Medzinárodný obchod - aktuálne problémy (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- študent úspešným absolvovaním predmetu ovláda základné makroekonomické rámce medzinárodného obchodu v pokročilých teoretických východiskách, má systematický a komplexný súbor aktuálneho stavu poznania o medzinárodnom obchode na úrovni svetového hospodárstva,
- porozumením povinnej literatúry a vybraných zdrojov s vysokým citačným ohlasom na medzinárodnej úrovni je schopný spracovať súbor teoretických poznatkov v rámci študijného odboru a študijného programu ako východisko pre profiláciu vlastnej témy,
- doktorand ovláda aktuálne trendy v medzinárodnom obchode a globálnych hodnotových reťazcoch, dynamiku obchodu tovarov a služieb v medzinárodnom priestore s dôrazom na teritoriálne priority EÚ a SR (ČĽR, Ruská federácia, juhovýchodná Ázia a i.),
- pochopenie aktuálnych trendov v kľúčových oblastiach medzinárodného obchodu – digitalizácia, platobné podmienky, medzinárodný marketing, offshoring a outsourcing, fragmentácia hodnotových reťazcov a deglobalizačné prvky.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- po identifikácii literature gap v danej téme seminárnej práce je doktorand schopný vyhodnocovať inovatívne prístupy a metódy skúmania v medzinárodnom obchode,
- doktorand je schopný formulovať nové hypotézy a aplikovať nové prístupy vo vlastnom výskume týkajúceho sa parciálnej téme z medzinárodného obchodu,
- schopnosť relevantne zodpovedať odborné otázky z medzinárodného obchodu pred skúšobnou komisiou v širších súvislostiach nadväzujúcich na tému seminárnej práce, obsahu predmetu, ale aj multidisciplinárny záber.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- účasťou na prednáškach a seminároch, ako aj spracovaním seminárnej práce pochopenie vedeckých prístupov v modernom medzinárodnom obchode a problematike globálnych hodnotových reťazcoch na vedeckej úrovni,
- kritické zhodnotenie problému formulovaného formou prípadových štúdií a argumentácia vlastného postoja podloženého spracovanými primárnymi dátami,
- orientácia v pokročilých databázach štatistík a platformách medzinárodného obchodu (OECD, ITC, WTO, Amadeus a i.), ako aj databázach vedeckých prác zásadného významu v danej oblasti,
- vlastné kritické zhodnotenie a syntéza teoretických poznatkov, formulácia vlastných prístupov a metód skúmania, prezentácia výsledkov skúmania v oblasti medzinárodného obchodu,
- vychádzajúc z faktov a dát vecne argumentovať v rámci diskusií vo svojom tematickom profile, prostredníctvom syntézy formulovať kľúčové výstupy a zistenia z výskumu, vyplývajúci odborný názor obhájiť v odbornej diskusii na úrovni iných doktorandov, ako aj pred odbornou komisiou v predmete.

Stručná osnova predmetu

• Makroekonomické vymedzenie medzinárodného obchodu v teóriách renomovaných ekonómov.
• Špecifiká medzinárodného energetického trhu.
• Dynamika postavenia vybraných krajín v medzinárodnom obchode.
• Teoretické vymedzenie globálnych hodnotových reťazcov. Kritické zhodnotenie a stimuly pre vyššiu participáciu krajín V4 v GVCs.
• Aktuálne trendy vo výskume hodnotových reťazcov a ich aplikácia na SR.
• Fenomén konkurencieschopnosti v medzinárodnom obchode. Exportná konkurencieschopnosť a jej význam.
• Nové trendy v platobných nástrojoch v medzinárodnom obchode a medzinárodnom marketingu.
• Digitalizácia a vplyv Industry 4.0. Pripravenosť ekonomík na implementáciu Industry 4.0.
• Vybrané aspekty medzinárodných obchodných operácií.

