Kvantitatívne metódy v empirickom výskume (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- zásady pre formulovanie a špecifikáciu rôznych druhov ekonometrických modelov,
- prehľad o hlavných metódach analýzy prierezových údajov, časových radov a modelov s diskrétnou závislou premennou,
- prístupy k špecifikácii, odhadu a diagnostike týchto ekonometrických modelov.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť aplikovať preberané výskumné metódy na konkrétnych problémoch s využitím počítačovej podpory a vhodného software.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- schopnosť korektne zvoliť vhodnú ekonometrickú metódu pre riešený problém,
- identifikovať prípadné porušenia predpokladov modelu a navrhnúť riešenie na ich odstránenie,
- korektne interpretovať výstupy ekonometrických modelov.

Stručná osnova predmetu

• Odhad, asymptotické vlastnosti a diagnostika regresných modelov.
• Autokorelácia – identifikácia, testovanie a riešenie.
• Heteroskedasticita – identifikácia, testovanie a riešenie.
• Kvalitatívne regresory, špecifikácia modelu a jej testovanie.
• Časové rady – základná špecifikácia modelu, Box-Jenkinsova metodológia, ARIMA.
• Stacionarita časových radov a jej testovanie, stacionarizácia časových radov.
• Kointegrácia a Grangerova kauzalita.
• Modely s diskrétnou závislou premennou.

Odporúčaná literatúra

HATRÁK, Michal. Ekonometria. Bratislava : IURA EDITION, 2007. 503 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-150-7
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics : a modern approach. 4th ed. [S.l.] : South-Western/Cengage Learning, 2009. 865 s. ISBN 978-0-32478-890-7.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introduction to econometrics : Europe, Middle East and Africa edition. Hampshire : Cengage Learning, 2014. 603 s. ISBN 978-1-4080-9375-7.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric analysis of cross section and panel data. 2nd ed. Cambridge : The MIT Press, 2010. xxvii, 1064 s. ISBN 978-0-262-23258-6.
GUJARATI, Damodar N. - PORTER, Dawn C. Basic econometrics. 5th international ed. New York : McGraw-Hill/Irvin, 2008, 5th ed., 2009. xx, 922 s. ISBN 9780073375779.
LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. ISBN 978-80-972866-5-1.
VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. 1. vyd. Košice : ELFA, 2013. 391 s. ISBN 978-80-8086-211-4.

Sylabus predmetu

• Repetitorium regresnej analýzy, predpoklady modelu, asymptotické vlastnosti a diagnostika. • Najčastejšie problémy ekonometrických modelov – autokorelácia, dôsledky a riešenia. • Najčastejšie problémy ekonometrických modelov – heteroskedasticita, dôsledky a riešenia. Metóda vážených najmenších štvorcov, robustné odhady. • Kvalitatívne regresory, špecifikácia modelu a jej testovanie. • Časové rady, trendy a sezónnosť. Modely ARIMA, špecifikácia a odhad. • Stacionarita časových radov, testovanie jednotkových koreňov v časových radoch a panelových dátach, problém klamlivej regresie. • Kointegrácia a error-correction modely. Grangerova kauzalita. • Modely s diskrétnou závislou premennou.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % zadania (2 zadania x 20 bodov);
60 % záverečná práca

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 32 hodín
Spracovanie zadaní: 32 hodín
Spracovanie záverečnej práce: 158 hodín
Príprava na prezentáciu a prezentácia práce: 20 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský, anglický

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022