Stratégia a manažment medzinárodného podnikania (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- pochopenie prehlbujúcej sa internacionalizácie a globalizácie podnikateľského prostredia a jeho vplyvu na rozhodovanie a manažment medzinárodných firiem,
- porozumenie základných predpokladov úspechu firiem v medzinárodnom prostredí, ktorými sú schopnosť formulovať vhodnú stratégiu, tvoriť a manažovať vhodné partnerstvá, zamestnávať adekvátne ľudské zdroje, schopnosť učenia sa a manažovania inovácií s cieľom úspešného prieniku do zahraničia a schopnosť tvorby adekvátnej organizačnej štruktúry zodpovedajúcej strategickým cieľom firmy,
- naštudovanie kvalitatívnych metód výskumu používaných v danej oblasti.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť uplatňovať získané vedomosti a využívať best practices získaných z predmetu na posúdenie, prípadne riešenie manažérskych problémov v medzinárodnom prostredí,
- schopnosť posúdiť vhodnosť zvolenej stratégie medzinárodnej firmy a manažérskych nástrojov jej vedenia pre úspech v medzinárodnom prostredí,
- používanie kvalitatívnej metódy prípadových štúdií vo vlastnom výskume,
- používanie metódy prípadových štúdií vo výuke.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- kritické a analytické myslenie pri výbere zahraničných trhov, metód vstupu na ne a manažovaní firemných operácií v medzinárodnom prostredí,
- syntetické myslenie (syntéza vedomostí, správne použitie adekvátnych kvalitatívnych metód) vedúce ku krokom podmieňujúcim úspech firmy v medzinárodnom prostredí,
- kreatívne myslenie, najmä schopnosť vytvoriť koncept vlastného výskumu založeného na metóde prípadových štúdií, prediskutovať, správne a vecne argumentovať a obhájiť ho v diskusii s vyučujúcim a s kolegami vo vlastnej študijnej skupine, prípadne ho prezentovať a obhájiť na doktorandskom tutoriáli v príslušnej vedeckej komunite na významnej domácej alebo zahraničnej konferencii.

Stručná osnova predmetu

• Zmeny v stratégii medzinárodných firiem a priame zahraničné investície v ére globalizácie.
• Partnerstvá firiem v medzinárodnom kontexte.
• Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov ako podmienka úspechu firiem.
• Inovácie a schopnosť tvorby nových znalostí v medzinárodne úspešných firmách.
• Zmeny v organizačných štruktúrach firiem ako predpoklad medzinárodného úspechu.
• Medzinárodný marketingový manažment a jeho aplikácia v post-covidovej ére.
• Riadenie medzinárodných firiem v období krízy.
• Kvalitatívne metódy výskumu a ich využiteľnosť v riadení zahraničných operácií.

Odporúčaná literatúra

HILL, Charles. International Business: Competing in the Global Market Place. 13th ed. Mc Graw-Hill, 2020
CULLEN, John, B. – PARBOTEEAH, Praveen, K. Multinational Management:A Strategic Approach. 7ed. Mason, Ohio: South-Western 2017
RYIN, Robert,K. Case study research design and methods. 5th ed. Sage 2014
FERENČÍKOVÁ, Soňa. a kol. Medzinárodná expanzia firiem: stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje. Bratislava: Iura Edition 2013
PIEKARRI, Rebecca.-WELCH, Catherine. Handbook of Qualitative Research Methods for International Business.Northampton: Edward Elgar 2004
COVID – 19 and International Business – Change of Era. Edited by Marinov, M., Marinova, S. Routledge 2021
Y
Články
SCHUH, Arnold. Investment Attractiveness of Central and Eastern Europe for Western Multinational Firms in the Post-COVID-19 Era. COVID – 19 and International Business – Change of Era. Edited by Marinov, M., Marinova, S. Routledge 2021, pp. 339 - 348
ANDERSEN et al. (FERENČÍKOVÁ, Soňa). Careers in Context: An International Study of Career Goals As Mesostructure between Societies' Career-Related Human Potential and Proactive Career Behaviour. In Human Resource Management Journal. - Chichester : Wiley-Blackwell. ISSN 1748-8583, 2020, vol. 30, no. 3, pp. 365-391 online.

