Finančné operácie v medzinárodnom podnikaní (anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- princípy a zásady manažérskeho rozhodovania o štruktúre obstarávania kapitálu vo väzbe na vlastné imanie korporácie a požiadaviek bánk na základe nových vedeckých poznatkov,
- rozhodovanie v oblasti devízového cash flow v korporáciách,
- komplexné finančné odporúčania v kontexte spoločenskej zodpovednosti.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- formulovať vedecko-výskumné problémy v oblasti finančných operácií v medzinárodnom podnikaní, adekvátne zvoliť výskumnú vzorku a aplikovať primerané metódy výskumu,
- aplikovať výsledky vlastného vedeckého bádania pri návrhoch komplexných medzinárodne akceptovateľných odporúčaní pre korporátne financovanie.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- rešpektovať a implementovať etické, spoločenské, ekonomické a právne aspekty v rámci vedeckovýskumného rastu, ako aj v manažérskom riadení a rozhodovaní v korporatívnom prostredí,
- prezentovať nadobudnuté poznatky, argumentovať svoje stanoviská k problematike, viesť diskusiu a pracovať v rámci multidisciplinárnych tímov,
- publikovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej činnosti v oblasti medzinárodných finančných operácií v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných profesijných databázach WOS, Scopus a i.

Stručná osnova predmetu

• Determinanty a nástroje monetárnej politiky centrálnych bánk.
• Digitalizácia bankovníctva v podmienkach liberalizácie a globalizácie ekonomík.
• Alternatívne formy korporátneho financovania vo vzťahu k tuzemským a zahraničným zákazníkom.
• Kooperácie bánk s fintech spoločnosťami pre tvorbu koncepcií investičného rozhodovania manažérov pri implementácii nástrojov založených na blockchain technológiách a získavaní kapitálu na platformách typu crowdfunding.
• Emisie korporátnych dlhových cenných papierov, vrátane podriadeného dlhu.
• Voľba stratégie riadenia devízovej pozícií a cudzomenového cash flow tuzemských korporácií.
• Default management v podmienkach tuzemských obchodných spoločností.
• Reštrukturalizácia základného imania a kapitalizácia pohľadávok v korporáciách.

Odporúčaná literatúra

Knihy
ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena - GACHOVÁ, Katarína - PAVELKA, Ľuboš. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 368 p. ISBN 978-80-7598-186-8.
PAVELKA, Ľuboš. - JAMBOROVÁ, E. Mária - RUŽEKOVÁ, Viera. Manuál slovenského exportéra: základy bezpečného obchodovania so zahraničím Prievidza: GNOWEE, 2015. 107 p. ISBN 978-80-97-22059-4.
BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - ŠKORVAGOVÁ, Simona - KITTOVÁ, Zuzana - ŠTĚRBOVÁ, Ludmila - KAŠŤÁKOVÁ, Elena - MINÁRIK, Marek - PAVELKA, Ľuboš - DRIENIKOVÁ, Kristína. Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint 2, 2019. 304 p. ISBN 978-80-89710-51-5.
Články
ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena - PAVELKA, Ľuboš. Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4. In Politická ekonomie: teorie, modelování, aplikace. - Praha: Vysoká škola ekonomická, 2020, vol. 68, no. 5, pp. 554-568. ISSN 0032-3233.
PAVELKA, Ľuboš. Kríza globálnej financializácie a nová finančná architektúra. In Ekonomický časopis. Bratislava: SAV, 2009, vol., 57, no. 8, pp. 804-820. ISSN 0013-3035.

Sylabus predmetu

• Determinanty a nástroje monetárnej politiky centrálnych bánk pre finančný sektor v ekonomikách: rozdiely medzi cieľmi monetárnej politiky FED vs. ECB. • Digitalizácia bankovníctva v podmienkach liberalizácie a globalizácie ekonomík a jej vplyv na korporátny sektor v krajinách EÚ. • SEPA nástroje a okamžité platby v krajinách EHP – korporátne aplikácie. • Alternatívne formy korporátneho financovania a kooperácie bánk s fintech spoločnosťami pre tvorbu koncepcií investičného rozhodovania manažérov pri implementácii nástrojov založených na blockchain technológiách a získavania kapitálu formou TRADE FINANCE na platformách typu crowdfunding a pod. • Emisie korporátnych dlhových cenných papierov v podmienkach korporácií krajín so sídlom v EHP. • Aplikácia devízového cash flow v korporáciách a využitie nástrojov na elimináciu kurzovo- menových rizík – komparácia bankových produktov a riešení na platforme spoločností z oblasti tieňového bankovníctva. • Default management v podmienkach tuzemských obchodných spoločností a analýza modelov inkasného režimu zlyhaných pohľadávok zo vzťahov B2B. • Reštrukturalizácie dlhov ich záväzkov z pohľadu dlžníkov aj veriteľov a obstarávania podriadeného dlhu v korporáciách.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca
60 % ústna skúšku a diskusia k záverečnej práci

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 32 hodín
Spracovanie semestrálnej práce: 32 hodín
Príprava na prezentáciu práce: 8 hodiny
Spracovanie záverečnej práce: 60 hodín
Príprava na prezentáciu práce: 8 hodiny
Príprava na skúšku a diskusiu k záverečnej práci: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský, anglický

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022