Obchodné operácie v medzinárodnom podnikaní (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- schopnosť porozumieť problematike obchodných operácií v medzinárodnom podnikaní,
- prehľad, kategorizáciu a reguláciu obchodných operácii v medzinárodnom podnikaní,
- zmluvne zabezpečiť rôzne formy a špecifikácia obchodných operácií využívaných v medzinárodnom podnikaní.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- interpretovať vedomosti v praxi ohľadne podmienok obchodných operácií v medzinárodnom podnikaní,
- komunikovať na požadovanej úrovni v zaradenom pracovnom tíme,
- realizovať obchodné operácie a vytvárať nové stratégie pre ďalší rozvoj využitia obchodných operácii v meniacom sa medzinárodnom podnikaní,
- vyhodnocovať získané teoretické poznatky a inovácie v danej oblasti a navrhovať nové metódy a formy obchodných operácií v rýchlo meniacom sa medzinárodnom podnikaní,
- viesť diskusiu v oblasti navrhnutých nových metód a foriem obchodných operácií v kruhu odborníkov na danú problematiku.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- využívať všetky získané vedomosti pri plnení nepredvídateľných úloh a riešení rôznorodých problémov v oblasti obchodných operácií v medzinárodnom podnikaní,
- prezentovať dosiahnuté výsledky výskumu v oblasti obchodných operácií v medzinárodnom podnikaní pred odbornou verejnosťou,
- diskutovať a obhajovať svoje názory pred širokou odbornou verejnosťou v oblasti dosiahnutých výsledkov výskumu,
- plánovať rozvoj v oblasti medzinárodných obchodných operácií v kontexte nových vedecko-technických poznatkov.

Stručná osnova predmetu

• Klasifikácia, regulovanie a nové trendy v medzinárodných obchodných operácií.
• Medzinárodné obchodné operácie s tovarom ovplyvnené súčasnými vývojovými trendami.
• Medzinárodné obchodné operácie s využitím sprostredkovateľských vzťahov.
• Medzinárodné obchodné operácie v oblasti služieb.
• Medzinárodné obchodné operácie v oblasti cestovného ruchu.
• Medzinárodné obchodné operácie s duševným vlastníctvom.
• Obchodné operácie v offshore podnikaní.
• Veľtrhy a výstavy v medzinárodnom podnikaní.

Odporúčaná literatúra

Knihy:
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. ISBN 978-80-225-4611-9.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Position of the Russian Federation in the Foreign Trade of the Visegrad Group Region. 1. vydanie. Praha : GUPRESS, 2020. CD-ROM 137 s. ISBN 978-80-904926-6-0.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected Territories : Implications for the Slovak Economy. 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s. ISBN 978-5-288-05988-9.
SZATMÁRI, Zsolt. Global Trade and Customs. A Practical Comparison of Major Jurisdictions. Amsterdam: IBFD, 2020. 716 s. ISBN 978-90-8722-626-8.
BLOCKMANS, Steven – KOUTRAKOS, Panos. Research Handbook on the EU ́s Common Foreign and Security Policy. Cheltenham: Edward Elgars, 2018. 560 s. ISBN 978- 1-78536-407.
KLASEN, Stephan et al. Trade preferences for LDCs. Are they effective? Preliminary econometric evidence. [elektronický zdroj]. New York: 2016. 16 s. Dostupné na: https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_news_archive/2016_Member_Trade_Preferences_Klasen_def.pdf
Články:
KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. roč. 60, č. 7, s. 746-762. ISSN 0013-3035.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš - BARINKOVÁ, Natália. The Current State of, and Perspectives on, Foreing Trade Between the EU and Central Asia in a Period of Geoeconomic Change. - Registrovaný: SCOPUS. In International Organisations Research Journal - Moskva : National Research University Higher School of Economics .ISSN 1996-7845, 2021, vol. 16, no. 1.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BAUMGARTNER, Boris. The Evaluation of the EU Trade with Russia Based on the Analysis of Selected Indices: Revealed Comparative Advantages, Intra-Industry Trade, and Trade Intensity. Registrovaný: Scopus. In Business and Economic Horizons. Praha : Prague Development Center. 2017, vol. 14, no. 4, pp. 428-438. ISSN 1804-5006.
RUŽEKOVÁ, Viera. Liberalizácia svetového obchodu: význam a účinky regionálnych dohôd (na príklade Európskej únie a Kanady). In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013, roč. 61, č. 9, s. 963-982. ISSN 0013-3035.
RUŽEKOVÁ, Viera. - KITTOVÁ, Zuzana. - STEINHAUSER, Dušan. Export Performance as a Measurement of Competitiveness. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020, no. 1, pp. 145-160. ISSN 1804-1728.
KNAPIK, Peter. Vybrané aspekty ofsetových obchodov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2004. roč. 52, č. 6, s. 683 – 695. ISSN 0013-3035.

Sylabus predmetu

• Medzinárodné obchodné operácie – prehľad, kategorizácia, regulácia medzinárodných obchodných operácii v EÚ po Brexite a nové trendy (digitalizácia a e-commerce). • Medzinárodné obchodné operácie s tovarom – kúpna zmluva, zvláštne druhy obchodných operácií, zabezpečenie obchodnej operácie ovplyvnené súčasnými vývojovými trendami • Medzinárodné obchodné operácie s využitím sprostredkovateľských vzťahov a obchodné operácie prebiehajúce na zvláštnych obchodných miestach. • Medzinárodné obchodné operácie v oblasti služieb – zabezpečovanie kúpy a predaja investičného celku, medzinárodný a konzultačný inžiniering, exportné a importné lízingové operácie. • Medzinárodné obchodné operácie v oblasti cestovného ruchu a ich význam a vplyv pandemickej krízy na príklade konkrétnych krajín. • Medzinárodné obchodné operácie s duševným vlastníctvom zamerané na know-how, obchodovanie s medzinárodnými licenciami, patentami a medzinárodný franchising. • Obchodné operácie v offshore podnikaní, ich organizačná a právna forma, významné centrá daňových rajov a ich využitie v medzinárodnom podnikaní. • Veľtrhy a výstavy v medzinárodnom podnikaní, podmienky kontraktu, významné medzinárodné veľtrhy a výstavy, špecializácia a význam v medzinárodnom podnikaní.

Podmienky na absolvovanie predmetu

- aktívna účasť na diskusiách v rámci konzultácií – 10 %
- vypracovanie semestrálnej práce obsahom smerujúcej k téme dizertačnej práce – 30 %
- obhajoba semestrálnej práce v rámci záverečného odborného kolokvia – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 260 hodín
Účasť na konzultáciách: 16 hodín
Príprava na konzultácie: 26 hodín
Spracovanie semestrálnej práce obsahom smerujúcej k téme dizertačnej práce: 78 hodín
Príprava na skúšku v forme obhajoby semestrálnej práce v rámci záverečného odborného kolokvia: 156 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský, anglický

Dátum schválenia: 15.07.2024

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.07.2024

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022