Digitálny marketing (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti na predmete získavajú prehľad v digitálnych marketingových kanáloch a v možnostiach ich využitia v marketingovom mixe firmy. Predmet identifikuje digitálne komunikačné kanály a venuje sa najpoužívanejším z nich. Študent získava teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s nákupom internetového mediálneho priestoru, prístupmi pre optimalizáciu webstránky pre vyhľadávače, obsahovou a výkonnostnou správou sociálnych sietí, affiliate marketingom a ďalšími digitálnymi marketingovými kanálmi.
Absolvent predmetu bude zorientovaný v možnostiach digitálnej marketingovej komunikácie, bude ovládať pojmy digitálneho marketingu, bude vedieť komunikovať s agentúrami a dodávateľmi digitálnych marketingových služieb a bude schopný nastaviť komplexnú digitálnu stratégiu pre naplnenie definovaného podnikateľského zámeru.
Uplatnenie absolventa predmetu je v širokom spektre firiem, ktoré sa čo i len čiastočne prezentujú na internete, ktoré využívajú internet na predaj a marketingovú komunikáciu, alebo ktoré získavajú na internete informácie pre strategické rozhodnutia.

Stručná osnova predmetu

Predmet identifikuje dostupné digitálne kanály a vysvetľuje prístupy k ich využitiu pre potreby digitálneho marketingu. Študent získava orientáciu v súčasných možnostiach vytvorenia prítomnosti na internete, displejovej reklame, distribúcii obsahu naprieč dostupnými digitálnymi kanálmi, marketingom vo vyhľadávačoch, marketingom v reklamných sieťach (GDN), optimalizácii pre vyhľadávače (SEM) a v natívnej reklame. Predmet sa zároveň orientuje na programatický nákup, RTB (real-time-bidding) siete, affiliate marketing, e-mailing, dolovanie, spracovanie a aplikáciu veľkých dát pre potreby digitálneho marketingu a na automatizáciu marketingových procesov.

Odporúčaná literatúra

1. CHAFFEY, Dave - ELLIS-CHADWICK, Fiona. Digital Marketing. Vydavateľstvo PEARSON Education Limited, 2022. 560 s. ISBN 978-12-924-0096-9.
2. KINGSNORTH, Simon. Strategie digitálního marketing. 1. Vydanie. Vydavateľstvo Lingea, 2022. – 384 s. ISBN 978-80-750-8714-0.
3. WINDY, Jennifer. Digital Marketing Strategy. Vydavateľstvo Jennifer Windy, 2021. 192 s. ISBN 978-17-748-5147-0.

Sylabus predmetu

1. Marketingová komunikácia na internete 2. Identifikácia digitálnych kanálov marketingovej komunikácie 3. Internetový mediálny priestor a spôsoby jeho nákupu 4. Vyhľadávače a organická pozícia vo vyhľadávaní (SEO) 5. Vyhľadávače a platená pozícia vo vyhľadávaní (PPC) 6. Sociálne siete ako mediálny kanál 7. Obsahový marketing 8. Natívna reklama 9. Programatický nákup a RTB (real-time-bidding) 10. Affiliate marketing 11. E-mail marketing 12. Nástroje pre automatizácia v digitálnom marketingu 13. Trendy v digitálnom marketingu

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % - priebežné zadania
20% - semestrálny písomný test
60 % - písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 130 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Práca na priebežnom zadaní: 26 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 13 hodín
Príprava na skúšku: 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2024

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2024