DELLO RUSSO, Silvia et al. (FERENČÍKOVÁ, Soňa.) Still Feeling Employable With Growing Age? Exploring the Moderating Effects of Developmental HR Practices and Country-Level Unemployment Rates in the Age - Employability Relationship. In International Journal of Human Resource Management. - London: Taylor & Francis. ISSN 1466-4399, 2020, vol. 31, no. 9, pp. 1-42.
FERENČÍKOVÁ, Soňa. - HLUŠKOVÁ, Tatiana.: Internationalization of Central and Eastern European companies : Theory and its Implications in the Slovak IT Sector In: Journal of Eastern European Management Studies. Regensburg: University of Regensburg, 2015, Vol. 20 , No. 4, pp. 415-434 , ISSN 0949-6181.
FERENČÍKOVÁ, Soňa et al.: Perceived Differences of Austrian, Czech, and Slovakian Managers regarding the Need for Change of Future Competencies : A Self-affirmation Perspective, co-authors Nettekoven, M. Siebenaler, T., Mühlbacher, J. In: Journal of Eastern European Management Studies. 2017, Vol. 22 , No. 2 , p. 144-168.- Augsburg: Rainer Hampp Verlag, 2017. ISSN 0949-6181.
FERENČÍKOVÁ, Soňa. Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises from Central and Eastern Europe : a Theoretical Framework, In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Minnesota: The IEECA Press, 2018, Vol. 5, No. 2, pp. 1-10- ISSN 2328-8272.
FERENČÍKOVÁ, Soňa - FERENČÍKOVÁ, Soňa, Jr. Outward Investment Flows and the Development Path: The Case of Slovakia. In Eastern European Economics. - London: Taylor & Francis. 2012, vol. 50, no. 2, pp. 91–118. ISSN 0012-8775.
DOW, Douglas - FERENČÍKOVÁ, Soňa. More than Just National Cultural Distance: Testing New Distance Scales on FDI in Slovakia. In International Business Review. Amsterdam: Elsevier, February 2010, vol. 19, no. 1, s. 46-58. ISSN 0969-5931.
FERENČÍKOVÁ, Soňa.: Transition at Whirlpool-Tatramat: From Joint Venture to Acquisitions. Transnational Corporations, UN/UNCTAD Switzerland,2002, Vol.11, N.5, pp. 69 – 97, ISSN 1014-9562.

SMITH, Adrian - FERENČÍKOVÁ, Soňa. Inward Investment, Regional Transformations and Uneven Development in Eastern and Central Europe: Enterprise Case-Studies from Slovakia. In European Urban and Regional Studies. - London: Sage Publications Ltd., 1998, vol. 5, no. 2, pp. 155-173. ISSN 1461-7145.

Sylabus predmetu

• Zmeny v medzinárodnom podnikateľskom prostredí: VUCA world, pandémia, globalizácia, digitalizácia a ich vplyv na investičné stratégie firiem. • Nové trendy v stratégii medzinárodných firiem a ich aplikabilita v slovenských podmienkach (globotics, AI, Industry 4.0 a pod.). • Strategické partnerstvá firiem, cezhraničné fúzie a akvizície, medzinárodné joint ventures a ich manažment. • Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov a medzinárodný marketingový manažment v post-covidovej ére ako podmienky úspechu firiem v zahraničí. • Inovácie, schopnosť tvorby nových znalostí a znalostný manažment v medzinárodne úspešných firmách. • Zmeny vo veľkosti a organizačných štruktúrach medzinárodných firiem: micro-multinationals, unicorns, new networks a pod. • Internacionalizácia slovenských firiem, základné problémy a východiská. • Kvalitatívne metódy výskumu v medzinárodnom kontexte, metóda prípadových štúdií, jej aplikabilita a limity.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca
60 % záverečná práca.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 10 kreditov x 26 h = 260 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 32 hodín
Spracovanie semestrálnej práce: 32 hodín
Príprava na prezentáciu práce: 8 hodiny
Spracovanie záverečnej práce: 48 hodín
Príprava na prezentáciu práce: 8 hodiny
Príprava na záverečnú skúšku a diskusiu k záverečnej práci: 126 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk/anglický jazyk

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022