Ekonómia a ekonomika v cestovnom ruchu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu mať komplexné vedomosti a chápať problematiku kvantifikácie celkových ekonomických efektov cestovného ruchu na makro- a mezzo úrovni ako aj merania postavenia cestovného ruchu na rôznych územných úrovniach a vedieť ich použiť vo vzájomných súvislostiach v nastavení politiky cestovného ruchu.
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný (úroveň vedomostí a porozumenie):
- vedieť identifikovať a analyzovať problémy kvantifikácie primárnych aj sekundárnych ekonomických prínosov cestovného ruchu v území
- rozumieť rôznym informačným zdrojom,
- preukázať schopnosť kritického posúdenia rôznych údajov so zámerom ich použitia na meranie prínosov cestovného ruchu, chápanie ich metodického pozadia a výpovednej hodnoty
- identifikovať negatívne dopady cestovného ruchu v území a ovládať nástroje ich možnej kvantifikácie
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný (zručnosti a kompetentnosti):
- mať zručnosť správne metodicky nastaviť riešenie zadaní zameraných na kvantifikáciu ekonomických efektov cestovného ruchu v území v praxi
- schopnosť konštruovať ekonomické a sociálno-ekonomické ukazovatele kvantifikácie ekonomických prínosov cestovného ruchu v rôznych územiach so zohľadnením ich špecifík
- preukázať zručnosť vyhľadávať relevantné dáta z rôznych zdrojov a správne ich interpretovať
- vedieť použiť získané vedomosti pre nastavenie nástrojov politiky cestovného ruchu na rôznych územných úrovniach

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na metodiku hodnotenia postavenia cestovného ruchu v ekonomike krajiny alebo regiónu a kvantifikáciu jeho ekonomických efektov. V tejto súvislosti sa zaoberá informačným systémom v cestovnom ruchu, rôznorodosťou dát, ich metodickým pozadím a výpovednou hodnotou dát pri konštrukcii ekonomických, resp. sociálno-ekonomických ukazovateľov. Súčasťou predmetu je aktuálne hodnotenie výkonov cestovného ruchu na rôznych územných úrovniach.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MICHÁLKOVÁ, A, et. al.: Economics of Tourism. Regional aspects. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 138 s. ISBN 978-80-7556-121-3
Odporúčaná literatúra:
1. DWYER, Larry, FORSYTH, Peter a DWYER, Wayne. Tourism Economics and Policy. Bristol: Channel View Publications, 2020. ISBN 978-1-84541-731-4. DOI: https://doi.org/10.21832/DWYER7314.
2. MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera - GÁLL, Jozef. Sectoral Tourism Concentration in the Context of the Regional Policy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie [online]. Bratislava: Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1105-1125. ISSN 0013-3035.
3. MICHÁLKOVÁ, Anna - ÖZOĞLU, Martina. Importance of domestic tourism consumption and its connection to tourism employment. 23rd International Joint Conference CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT PROCEEDINGS. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2023, s. 144. ISBN 978-80-225-5064-2
4. MICHÁLKOVÁ, Anna - ÖZOĞLU, Martina - GÁLL, Jozef.: Zamestnanosť v cestovnom ruchu a schopnosť odvetví vytvárať nové pracovné miesta. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9.

Sylabus predmetu

1. Úvod do ekonómie a ekonomiky cestovného ruchu, vymedzenie základných pojmov. Ekonomické ciele rozvoja cestovného ruchu v SR formulované v strategických dokumentoch. 2. Špecifiká merania ekonomických efektov v cestovnom ruchu. 3. Ekonomické prínosy generované cestovným ruchom vo svetovom meradle. Metodika merania a zdroje dát svetového cestovného ruchu, aktuálny stav na základe zvolených ukazovateľov cestovného ruchu podľa svetových regiónov. 4. Ekonomické prínosy generované cestovným ruchom na Slovensku, metodika merania a zdroje dát, aktuálny stav na základe zvolených kapacitných a výkonových ukazovateľov cestovného ruchu, komparácia krajín V4 a EÚ. 5. Postavenie cestovného ruchu v hospodárskej štruktúre krajiny. Bilancia cestovného ruchu. Podstata, funkcie, čistý devízový efekt CR, ukazovatele CR vychádzajúce z bilancie CR. 6. Primárne ekonomické prínosy cestovného ruchu a ich meranie na strane ponuky a dopytu. 7. Satelitný účet cestovného ruchu - podstata a jeho význam, metodický rámec, rôznorodosť zdrojov dát. Ukazovatele satelitného účtu. 8. Tvorba hodnoty v cestovnom ruchu, hodnotový reťazec. 9. Sekundárne ekonomické prínosy cestovného ruchu 10. Zamestnanosť v cestovnom ruchu – jej charakteristika a meranie dopadu cestovného ruchu na zamestnanosť. 11. Regionálna ekonomika cestovného ruchu. Územné rozloženie ekonomických aktivít cestovného ruchu a odvetvová koncentrácia cestovného ruchu v území. 12. Metodika merania ekonomických prínosov na regionálnej a lokálnej úrovni, zdroje dát. 13. Negatívne ekonomické efekty cestovného ruchu a možnosti ich merania. Úniky z ekonomického priestoru.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % semestrálna práca;
70 % písomná skúška;

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 182 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 63 hodín
Príprava na skúšku: 54 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024