hospodárstve. 4. Globalizácia vo svetovom hospodárstve. Budúcnosť svetového hospodárstva. 5. Globálna finančná a ekonomická kríza (2008/2009) a jej vplyv na svetové hospodárstvo. 6. Slovensko vo svetovom hospodárstve. Vývoj ekonomiky SR, história, postavenie, vývoj v SH. 7. Prírodné zdroje vo svetovom hospodárstve. 1 časť /význam zdrojov, ropa, uhlie/ 8. Prírodné zdroje vo svetovom hospodárstve. 2 časť /význam zdrojov, zemný plyn, zlato, kovy/ 9. Ľudské zdroje vo svetovom hospodárstve. 10. Svetové poľnohospodárstvo. 11. Svetový priemysel (Industry 4.0). Svetové služby. 12. Finančné zdroje vo svetovom hospodárstve. 13. Doprava vo svetovom hospodárstve. Budúcnosť svetového hospodárstva. Semináre: 1. Vybrané aktivity na seminároch podľa výberu krajiny a celku. 2. Spracovanie základných informácií a postavenia krajiny vo svetovom hospodárstve s orientáciou na prírodné zdroje v danej krajine a v svetovom hospodárstve. 3. Ľudské zdroje v svetovom hospodárstve. 4. Finančné zdroje v svetovom hospodárstve. 5. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva – priemysel. 6. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva – pôdohospodárstvo. 7. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva – služby. 8. Zhodnotenie dopadov integrácie a globalizácie na vybranú krajinu. 9. Vývoj cien vybraných komodít – podľa úloh v e-learningovom kurze. 10. Vývoj cien vybraných komodít – podľa úloh v e-learningovom kurze. 11. KOF index, HDI index - podľa úloh v e-learningovom kurze. 12. Indikátory WB, FAO - podľa úloh v e-learningovom kurze. 13. Indikátory WIR, IDR, SDG ciele - podľa úloh v e-learningovom kurze.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
• 10 % - aktivity v e-learningovom kurze - online forma podľa úloh v e-learningovom kurze
• 10 % - hodnotenie študentskej prezentácie na seminári – splnením aktivity v e-learningom kurze podľa úloh v e-learningovom kurze
• 20 % - hodnotenie semestrálnej práce - splnením aktivity v e-learningom kurze - online forma podľa úloh v e-learningovom kurze
Záverečné hodnotenie: 60 %
• hodnotenie záverečnej písomnej skúšky – test /v e-learningom kurze/
Spolu: 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na konzultáciách : 26 hod.
Samoštúdium: 26 hod.
Spracovanie semestrálnej práce : 26 hod.
Príprava na skúšku : 52 hod.
Spolu: 130 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022