Odporúčaná literatúra

BALÁŽ, Peter - Stanislav ZÁBOJNÍK - Elena KAŠŤÁKOVÁ, et al. Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint2, 2019, 304 s. Economics. ISBN 978-80-89710-51-5.
MUCHOVÁ, Eva. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: IURA EDITION, 2005, 160 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-023-4.
FEENSTRA, Robert C. Advanced International Trade: Theory and Evidence – Second Edition. 422 s. ISBN: 1319127630, 2017.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected Territories : Implications for the Slovak Economy. Reviewers: T.M. Isachenko, Peter Baláž. 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s. [15,5 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-5-288-05988-9.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Position of the Russian Federation in the Foreign Trade of the Visegrad Group Region. Reviewers: Nadezhda N. Bashkirova, Zuzana Kittová. 1. vydanie. Praha : GUPRESS, 2020. CD-ROM 137 s. [6,38 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-904926-6-0.
BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HARVÁNEK, Lukáš. China's Expansion in International Business : The Geopolitical Impact on the World Economy. Cham: Palgrave Macmillan/Springer Nature, 2019. 335 s. [16,75 AH]. Palgrave Macmillan Asian Business Series. ISBN 978-3-030-21911-6. ISSN 2661-8435.
BALÁŽ, Peter - SZÖKEOVÁ, Silvia - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Čínska ekonomika : nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva : (bude XXI. storočie storočím Číny?). 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2012. 279 s. Economics. MSM 6138439909, VEGA 1/0826/12. ISBN 978-80-89393-89-3.
VINER, J. Studies in the Theory of International Trade. Routledge. Landmarks in the history of economic thought. 2016. 670 p. ISBN: 9781315409597
MARJIT, S. – SAIBAL, K. International Trade, Welfare, and the Theory of General Equilibrium. Cambridge University Press. 2018. 250 p. ISBN: 978-1108473873
KRUGMAN, R. Paul - OBSTFELD, Maurice - MELITZ, J. Marc. International trade: Theory and policy. Pearson Education Limited, 2018.
Články
KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012, roč. 60, č. 7, s. 746-762. ISSN 0013-3035.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BAUMGARTNER, Boris - ŽATKO, Matúš. The Impact of the Russian Embargo on its Agri-Food Trade with the EU: Analysis by Selected Indicators. - Registrovaný: Scopus. In Vestnik meždunarodnych organizacij : obrazovanije, nauka, novaja ekonomika. - Moscow: National Research University Higher School of Economics. 2018, vol. 13, no. 4, pp. 256-271. ISSN 1996-7845.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš – BARINKOVÁ, Natália. The Current State of and Perspectives on Foreign Trade Between the EU and Central Asia in a Period of Geoeconomic Change. - Registrovaný: Scopus. In Vestnik meždunarodnych organizacij : obrazovanije, nauka, novaja ekonomika. - Moscow : National Research University Higher School of Economics. ISSN 1996-7845, 2021, vol. 16, no. 1.
BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Contemporary development of the commodity markets-consequences and challenges for revitalization of world economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 9, s. 938-957. ISSN 0013-3035.
ZÁBOJNÍK, Stanislav. Dekarbonizácia a dynamika exportu priemyselných exportérov SR: habilitačná prednáška: odbor habilitačného konania: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2020, 100 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4719-2.
WIEDMANN, Thomas; LENZEN, Manfred. Environmental and social footprints of international trade. Nature Geoscience, 2018, Vol. 11, No 5, p. 314-321.
GRUSZCZYNSKI, Lukasz. The COVID-19 pandemic and international trade: Temporary turbulence or paradigm shift? European Journal of Risk Regulation, 2020, Vol. 11, No 2, p. 337-342.

Sylabus predmetu

• Aktuálne teórie medzinárodného obchodu v dielach popredných ekonómov. • Globálne hodnotové reťazce (GVCs) – vymedzenie, transformácie, trendy vo fragmentácii a lokalizácii, aplikácia na ekonomiku SR. Skúmanie trendov v medzinárodnom obchode prostredníctvom parametrov TiVA. • Nové vedecké prístupy v oblasti transformácie GVCs. • Vedecká polemika o vymedzení medzinárodnej konkurencieschopnosti, prístup Porter vs. Krugman medzinárodný energetický trh – trendy, vplyv dekarbonizácie, cenová volatilita a vplyv na terms of trade vybraných ekonomík. • Teritoriálne analýzy „emerging markets“ a konzekvencie na teritoriálnu a komoditnú štruktúru medzinárodného obchodu (tovar a komerčné služby) a medzinárodného podnikania (priame zahraničného investície). • Determinanty konkurencieschopnosti exportérov a ich aplikácia v dielach súčasných autorov. • Industry 4.0 a vplyv na medzinárodný obchod, digitalizácia medzinárodného obchodu a jej špecifiká, digitalizácia platobného styku a adaptácia medzinárodného marketingu. • Vybrané aspekty a nové trendy v medzinárodných obchodných operáciách, klasické vs. inovatívne prístupy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % aktívna účasť na diskusiách v rámci konzultácií
30 % semestrálna práca
60 % kolokvium pred komisiou a obhajoba semestrálnej práce
Semestrálne práce sú problémovo orientované (formulované) zadania na zvolenú vedeckú tému, témy budú zverejnené pre začiatkom výučby.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 10 kreditov x 26 h = 260 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na konzultáciách: 16 hodín
Príprava na konzultácie: 26 hodín
Spracovanie semestrálnej práce: 78 hodín
Príprava na kolokvium k semestrálnej práci: 156 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 15.07.2024

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.07.2024

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022