Pracovné právo (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Študent po absolvovaní predmetu chápe význam pracovného práva pre praktický život, rozumie hierarchii právnych noriem. Študent rozumie ekonomickým súvislostiam pracovného práva.
Zručnosti: Spôsobilosť orientovať sa v základných právnych predpisoch pracovného práva, ktoré sa týkajú budúceho povolania/podnikania absolventa. Schopnosť pracovať s databázami právnych predpisov (slov-lex.sk, eur-lex.eu) Spôsobilosť vybrať si vhodný zmluvný typ a posúdenie jednoduchej zmluvy.
Kompetencie: Schopnosť pracovať s účinnou právnou úpravou a spôsobilosť aplikovať právnu úpravu na bežné úkony v praxi. Schopnosť čítať právne normy so znalosťou základných právnych pojmov a inštitútov.

Stručná osnova predmetu

Pracovné právo ako základný odbor právnej vedy upravuje vzťahy vznikajúce v oblasti
závislej práce. Ide o vzťahy individuálne a kolektívne.
K predmetu záujmu pracovného práva patria aj vzťahy zodpovednosti za škodu/bezdôvodné obohatenie a práva občanov na zamestnanie.
Cieľom výučby je predovšetkým osvojenie si základných inštitútov, ktoré sú vlastné pracovnému právu. Výučba sa zameriava na základné inštitúty pracovného práva, ktoré sú následne precvičené pri riešení praktických prípadových štúdií.
Priblíženie právnych a mimoprávnych interdisciplinárnych súvislostí pracovného práva s osobitným dôrazom na ekonómiu.
Výučba plne reflektuje na aktuálne zmeny v pracovnoprávnej legislatíve súvisiacej s ochorením Covid-19.
Okrem národnej právnej úpravy sa kladie dôraz aj na priblíženie medzinárodných a európskych súvislosti pracovného práva. Porovnanie mimosúdneho a súdneho riešenia sporov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.

Odporúčaná literatúra

1. KROPAJ, M., BARTALSKÁ, K. Základy pracovného práva pre ekonómov. Bratislava: Ekonóm,
2. 2014, 165 s.
3. KROPAJ, M., MAGUROVÁ, H., SLEZÁKOVÁ, A., VETERNÍKOVÁ, M., JURKOVIĆOVÁ, L., WINKLER, M., VAČOKOVÁ, L. : Základy pracovného práva pre ekonómov. Wolters Kluwer, Bratislava, 2021
4. BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava: Sprint 2, 2012, 677 s. ISBN. 978-80-89393-82-4
5. EU Intervention in Domestic Labour Law. 2007. Oxford: Oxford University Press.

Sylabus predmetu

1. Pracovné právo v systéme práva – pojem, predmet, funkcie. 2. Interdisciplinárne súvislosti pracovného práva – súkromnoprávne a verejnoprávne, právne a mimoprávne aspekty pracovného práva, systém pracovného práva. 3. Pramene a pôsobnosť pracovného práva – normatívne právne akty, kolektívne zmluvy, vnútropodnikové normatívne právne akty, technické normy a dobré mravy, vecná, osobná, časová a územná pôsobnosť. 4. Medzinárodné a európske pracovné právo – dôvody vzniku: sociálne, ekonomické, politické, právne, medzinárodné organizácie, právo EÚ. 5. Zásady pracovného práva – sociálne práva, zmluvná sloboda a rovnosť pred zákonom. 6. Subjekty pracovného práva a právne úkony – pracovnoprávna subjektivita - zamestnanec a zamestnávateľ. 7. Pracovný pomer – pojem, prvky, druhy pracovných pomerov. 8. Pracovná zmluva – vznik, zmena, zánik. 9. Skončenie pracovného pomeru – právny úkon, právna udalosť, úradné rozhodnutie, zákon – dohoda, výpoveď, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, okamžité skončenie pracovného pomeru. 10. Neplatné skončenie pracovného pomeru – lehoty, procesné otázky. 11. Materská a rodičovská dovolenka – podmienky, doby, význam. 12. Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie – funkcie, predpoklady zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie. 13. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40% aktívne formy výučby počas semestra,
60% písomná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk

Dátum schválenia: 31.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 31.05.2023

Dátum schválenia: 31.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 31.05.2023