Metodológia vedeckej práce (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti o:
- štruktúre vedeckého článku a záverečnej práce v ekonómii s osobitným zreteľom na medzinárodné podnikanie, ako i štandardnom obsahu jednotlivých jeho/jej častí,
- zásadách vypracovania vedeckého článku a záverečnej práce v ekonómii, resp. v oblasti medzinárodného podnikania,
- práci s vedeckou literatúrou a tvorbe štruktúrovaných prehľadov literatúry,
- tvorbe výskumného dizajnu a interpretácii výsledkov,
- logistickej regresii a sofistikovaných regresných modeloch ako napr. priestorových Durbin modeloch,
- kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupoch k riešeniu výskumnej otázky v oblasti medzinárodného podnikania.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti v:
- uplatňovaní získaných vedomostí pri písaní vlastných vedeckých prác,
- kritickom hodnotení vedeckých prác kolegov v oblasti medzinárodného podnikania a všeobecne ekonómii,
- používaní sofistikovaných metód vo vedeckej práci ako napr. priestorovej analýzy a logistickej regresii,
- efektívnom čítaní vedeckých článkov a efektívnej tvorbe prehľadov literatúry,
- analytickej práci v štatistických softvéroch Matlab a Stata.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie v:
- prezentovaní svojej vedeckej práce pred kolegami na akademických fórach,
- budovaní svojho výskumného profilu na akademických sociálnych sieťach,
- argumentácii v diskusii o vedeckej práci v rámci teamu,
- diseminácii svojej vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu

Obsah predmetu kopíruje štruktúru záverečnej dizertačnej práce a obsahuje nasledovné časti
• prehľad literatúry a položenie výskumnej otázky, stanovenie cieľov,
• výber premenných a zostavenie súboru údajov,
• metodologické uchopenie výskumnej otázky kvantitatívne aj kvalitatívne,
• zhrnutie výsledkov a ich vizualizácia,
• diskusia k výsledkom a testy robustnosti,
• záverečné poznámky.
Študenti budú štúdiom a analýzou článkov z popredných medzinárodných vedeckých časopisov oboznámení s obsahom jednotlivých častí vedeckého článku (úvod, abstrakt, prehľadu literatúry, ciele, metodológia, výsledky, diskusia, záver) a kriticky ich zhodnotia na vybraných príkladoch.

Odporúčaná literatúra

COOPER, D. R. & SCHINDLER, P. S. Business Research Methods. (10. vydanie). New
York : McGraw-Hill/Irwin, 2008. 746 s. ISBN: 978-007—126333-7.
MICHALOVÁ, V. a kol. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia. Vybrané aspekty zásad a
metód. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. 174 s. ISBN 978-80-225-3255-6.
PUŠKÁROVÁ, Paula. Elementárium ekonomického výskumu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 101 s. ISBN 978-80-225-4647-8.
SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava. IKAR, 2005. 327 s. ISBN
80-5510904-4.
Články:
PUŠKÁROVÁ, Paula. Methodological Dichotomy in the Studies of Knowledge Spillovers: CEE Region Under Focus. In Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems : A Case Study of CEE Regions. - Cham : Springer, 2018, pp. 253-286.
PUŠKÁROVÁ, Paula. Analýza vplyvu ľudského kapitálu na celkovú produktivitu faktorov v regiónoch EÚ modelom SDM. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická. 2015, roč. 63, č. 5, s. 658-674.
PUŠKÁROVÁ, Paula - PIRIBAUER, Philipp. The Impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited: new evidence from selected European capital regions. In Economic Systems. 2016, vol. 40, no. 3, pp. 335–344.
PUŠKÁROVÁ, Paula - DANCÁKOVÁ, Ivana. Malthus Is Still Breathing: Environmental Concerns and Attitudes Towards Immigration in Europe. In Mondes en développement. - Liége : Cairn.info. 2018, vol. 46, no. 4, pp. 65-81.
PUŠKÁROVÁ, Paula - GURNÍKOVÁ, Jana. The Research and development performance of various EU social regimes. - Registrovaný: Scopus. In Comparative Economic Research : Central& Eastern Europe. - Warsaw : De Gruyter. 2013, vol. 16, no. 4, pp. 23-38.

Sylabus predmetu

• Základy výskumného dizajnu : úvod, prehľad literatúry, výskumné otázky. • Koncepty a premenné, skreslenie výberom. • Tvorba kvalitatívneho výskumného dizajnu / deskriptívna štatistika. • Tvorba kvalitatívneho výskumného dizajnu / inferencie & vzorka. • Logistická regresia. • Priestorová analýza. • Interpretácia vedeckých výsledkov, diskusia, záver, limity výskumu. • Etika v publikovaní, propagácia vedy, taktika tvorby výskumného profilu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % zadania (2 zadania x 10 bodov)
20 % písomná skúška
60 % záverečná štúdia

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 10 kreditov x 26 h = 260 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na prednáškach a seminároch: 32 hodín
Príprava na prednášky: 32 hodín
Spracovanie zadaní: 37 hodín
Príprava na písomnú skúšku: 67 hodín
Spracovanie záverečnej štúdie: 90 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022