Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základy z teórie a praxe manažérstva výroby, oboznámiť ich s jednotlivými kľúčovými problémami výrobnej stratégie podniku, prípravy novej výroby, manažérstva hlavnej výroby, ako aj manažérstva obslužných a povýrobných činností. Študenti v teoretickej rovine získajú poznatky o výrobe v podniku a jej jednotlivých etapách.
Vedomosti:
• o príprave výroby v podniku, priestorovom a časovom usporiadaní výroby
• o etapách výrobného procesu, systémoch obsluhy výroby
• o materiálovom hospodárstve, označovaní produktov
• o manažovaní činností vo výrobe a ich optimalizácii
• o progresívnych systémoch riadenia výroby, aplikácii Industry 4.0
Kompetentnosti:
• vykonávať analýzu výroby v podniku
• identifikovať nedostatky vo výrobnom procese
• tvoriť a implementovať nový výrobný proces v podniku, vypracovať plán výroby
• optimalizovať výrobný program pre rôzne typy výroby
• aplikovať získané poznatky z oblasti riadenia výroby s ohľadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku
Zručnosti:
• optimalizovať výrobný program podniku
• spracovať návrh dispozičného riešenia výroby
• vypracovať plán výroby pre konkrétny typ výroby
• aplikovať progresívne metódy riadenia výroby
• schopnosť prijímať základné rozhodnutia pri riešení výrobných problémov
• aplikovať získané vedomosti pri realizácii postupoch podporujúcich zvyšovanie produktivity

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Základy manažérstva výroby.
2. Projektovanie výroby.
3. Príprava novej výroby.
4. Predvýrobná etapa výroby.
5. Organizovanie výrobného procesu.
6. Dispozičné riešenie výroby.
7. Materiálové hospodárstvo.
8. Systémy obsluhy výroby.
9. Označovanie produktov.
10. Výrobné stratégie.
11. Metódy riadenia výroby.
12. Vývojové trendy v manažérstve výroby.
13. Nové smery rozvoja výroby.
Cvičenia:
1. Úvod, rozbor technologickosti konštrukcie.
2. Technologická príprava výroby.
3. Konštrukčná príprava výroby.
4. Sieťová analýza – metóda CPM.
5. Sieťová analýza – incidenčná matica.
6. Prepočet dĺžky výrobného cyklu.
7. Grafické riešenie priebehu výrobného cyklu.
8. Písomná previerka z prebranej látky.
9. Základné parametre a výpočet prúdovej linky.
10. Prepočet parametrov montážnej linky.
11. Optimalizácia výrobného programu.
12. Prezentácia a hodnotenie zadaní.
13. Udeľovanie zápočtov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BOSÁK, M. a kol. Manažérstvo výroby - teória a prax, Košice, 2019. ISBN: 9788022543699.
2. DUPAĽ, A. a kol.: Manažment výroby. Bratislava: Sprint 2019. ISBN: 9788089710508.
3. 3.DUPAĽ, A.: Manažment výroby – zbierka príkladov. Bratislava: Ekonóm 2009. ISBN: 978-80-225-2832-0.
4. CHAPMAN, S., ARNOLD, T., GATEWOOD, A., CLIVE L.: Introduction to Materials Management, Pearson Publisher, 2016. ISBN: 978-0134156323
5. KUMAR S.: Production Management, Satya Prakashan, 2016. ISBN 9780367737627.
Odporúčaná literatúra:
1. BOSÁK, M. - RUDY, V.: Manažérstvo výroby, PHF EU Bratislava, 2016. ISBN 978-80-225-4369-9..
2. TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN: 8071699551.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Základy manažérstva výroby. 2. Projektovanie výroby. 3. Príprava novej výroby. 4. Predvýrobná etapa výroby. 5. Organizovanie výrobného procesu. 6. Dispozičné riešenie výroby. 7. Materiálové hospodárstvo. 8. Systémy obsluhy výroby. 9. Označovanie produktov. 10. Výrobné stratégie. 11. Metódy riadenia výroby. 12. Vývojové trendy v manažérstve výroby. 13. Nové smery rozvoja výroby. Cvičenia: 1. Úvod, rozbor technologickosti konštrukcie. 2. Technologická príprava výroby. 3. Konštrukčná príprava výroby. 4. Sieťová analýza – metóda CPM. 5. Sieťová analýza – incidenčná matica. 6. Prepočet dĺžky výrobného cyklu. 7. Grafické riešenie priebehu výrobného cyklu. 8. Písomná previerka z prebranej látky. 9. Základné parametre a výpočet prúdovej linky. 10. Prepočet parametrov montážnej linky. 11. Optimalizácia výrobného programu. 12. Prezentácia a hodnotenie zadaní. 13. Udeľovanie zápočtov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

projekt, priebežný test
kombinovaná skúška
• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 20%
• písomná previerka - 20%
• záverečná písomná a ústna skúška - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach - 26 hod.
• účasť na cvičeniach - 26 hod.,
• spracovanie semestrálneho zadania - 13 hod.
• príprava na semestrálnu písomku - 13 hod.
• príprava na záverečný test - 26 hod.
• príprava na skúšku - 26 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023