Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s jednotlivými teóriami a prístupmi formovania podnikateľskej etiky a poskytnúť tak základy pre úspešnú aplikáciu získaných poznatkov v podnikovej praxi. V nadväznosti na to umožniť študentom vyvinúť rámec na riešenie etických výziev, ktoré vznikajú v rôznych krajinách a medzi nimi. Obsahom predmetu je zodpovedať otázky úlohy a postavenia etiky a etických noriem v podnikovej praxi. Definuje etický kódex organizácie, etický kódex manažéra, obchodný a diplomatický kódex. Dopĺňa a prehlbuje vedomosti, zručnosti a kompetentnosti študentov o príklady spoločenskej zodpovednosti podnikania. Zároveň umožňuje študentom osvojiť si schopnosť reflektovať a analyzovať získané zručnosti z podnikového hľadiska.
Vedomosti:
• o teoretických aspektoch podnikateľskej etiky,
• popísať vývoj podnikateľskej etiky ako samostatnej vedeckej disciplíny,
• definovať základné pojmy z oblasti podnikateľskej etiky,
• porozumieť technikám morálneho uvažovania a argumentácie, ktoré sú potrebné na analýzu morálnych problémov v podnikaní,
• porozumieť medzikultúrnym variáciám a podobnostiam v organizačných postupoch v oblasti spoločenskej zodpovednosti a etiky podnikania,
• porozumieť hlavným výzvam, ktorým čelia moderní manažéri.
Zručnosti:
• identifikovať etické problémy z pohľadu podnikateľa,
• porovnávať, kritizovať a nachádzať inovatívne riešenia etických problémov v podnikovej praxi,
• diagnostikovať zdroje organizačnej etickej kultúry a deviantného správania,
• uvažovať o tom, ako možno etiku a morálku chápať z rôznych kultúrnych pohľadov, ako aj v súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou spoločnosti a spoločnosťou,
• diskutovať o etických otázkach, ktoré sú spojené s rýchlymi zmenami v podnikaní vrátane informačných technológií a zhoršovania stavu životného prostredia,
• uplatniť základné koncepty riadenia prostredníctvom komplexnej analýzy organizačného nastavenia spracovávaním semestrálneho projektu.
Kompetentnosti:
• implementovať etické princípy do manažérskych rozhodnutí,
• zaujať a zdôvodniť svoje stanovisko k etickému problému v podnikateľskej praxi,
• navrhovať etické programy určené na dosiahnutie konkrétnych cieľov v organizáciách,
• rozvíjať etické vodcovské schopnosti,
• aplikovať vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti v pracovných alebo študijných situáciách a v odbornom a osobnom rozvoji.

Stručná osnova predmetu

Cvičenia:
1. Podnikateľská etika a jej vývoj ako akademickej disciplíny.
2. Vymedzenie pojmu podnikateľská etika, eticko-podnikateľská kultúra, podniková kultúra.
3. Funkcie podnikateľskej etiky.
4. Prehľad etických problémov v ekonomike na Slovensku, v strednej a západnej Európe.
5. Etický rozvoj organizácie.
6. Integrácia etiky do podnikovej kultúry.
7. Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií.
8. Spoločenská zodpovednosť podnikania.
9. Etické kódexy organizácií, ich význam, obsah, funkcie a typy.
10. Etický kódex manažéra.
11. Etické dilemy a faktory vplývajúce na ich riešenie.
12. Etický audit.
13. Prezentácia semestrálneho projektu.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. TREVINO, L. K. – NELSON, K. A. 2021. Managing business ethics: Straight talk about how to do it right. John Wiley & Sons. 384 s. ISBN: 978-1-119-71100-1.
2. SZABO, S. – BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. – DEMJANOVÁ, L. 2013. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8.
Doplňujúca literatúra:
3. CIULLA J.B. 2020. Business Ethics as Moral Imagination. In: The Search for Ethics in Leadership, Business, and Beyond. Issues in Business Ethics, vol 50. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38463-0_7.
4. BELÁS, J., KHAN, K. A., MAROUŠEk, J., & ROZSA, Z. 2020. Perceptions of the importance of business ethics in SMEs: A comparative study of Czech and Slovak entrepreneurs. Ethics & Bioethics, 10(1-2), 96-106.
5. BOWIE, N. E. 2013. Business Ethics in the 21st Century. Minneapolis, USA : University of Minnesota, Springer, 2013. 229 s. ISBN: 978-94-007-6223-7.
6. KLIMSZA, L. 2014. Business Ethics. Introduction to the Ethics of Values. 1st edition, bookboon.com, 88 p. ISBN 978-87-403-0690-3.
7. REMIŠOVÁ, A. 2015. Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi. Bratislava : Walters Kluwer, 2015. 260 s. ISBN 978-80-8168-213-1.
8. CRANE, A. – MATTEN, D. 2016. Business Ethics. Oxford University Press. 4th Edition. 632 p. ISBN-13: 978-0199697311.
9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. 2010. Vybrané aspekty riadenia nadnárodných spoločností. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 102 s. [7,038 AH]. VEGA 1/0149/08. ISBN 978-80-225-2905-1.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Podnikateľská etika a jej vývoj ako akademickej disciplíny. 2. Vymedzenie pojmu podnikateľská etika, eticko-podnikateľská kultúra, podniková kultúra. 3. Funkcie podnikateľskej etiky. 4. Prehľad etických problémov v ekonomike na Slovensku, v strednej a západnej Európe. 5. Etický rozvoj organizácie. 6. Integrácia etiky do podnikovej kultúry. 7. Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií. 8. Spoločenská zodpovednosť podnikania. 9. Etické kódexy organizácií, ich význam, obsah, funkcie a typy. 10. Etický kódex manažéra. 11. Etické dilemy a faktory vplývajúce na ich riešenie. 12. Etický audit. 13. Prezentácia semestrálneho projektu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Vypracovanie a prezentácia semestrálneho projektu 40 %
Písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78 hod. celkom, z toho:
26 hod. účasť na cvičeniach
13 hod. príprava na cvičenia
16 hod. spracovanie semestrálneho projektu
23 hod. príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023