Medzinárodné ekonomické organizácie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- o podstate činnosti MEO a spôsobe ich fungovania,
- o organizačnej štruktúre MEO,
- o spôsoboch výberu vedúcich predstaviteľov MEO,
- o spôsobe, akým vybrané MEO ovplyvňujú svetovú ekonomiku,
- o aktuálnej činnosti a projektoch vybraných MEO.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- využívať verejne dostupné analýzy a databázy údajov MEO,
- schopnosť analyzovať prinosy a nedostatky činnosti MEO,
- spracovať a prezentovať prípadovú štúdiu o činnosti a projektoch konkrétnej MEO.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- zohľadniť špecifiká činnosti vybraných MEO a ich vplyv na svetovú ekonomiku,
- orientácia v analytických materiáloch a databázach, ktoré vytvárajú vybrané MEO
- kritické zhodnotenie činnosti vybraných MEO,
- syntéza teoretických poznatkov a interpretácia analytických výstupov,
- komunikácia a prezentácia výsledkov činnosti konkrétnej MEO.

Stručná osnova predmetu

Predmet bude zameraný na analýzu praktickej činnosti a projektov vybraných medzinárodných ekonomických organizácií (MEO). Študenti budú na základe konkrétnych príkladov činnosti MEO posudzovať prínos jednotlivých organizácií k rozvoju medzinárodného obchodu.

Odporúčaná literatúra

GAVAĽOVÁ, V. 2010. Medzinárodné ekonomické organizácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, 2010 dotlač. 143 s. ISBN 80-225-2246-5
LYSÁK, L. - GREŠŠ, M. - ŠČEPÁN, M. 2010. Medzinárodné organizácie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 285 s. ISBN 978-80-225-3392-8.
LEUFFEN, D. - RITTBERGER, B. - SCHIMMELFENNIG, B. 2012. Differentiated Integration. Palgrave Macmillan, 2012, 304 s., ISBN 978-0-230-24644-7
Články
McCORMACK, G. Why ‘Doing Business’ with the World Bank May Be Bad for You. European Business Organization Law Review 19, 649–676 (2018). https://doi.org/10.1007/s40804-018-0116-4
Online zdroje:
Svetová banka. (2021). Doing Business. Dostupné na: https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness
UNCTAD. (2020). World Investment Report. Dostupné na: https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020
Webové sídla vybraných MEO v zmysle sylabu predmetu.

Sylabus predmetu

1. Úvod a podstata MEO (teoretický základ) 2. Rozdelenie MEO 3. Medzivládne MEO: OSN 4. Medzivládne MEO: vybrané špecializované agencie OSN 5. Svetová banka 6. WTO: opatrenia na ochranu obchodu 7. OPEC 8. OECD: podstata a historický vývoj organizácie 9. Regionálne organizácie: Európa 10. Regionálne organizácie: Severná a Južná Amerika 11. Regionálne organizácie: Ázia a Afrika 12. Medzinárodné menové a finančné inštitúcie 13. Medzinárodná spolupráca v oblasti bezpečnosti

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % semestrálna práca a jej prezentácia
30 % priebežný test v závere semestra
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 4 kredity x 26 h = 104 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 12 hodín
Spracovanie semestrálnej práce: 28 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 38 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 26.01.2024

Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022

Dátum schválenia: 26.01.2024

Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022