Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretický základ v oblasti hospodárskej politiky s prepojením na praktické príklady aplikácie jednotlivých politík vo vybraných krajinách a ich vzájomnú komparáciu so situáciou na Slovensku. Nevyhnutnosťou je práca s aktuálnymi štatistickými údajmi v danej problematike a sledovanie aktuálnych trendov vývoja v jednotlivých oblastiach.
Vedomosti:
osvojenie poznatkov z oblasti základných typov čiastkových politík hospodárskej politiky
vedomosti v oblasti aktuálnej štruktúry ekonomiky a dlhodobých zmien, stabilizačnej politiky a politiky hospodárskej súťaže
poznatky súvisiace s riešením problémov v sociálnej oblasti, s ktorou veľmi úzko súvisí zamestnanosť, celkové príjmy a dôchodky v spoločnosti, ale aj vývoj a regulácie cien
Zručnosti:
vyhľadať aktuálne štatistické údaje v rámci obsahovej náplne predmetu
interpretovať zistenia
zhodnotiť pôsobenie vybraného čiastkového typu hospodárskej politiky v konkrétnej krajine
zakresliť krivky, posuny kriviek
vyjadriť a prezentovať postoj a názory pri riešení ekonomických problémov
Kompetentnosti:
schopnosť myslieť abstraktne, analyticky a ekonomicky a to najmä vďaka prepojeniu teoretických poznatkov s praktickými príkladmi pre vybrané krajiny
schopnosť systematizovať znalosti vo väzbe k iným predmetom z oblasti makroekonómie, svetovej ekonomiky a medzinárodného obchodu.
schopnosť zaujať vlastné stanoviská a hodnotenia v oblasti vývoja jednotlivých oblastí hospodárstva
schopnosť vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o hospodárskom vývoji z rôznych zdrojov a závery aplikovať v praktických situáciách.

Stručná osnova predmetu

Cvičenia:
1. Úvod do problematiky hospodárskej politiky – výber konkrétnej krajiny.
2. Rozpočtová politika – aplikácia na vybranej krajine.
3. Monetárna politika - aplikácia na vybranej krajine.
4. Zahranično-obchodná politika - aplikácia na vybranej krajine.
5. Štruktúrna politika - aplikácia na vybranej krajine.
6. Stabilizačná politika - aplikácia na vybranej krajine.
7. Politika hospodárskej súťaže - aplikácia na vybranej krajine.
8. Sociálna politika - aplikácia na vybranej krajine.
9. Politika trhu práce a zamestnanosti - aplikácia na vybranej krajine.
10. Cenová politika - aplikácia na vybranej krajine.
11. Príjmová a dôchodková politika - aplikácia na vybranej krajine.
12. Regionálna politika - aplikácia na vybranej krajine.
13. Prezentovanie spracovaných semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SPIŠÁKOVÁ, E. a kol.: Hospodárska politika (Vybrané problémy), Bratislava: Ekonóm, 2013
2. FRANK, K. a kol.: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 2020
3. BELIČKOVÁ, K. - NEUBAUEROVÁ, E. - BOÓR, B.: Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava: Wolters Kluwner, a.s. 2020
4. DUDOVÁ, I. - STANEK, V. - POLONYOVÁ, S.: Sociálna politika. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
5. MANDEL, M. - TOMŠÍK, V.: Monetární ekonomie v období krize a konvergence. Praha: Management Press. 2018
6. GREGOVÁ, E.: Hospodárska politika v teórii a praxi. Žilina: EDIS, 2015
7. LUKÁČIK,. J. a kol.: Hospodárska politika: Teória a prax. Bratislava: Sprint. 2013
8. BÉNASSY-QUÉRÉ, A. – CŒURÉ, B. – JACQUET, P. - PISANI-FERRY, J.: Economic Policy: Theory and Practice, Publisher: Oxford University Press; 2nd edition, 2018
Crisis Issue: Economic Policy 62, John Wiley & Sons, 2010
9. ASHIMOV, A. A. – SULTANOV, B.T. – ADILOV, Z.M.: Macroeconomic Analysis and Economic Policy Based on Parametric Control, Springer-Verlag New York Inc., 2011
Doplňujúca literatúra:
10. MIČKO, P.: Hospodárska politika Slovenského štátu. Spolok Slovákov v Poľsku, 2014
11. URBAN, J.: Teorie národního hospodářství. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Úvod do problematiky hospodárskej politiky – výber konkrétnej krajiny. 2. Rozpočtová politika – aplikácia na vybranej krajine. 3. Monetárna politika - aplikácia na vybranej krajine. 4. Zahranično-obchodná politika - aplikácia na vybranej krajine. 5. Štruktúrna politika - aplikácia na vybranej krajine. 6. Stabilizačná politika - aplikácia na vybranej krajine. 7. Politika hospodárskej súťaže - aplikácia na vybranej krajine. 8. Sociálna politika - aplikácia na vybranej krajine. 9. Politika trhu práce a zamestnanosti - aplikácia na vybranej krajine. 10. Cenová politika - aplikácia na vybranej krajine. 11. Príjmová a dôchodková politika - aplikácia na vybranej krajine. 12. Regionálna politika - aplikácia na vybranej krajine. 13. Prezentovanie spracovaných semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semináre – spolu 40 %, z toho:
priebežné hodnotenie - 20 %
spracovanie a prezentovanie semestrálnej práce - 20 %
Skúška – spolu 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na seminároch - 26 hod.
Spracovanie semestrálnej práce - 13 hod.
Príprava na priebežné hodnotenie -13 hod.
Príprava na skúšku - 26 hod.
Spolu: 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023