Manažment medzinárodných podujatí (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti
Absolvovaním predmetu Manažment medzinárodných podujatí nadobudnú študenti rozsiahlu
poznatkovú bázu v oblasti organizácie podujatí s medzinárodnou pôsobnosťou. Budú vedieť
špecializovať sa na jednotlivé typy podujatí, ich ponímanie z ekonomického ako aj organizačného
aspektu. Vedomosti budú verifikovať v rámci tohto predmetu prostredníctvom projektu
konkrétneho podujatia, aby bol študent pripravený, uplatniť svoje vedomosti aj v praxi. Vedomosti
o manažmente podujatia v spolupráci s kľúčovými stakeholdermi , ktorí aj v rámci partnerských
obchodných vzťahov vyžadujú vysokú profesionalitu manažéra podujatia. Študent získa vedomosti
ekonomického charakteru ako ovládať základné princípy tvorby rozpočtu, kalkulácie nákladov a
výnosov pri komerčných podujatiach s akcentom na stanovenie predajnej ceny ako aj vymedzenie
bodu zvratu.
Kompetentnosti
Na základe nadobudnutých znalostí budú kompetentní participovať na organizácií medzinárodných
podujatí na úrovni manažéra. Ich kompetencie sa preukážu v procese tvorbe podujatia, pričom budú
schopní identifikovať a nadviazať spoluprácu s potrebnými stakeholdermi a partnermi, participovať
na ekonomickej tvorbe rozpočtu podujatia, efektívne selektovať distribučné kanály predaja, ako aj
navrhnúť spôsoby marketingovej komunikácie predmetného podujatia podľa toho, či ide o B2B
alebo B2C. Práca v tíme poskytne študentovi možnosť získať schopnosti spolupráce vzájomného
pochopenia a tolerancie.
Zručnosti
Absolvovaním predmetu študenti zdokonalia svoje zručnosti v oblasti kreatívneho myslenia pri
plánovaní podujatia, analytického prístupu ku jednotlivým krokom v procesoch a schopnosť
vyhodnotiť prípadné potrebné korekcie. Tieto zručnosti nadobudnú priamo pri simulácii
semestrálneho projektu. Ide o projekt medzinárodného podujatia, ktorý si vyžaduje komunikáciu
v anglickom jazyku.

Stručná osnova predmetu

Predmet manažment medzinárodných podujatí sa zaoberá diferenciáciou podujatí z rozličných
aspektov so zameraním na rôzne segmenty klientely. Akcent je kladený tiež na financovanie
podujatí, participáciu rôznych stakeholderov ako aj ekonomické aspekty organizovania podujatí.
Dôraz kladie aj na algoritmus plánovania podujatia. Zaoberá sa tiež rôznymi rizikami ako aj
impaktmi podujatí s medzinárodnou pôsobnosťou.

Odporúčaná literatúra

Effective meeting management strategies, Aventri, the ultimate e-book. Dostupné na:
https://www.aventri.com/hubfs/Aventri%20Content/Aventri%20Ebooks+Whitepapers/
Aventri_Effective_Meeting_Management_Strategies_eBook.pdf
FERDINANT, Nicole & KITCHIN, Paul. Events Management: An International Approach.
London: Sage publications, 2021. 376 p. ISBN 9781529764819.
MALLEN, Cheryl & ADAMS, Lorne. Event Management in sport, recreation and tourism.
Routledge, 2017. 271 p. ISBN 9781138234765.

Sylabus predmetu

1. Medzinárodné podujatia, typy podujatí v členení pre dovolenkovú a MICE klientelu 2. Podujatia v členení na komerčné a neziskové podujatia 3. Stratégia podujatia, stakeholderi - aktéri podujatia na strane ponuky 4. Špecifiká kongresových a konferenčných podujatí. Virtuálne podujatia webináre. 5. Viaczdrojové financovanie podujatia, predpoklady, podmienky 6. Verejné obstarávanie v podmienkach financovania z verejných zdrojov štátneho rozpočtu alebo fondov EU 7. Politika sponzoringu. Sponzorning zo strany generálneho partnera a ďalších partnerov 8. Participácia účastníkov na financovaní medzinárodného podujatia (vstupné, účastnícke poplatky). Ekonomická únosnosť a rentabilita. Kritický bod zvratu 9. Externé a interné riziká. Kritické body a ich preventívna eliminácia pred organizáciou podujatia 10. Impakty medzinárodného podujatia 11. Allgoritmus plánovania podujatia 12. Realizácia podujatia 13. Vyhodnotenie podujatia z ekonomického a spoločenského aspektu

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežná písomná práca
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 104 hodín
Účasť na seminároch: 52 hodín
Príprava na semináre: 12 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu konkrétneho simulovaného podujatia: 20 hodín
Príprava na skúšku a obhajobu projektu: 20

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

english

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022