Makroekonómia otvorenej ekonomiky (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti o:
- teoretických koncepciách dokladujúcich efekty medzinárodného obchodu, medzinárodných tokov práce a kapitálu na agregátny produkt, lokálnu ponuku a dopyt po práci, ako i relatívnu cenu faktorov,
- efektoch súčasných fenoménov ako sú globalizácia, integrácia, outsourcing a dopady klimatických zmien,
- efektoch zahraničnej obchodnej politiky ako napríklad zavedenie ciel, kvót či subvencií, ale i manipulácie výmenných kurzov.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti v:
- analýze efektov medzinárodnej politiky a ekonomiky,
- kritickom zhodnotení vedeckej literatúry v medzinárodnej ekonómii,
- príprave vlastného výskumného článku.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie v:
- identifikácii medzier v znalostiach v súčasnom stave výskumu v medzinárodnej ekonómii,
- kritickom hodnotení dopadov súčasných trendov ako sú globalizácia, integrácia alebo klimatické zmeny na lokálnu ekonomiku,
- navrhovaní stratégie rozvoja s ohľadom na zahraničné toky obchodu, práce, kapitálu a súčasné trendy.

Stručná osnova predmetu

Počas predmetu budú demonštrované nasledujúce efekty s využitím teoretických modelov:
• Efekty medzinárodných tokov tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu na agregátny produkt, relatívnu cenu práce a kapitálu.
• Efekty protiimportnej a proexportnej politiky na domáci dopyt a ponuku (produkt a ceny).
• Efekty medzinárodných obchodných dohôd.
• Efekty globalizácie na zmenu ponuky a dopytu.
• Efekty klimatickej zmeny na agregátny produkt a ceny a mobilitu faktorov.

Odporúčaná literatúra

Knihy

FEENSTRA, Robert – TAYLOR, Alan. International Economics. Worth Publishers, 2017.
Články:
SAMUELSON, Paul. Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization. In Journal of Economic Perspectives, summer 2004. This very important article can be accessed directly on the internet by typing in the title.
FREEMAN, Richard. Are Your Wages Being Set in Beijing? In Journal of Economic Perspectives, Summer 1995, pp.15-32.
PUŠKÁROVÁ, Paula. Methodological Dichotomy in the Studies of Knowledge Spillovers: CEE Region Under Focus. In Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems : A Case Study of CEE Regions. - Cham : Springer, 2018, pp. 253-286.
PUŠKÁROVÁ, Paula. Analýza vplyvu ľudského kapitálu na celkovú produktivitu faktorov v regiónoch EÚ modelom SDM. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická. 2015, roč. 63, č. 5, s. 658-674.
PUŠKÁROVÁ, Paula - PIRIBAUER, Philipp. The Impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited: new evidence from selected European capital regions. In Economic Systems. 2016, vol. 40, no. 3, pp. 335–344.
PUŠKÁROVÁ, Paula - DANCÁKOVÁ, Ivana. Malthus Is Still Breathing: Environmental Concerns and Attitudes Towards Immigration in Europe. In Mondes en développement. - Liége : Cairn.info. 2018, vol. 46, no. 4, pp. 65-81.
PUŠKÁROVÁ, Paula - GURNÍKOVÁ, Jana. The Research and development performance of various EU social regimes. - Registrovaný: Scopus. In Comparative Economic Research : Central& Eastern Europe. - Warsaw : De Gruyter. 2013, vol. 16, no. 4, pp. 23-38.

Sylabus predmetu

• Úvod, teórie komparatívnych výhod a ich kritika. • Štandardný model obchodu, Hecksher-Ohlinov model. • Offshoring. • Mobilita faktorov. • Clá a subvencie. • Obchodné dohody. • Globalizácia. • Environmentálna migrácia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % aktívna participácia na výuke vrátane výberu a prezentácie aktualít
35 % výskumná štúdia
35 % finálna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach a seminároch: 32 hodín
Príprava na prednášky a semináre: 32 hodín
Príprava na písomnú skúšku: 72 hodín
Spracovanie záverečnej štúdie: 120 hodín
Konzultácia k záverečnej štúdii: 4 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský, anglický

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022