Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky o prístupoch v manažmente organizácií v kontexte najnovších vývojových tendencií a koncepcií. Študenti získajú vedomosti o základných manažérskych funkciách (plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola.) Pochopia logiku a fungovanie organizácie. Osobitný dôraz v predmete je položený na nadobudnutie zručností, kompetencií, techník a znalostí potrebných na úspešné riadenie organizácie. Obsah predmetu poskytuje celkový pohľad na organizáciu v krátko i dlhodobom horizonte, na stanovenie jej cieľov, analýzu prostredia, ale aj vypracovanie jej stratégie. Umožní študentom vypracovať plány na efektívne dosiahnutie organizačných cieľov. Študenti nadobudnú zručnosti súvisiace s funkciou manažéra v dnešnom konkurenčnom prostredí. Sú oboznámení s prácou organizácií, ich rozvojom v meniacom sa podnikateľskom prostredí ovplyvnenom politickými, ekonomickými, sociálnymi, technologickými, právnymi a environmentálnymi faktormi.
Vedomosti:
- orientovať sa v manažérskych prístupoch
- porozumieť princípom fungovania podniku z hľadiska manažérskych funkcií
- orientovať sa v štýloch vedenia a motivovania
- nadobudnúť vedomosti o analýze prostredia podniku
- nadobudnúť vedomosti o základných manažérskych metódach a technikách, aby podniky zostali konkurencieschopné.
Zručnosti:
- aplikovať manažérske metódy pri riešení podnikových problémov
- interpretovať výsledky analýz a pripraviť podklady pre rozhodovanie
- diskutovať o podnikových problémoch a ich možných riešeniach
Kompetentnosti:
- schopnosť zberať a interpretovať údaje súvisiace s analýzou prostredia podniku
- schopnosť porovnávať skúmané podniky s konkurenciou
- schopnosť plánovať, organizovať a robiť efektívne rozhodnutia v podniku
- schopnosť viesť ľudské zdroje k dosiahnutiu cieľov podniku.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Trendy a výzvy manažmentu.
2. Povaha práce a rola manažéra.
3. Vývoj manažmentu (hlavné koncepcie).
4. Plánovanie. Manažérska diagnostika.
5. Organizovanie a tvorba organizačných štruktúr v podniku.
6. Vedenie a tvorba pracovných tímov.
7. Manažérske rozhodovanie a informačný proces.
8. Kontrola a proces kontrolnej činnosti v podniku.
9. Komunikácia a motivácia zamestnancov.
10. Aplikačný manažment.
11. Metodický manažment.
12. Etické aspekty manažmentu.
13. Interkultúrny manažment.
Cvičenia:
1. Význam, podstata, tvorba a riešenie prípadových štúdií v manažmente.
2. Osobnosť manažéra. Manažérske roly. Štýl manažérskej práce.
3. Externá diagnostika podnikateľského prostredia. Analýza makroprostredia – STEP faktory, Porterov model piatich konkurenčných síl.
4. Interná diagnostika podniku. Interný profil spoločnosti, hodnotenie konkurenčnej sily. Analýza SWOT.
5. Prvý priebežný test. Teória a prax manažmentu. Japonský manažment.
6. Matica BCG.
7. Metóda ABC, Paretovo pravidlo 80:20, Ganttov diagram.
8. Základné pravidlá organizovania a tvorba organizačných štruktúr.
9. Manažérske rozhodovanie. Nástroje a techniky podporujúce proces rozhodovania v podniku. Kauzálny reťazec, Influenčné diagramy, kognitívne mapy, morfologická matica
10. Druhý priebežný test. Podstata a tvorba pracovných skupín. Od riadenia pracovných skupín k vedeniu.
11. Efektívna komunikácia. Formy a druhy komunikácie, komunikačné nástroje využívané v podnikovej praxi.
12. Motivácia a stimulácia.
13. Ocenenie a pracovné preferencie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MIHALČOVÁ, Bohuslava a kol. 2019. Manažment. Teória a prax. VŠB- TU- Ostrava 2019. ISBN 978-80-248-4276-9.s. 343s
2. COHEN, S. 2020: Management Fundamentals. Columbia Press University 2020. ISBN13 (EAN): 9780231194495
3. BRUOTHOVÁ. M. a kol. 2013. Manažment – praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2013. 285 s. ISBN 978-80-225-3624-0
4. MIHALČOVÁ, B. a kol. 2009. Manažment v sociálnej sfére. Ružomberok : Edičné stredisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. 247 s. ISBN 978-80-8084-434-9.
Doplňujúca literatúra:
5. ANTOŠOVÁ, M.: Manažment v teórii a praxi. Košice: Edičné stredisko TU, 2010. 253 s. ISBN 978-80-553-0516-5.
6. MAJTÁN, M. a kol. 2009. Manažment. Bratislava : Sprint dva, 2009. ISBN 978-80-89393-07-7.
7. ROBBINS S. P. et.al. 2019. Fundamentals of Management. Global Edition. Pearson Education Limited. 552 p. ISBN: 1292307323.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Trendy a výzvy manažmentu. 2. Povaha práce a rola manažéra. 3. Vývoj manažmentu (hlavné koncepcie). 4. Plánovanie. Manažérska diagnostika. 5. Organizovanie a tvorba organizačných štruktúr v podniku. 6. Vedenie a tvorba pracovných tímov. 7. Manažérske rozhodovanie a informačný proces. 8. Kontrola a proces kontrolnej činnosti v podniku. 9. Komunikácia a motivácia zamestnancov. 10. Aplikačný manažment. 11. Metodický manažment. 12. Etické aspekty manažmentu. 13. Interkultúrny manažment. Cvičenia: 1. Význam, podstata, tvorba a riešenie prípadových štúdií v manažmente. 2. Osobnosť manažéra. Manažérske roly. Štýl manažérskej práce. 3. Externá diagnostika podnikateľského prostredia. Analýza makroprostredia – STEP faktory, Porterov model piatich konkurenčných síl. 4. Interná diagnostika podniku. Interný profil spoločnosti, hodnotenie konkurenčnej sily. Analýza SWOT. 5. Prvý priebežný test. Teória a prax manažmentu. Japonský manažment. 6. Matica BCG. 7. Metóda ABC, Paretovo pravidlo 80:20, Ganttov diagram. 8. Základné pravidlá organizovania a tvorba organizačných štruktúr. 9. Manažérske rozhodovanie. Nástroje a techniky podporujúce proces rozhodovania v podniku. Kauzálny reťazec, Influenčné diagramy, kognitívne mapy, morfologická matica 10. Druhý priebežný test. Podstata a tvorba pracovných skupín. Od riadenia pracovných skupín k vedeniu. 11. Efektívna komunikácia. Formy a druhy komunikácie, komunikačné nástroje využívané v podnikovej praxi. 12. Motivácia a stimulácia. 13. Ocenenie a pracovné preferencie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímový projekt, priebežné testy
kombinovaná skúška
Tím pre spracovanie projektu pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie projektu sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
• vypracovanie a prezentácia tímového projektu - 15%
• výsledok semestrálneho testu - 15%
• aktivita na cvičeniach/seminároch - 10%
• záverečný písomný test a ústna skúška - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach a cvičeniach = 52 hod.
• príprava na aktívne formy výučby = 16 hod.
• vypracovanie tímovej práce = 23 hod.
• príprava na semestrálny test = 16 hod.
• príprava na záverečný test a ústna skúška = 49 hod.
Spolu = 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023