Podnikanie v praxi 1 - CREATEC

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Študenti nadobudnú schopnosť porozumieť základným procesom prebiehajúcich v subjektoch
hospodárskej praxe pôsobiacich v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného obchodu a
podnikania, cestovného ruchu a služieb a analyzovať ich. Získajú vedomosti o analýze prostredia v
ktorom dané subjekty pôsobia. Nadobudnú vedomosti o spôsoboch a prístupoch riešenia rôznych
situácií spojenými s bežnou prevádzkou organizácií ziskového a neziskového sektora.
Praktické zručnosti:
Študenti budú schopní aplikovať nástroje podnikovej politiky v konkrétnych podmienkach
vybraného subjektu hospodárskej praxe. Nadobudnú schopnosť rozhodnúť sa a navrhnúť riešenia
projektov a problémov na operatívnej a taktickej úrovni. Budú vedieť kriticky vyhodnotiť
alternatívne riešenia problémov v oblasti obchodu, marketingu, medzinárodného obchodu,
cestovného ruchu a služieb.
Kompetencie:
Študenti získajú schopnosť vyhľadávať a analyzovať údaje, ktoré sú potrebné pre vybraný subjekt
hospodárskej praxe, schopnosť navrhnúť alternatívne scenáre rozvoja, schopnosť používať analýzu
a syntézu. Dokážu rozdeliť úlohy v rámci tímovej práce na operatívnej a taktickej úrovni vybraného
subjektu hospodárskej praxe.
Jednotlivé vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie sa môžu odlišovať podľa profilu
absolventa a vzdelávacích cieľov študijného programu, na ktorom sa predmet vyučuje.

Stručná osnova predmetu

Zoznámenie s vybraným subjektom hospodárskej praxe, obchodného a výrobného podniku,
podniku služieb, veľvyslanectva SR zahraničí, podniku cestovného ruchu na národnej i
medzinárodnej úrovni. Marketingové prostredie. Analýza trhových príležitostí aj v medzinárodnom
kontexte v segmente obchodu, marketingu, medzinárodného obchodu, medzinárodného
podnikania, cestovného ruchu a služieb.

Odporúčaná literatúra

1. KOTLER, P. ̶ KELLER, K. L. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 814 p.
ISBN 978-80-247-4150-5.
2. KITA, J, a kol. Marketing. Bratislava : IURA EDITION, 2010. 411 s. ISBN
978-80-8078-327-3.
3. BALÁŽ, Peter, a kol. Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint 2, 2019, 304 s. Economics.
ISBN 978-80-89710-51-5.
4. ZORKÓCIOVÁ, Otília a kol. Medzinárodný marketing. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2016. 309 s. ISBN 978-80-225-4332-3.
5. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca. Recenzenti:
Marián Bujna, Kristína Viestová. 3. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 475
s. [23,8 AH]. ISBN 978-80-225-3948-7.
6. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovný ruch, technika služieb, Vydavateľstvo EKONÓM, 2021.

Sylabus predmetu

1. Úvod, obsah predmetu, podmienky uzatvorenia predmetu. 2. Marketingové prostredie. Zoznámenie sa s vybraným subjektom hospodárskej praxe, orgánu štátnej správy alebo samosprávy alebo diplomatickým zastúpením. 3. Misia a cieľ vybraného subjektu hospodárskej praxe, orgánu štátnej správy alebo samosprávy, alebo postavenie a úloha diplomatického zastúpenia. 4. – 13. Realizácia stáže na jednotlivých oddeleniach alebo pracoviskách vybraného subjektu hospodárskej praxe alebo 4. – 10. Účasť na odbornom vzdelávaní prostredníctvom odborných klubov. 11. Konzultácia o priebehu praxe s učiteľom/o priebežnom spracovaní semestrálnej práce 12. Konzultácia záverov semestrálnej práce s pracovníkmi subjektu hospodárskej praxe. 13. Záverečná prezentácia výsledkov semestrálnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % záverečné hodnotenie vybraným subjektom hospodárskej praxe
80 % záverečná prezentácia výsledkov semestrálnej práce

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 104 hodín
Účasť na seminároch: 12 hodín
Príprava na semináre: 40 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 10.10.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.06.2023

Dátum schválenia: 10.10.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.06.2023