Ekonómia a ekonomika v cestovnom ruchu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu mať komplexné vedomosti a chápať problematiku kvantifikácie celkových ekonomických efektov cestovného ruchu na makro- a mezzo úrovni ako aj merania postavenia cestovného ruchu na rôznych územných úrovniach a vedieť ich použiť vo vzájomných súvislostiach v nastavení politiky cestovného ruchu.
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný (úroveň vedomostí a porozumenie):
- vedieť identifikovať a analyzovať problémy kvantifikácie primárnych aj sekundárnych ekonomických prínosov cestovného ruchu v území
- rozumieť rôznym informačným zdrojom,
- preukázať schopnosť kritického posúdenia rôznych údajov so zámerom ich použitia na meranie prínosov cestovného ruchu, chápanie ich metodického pozadia a výpovednej hodnoty
- identifikovať negatívne dopady cestovného ruchu v území a ovládať nástroje ich možnej kvantifikácie
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný (zručnosti a kompetentnosti):
- mať zručnosť správne metodicky nastaviť riešenie zadaní zameraných na kvantifikáciu ekonomických efektov cestovného ruchu v území v praxi
- schopnosť konštruovať ekonomické a sociálno-ekonomické ukazovatele kvantifikácie ekonomických prínosov cestovného ruchu v rôznych územiach so zohľadnením ich špecifík
- preukázať zručnosť vyhľadávať relevantné dáta z rôznych zdrojov a správne ich interpretovať
- vedieť použiť získané vedomosti pre nastavenie nástrojov politiky cestovného ruchu na rôznych územných úrovniach

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na metodiku hodnotenia postavenia cestovného ruchu v ekonomike krajiny alebo regiónu a kvantifikáciu jeho ekonomických efektov. V tejto súvislosti sa zaoberá informačným systémom v cestovnom ruchu, rôznorodosťou dát, ich metodickým pozadím a výpovednou hodnotou dát pri konštrukcii ekonomických, resp. sociálno-ekonomických ukazovateľov. Súčasťou predmetu je aktuálne hodnotenie výkonov cestovného ruchu na rôznych územných úrovniach.

Odporúčaná literatúra

PACHINGEROVÁ, M., MICHÁLKOVÁ, A., KUBIČKOVÁ, V. 2013. Ekonomika cestovného ruchu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 225s. ISBN 978-80-225-3768-1.
MICHÁLKOVÁ, A., ÖZOĞLU, M., GÁLL, J. 2020. Zamestnanosť v cestovnom ruchu a schopnosť odvetví vytvárať nové pracovné miesta. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9.
MICHÁLKOVÁ, A., GÁLL, J., ÖZOĞLU, M.. 2022. Ekonomika cestovného ruchu v regióne – vybraté problémy. Praha: Wolters Kluwer, 2022.
Dwyer, L., Forsyth, P., Dwyer, W. 2020. Tourism Economics and Policy. Bristol: Channel View Publications, 2020. ISBN 978-1-84541-731-4.
FREYER, W. 2015. Tourismus. Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. Oldenbourg: De Gruyter. ISBN 978-3-486-74194-0.

Sylabus predmetu

1. Úvod do ekonómie a ekonomiky cestovného ruchu, vymedzenie základných pojmov. Ekonomické ciele rozvoja cestovného ruchu v SR formulované v strategických dokumentoch. 2. Špecifiká merania ekonomických efektov v cestovnom ruchu. 3. Ekonomické prínosy generované cestovným ruchom vo svetovom meradle. Metodika merania a zdroje dát svetového cestovného ruchu, aktuálny stav na základe zvolených ukazovateľov cestovného ruchu podľa svetových regiónov. 4. Ekonomické prínosy generované cestovným ruchom na Slovensku, metodika merania a zdroje dát, aktuálny stav na základe zvolených kapacitných a výkonových ukazovateľov cestovného ruchu, komparácia krajín V4 a EÚ. 5. Postavenie cestovného ruchu v hospodárskej štruktúre krajiny. Bilancia cestovného ruchu. Podstata, funkcie, čistý devízový efekt CR, ukazovatele CR vychádzajúce z bilancie CR. 6. Primárne ekonomické prínosy cestovného ruchu a ich meranie na strane ponuky a dopytu. 7. Satelitný účet cestovného ruchu - podstata a jeho význam, metodický rámec, rôznorodosť zdrojov dát. Ukazovatele satelitného účtu. 8. Tvorba hodnoty v cestovnom ruchu, hodnotový reťazec. 9. Sekundárne ekonomické prínosy cestovného ruchu 10. Zamestnanosť v cestovnom ruchu – jej charakteristika a meranie dopadu cestovného ruchu na zamestnanosť. 11. Regionálna ekonomika cestovného ruchu. Územné rozloženie ekonomických aktivít cestovného ruchu a odvetvová koncentrácia cestovného ruchu v území. 12. Metodika merania ekonomických prínosov na regionálnej a lokálnej úrovni, zdroje dát. 13. Negatívne ekonomické efekty cestovného ruchu a možnosti ich merania. Úniky z ekonomického priestoru.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % semestrálna práca;
70 % písomná skúška;

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 182 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 63 hodín
Príprava na skúšku: 54 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022