Seminár k záverečnej práci 1

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

- na konkrétnych príkladoch poukázať na možnosti aplikovania teoretických poznatkov v záverečnej práci
- tvorivo formulovať predpoklady riešenia problému
- vhodne zvoliť postupy, výskumné otázky a hypotézy
- naučiť sa interpretovať (písmom a slovom) získané poznatky
Po absolvovaní seminára k záverečnej práci, bude študent schopný:
- zhromaždiť, interpretovať a spracovať odbornú literatúru
- formulovať problémy
- tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov
- aplikovať získané poznatky pri riešení príbuzných odborných problémov
- preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu

Stručná osnova predmetu

spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie, formulovanie výskumných problémov a hypotéz, zvolenie metód spracovania záverečnej práce, určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce, spracovanie jednotlivých častí záverečnej práce, príprava obhajoby záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra

Literatúra podľa témy záverečnej práce.
Interná smernica č.11/2019 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a jej prílohy č. 1 až 12.

Sylabus predmetu

-

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca, projekt

Priebežné hodnotenie postupov zadaných na jednotlivých stretnutiach:
- spracovanie bibliografie k záverečnej práci
- vypracovanie projektu, ktorý zachytáva kľúčové oblasti spracovania záverečnej práce
- voľba metód záverečnej práce
- vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce
- príprava obhajoby záverečnej práce – prezentácia záverečnej práce

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 36 hodín
Účasť na seminároch: 12 hodín
Príprava záverečnej práce: 24 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 04.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2022

Dátum schválenia: 04.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2022