Metódy výskumu v ekonomických systémoch cestovného ruchu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
• Nová inštitucionálna ekonomická teória a teória transakčných nákladov ponúka dôkaz aplikácie kvantitatívnych metód v riadení podnikov v cestovnom ruchu, pretože identifikuje zdroj transakčných nákladov v existencii nedokonalej informovanosti, rizika výskytu oportunizmu a špecifických aktív.
• Študent sa oboznámi so základnými kvantitatívnymi a štatistickými metódami potrebnými pri analýze ekonomických systémov v cestovnom ruchu, vrátane základov opisnej, korelačnej a regresnej analýzy prierezových údajov.
• Študent teoreticky rozlíši typ údajov, t. z. bude schopný rozlišovať medzi časovými, prierezovými a panelovými dátami.
• Okrem základných štatistických metód študent získa vedomosti o nevyhnutných verifikačných testoch, vrátane možného výskytu chýb.
• Študent získa vedomosti o dostupnosti vhodných databáz a informačných zdrojov.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
• Študent získa údaje z dostupných zdrojov.
• Študent aplikuje základné analytické metódy na vstupné údaje.
• Študent bude vedieť verifikovať, testovať a odhaliť základné metódy analýzy prierezových dát.
• Študent získa základné zručnosti pri predikcii časových údajov a to s použitím metód extra- a intrapolácie.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
• Rozhodovanie v podmienkach informačnej neistoty.
• Analytické kompetencie.
• Rozhodovanie na základe objektívnych dát.
• Prezentačné a komunikačné kompetencie.

Stručná osnova predmetu

Teoretické východiská v súlade s novou inštitucionálnou ekonomickou teóriou a teóriou transakčných nákladov. Úvod a základy kvantitatívnych a štatistických metód, vrátane výber vhodných zdrojov a databáz. Opisná (deskriptívna) štatistika v tabelárnej a grafickej podobe. Základné spracovanie časových radov, vrátane základov predikcie. Základy korelačnej a regresnej analýzy prierezových údajov, vrátane ich testovania, interpretácie a prezentácie.

Odporúčaná literatúra

1. LUKÁČIKOVÁ, Adriana, Martin LUKÁČIK a Karol SZOMOLÁNYI. (2022). Úvod do ekonometrie s jazykom R. Bratislava: Letra Edu, 372 s.
2. LUKÁČIKOVÁ, Adriana, Martin LUKÁČIK a Karol SZOMOLÁNYI. (2018). Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Bratislava: Letra Edu, 345 s.
3. OKUMUS, Fevzi, S. Mostafa RASOOLIMANESH a Shiva JAHANI, eds. (2023). Cutting Edge Research Methods in Hospitality and Tourism [online]. Emerald Publishing Limited, s. 157-172. DOI: 10.1108/978-1-80455-063-220231010. ISBN 978-1-80455-064-9. Dostupné na internete: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80455-063-220231010/full/html
4. STEINHAUSER, Dušan a Ľuboš PAVELKA. (2021). Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 140 s.
5. STEINHAUSER, Dušan. (2022). Metódy výskumu v ekonomických systémoch cestovného ruchu a medzinárodnom podnikaní. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s.

Sylabus predmetu

1. Teoretický úvod a význam analýzy v súlade s novou inštitucionálnou ekonomickou teóriou a teóriou transakčných nákladov; 2. Úvod do kvantitatívnych a štatistických metód, typy údajov, formulovanie hypotéz; 3. Výber informačných zdrojov a databáz; 4. Úvod do štatistického a ekonometrického softvéru GRETL, možnosti MS EXCEL; 5. Príprava informačných zdrojov a databáz; 6. Opisná štatistika v programoch MS EXCEL, GRETL a PAST; 7. Grafické možnosti zobrazenia údajov, rozptylový a krabicový graf; 8. Základy analýzy časových radov, základy predikcie (intra- a extrapolácia); 9. Korelačná analýza v programoch MS EXCEL, GRETL a PAST, základy klastrovej analýzy v programe PAST; 10. Párová regresná analýza prierezových údajov v programoch MS EXCEL a GRETL; 11. Multiregresná analýza prierezových údajov v programoch MS EXCEL a GRETL; 12. Testovanie regresnej analýzy prierezových údajov v programe GRETL, odhaľovanie chýb heteroskedasticity, kolinearity, normálneho rozdelenia reziduálov, konfidenčné intervaly; 13. Interpretácia a prezentácia výsledkov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca;
60 % písomná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 3 kreditov x 26 h = 78 h.
• Účasť na seminároch: 26 hodín
• Príprava na semináre: 10 hodín
• Spracovanie semestrálneho projektu: 22 hodín
• Príprava na skúšku: 20 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský a anglický jazyk

Dátum schválenia: 05.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2023

Dátum schválenia: 05.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2023