Marketingový výskum

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Absolvent predmetu získa poznatky o procese marketingového výskumu od stanovenia cieľa výskumu, cez jeho realizáciu, kvalitatívne a kvantitatívne metódy, až po interpretáciu zistení a výsledkov a ich spracovanie v podobe výstupov z marketingového výskumu (záverečná správa, prezentácia).
Kompetentnosti:
Absolvent bude schopný formulovať výskumnú otázku, resp. ekonomický problém a navrhnúť výskumný dizajn pre jeho preskúmanie s využitím empirických metód.
Zručnosti:
Absolvent vie ako správne zostaviť dotazník a ako ho používať ako nástroj zberu údajov v rámci marketingového výskumu. Bude vedieť rozhodnúť o výbere metódy zberu údajov. Bude ovládať metódy spracovania a úpravy dát v marketingovom výskume. Výsledkom bude finálna prezentácia projektu. Absolvent dokáže používať softvér R v empirickom ekonomickom výskume. Bude schopný samostatne ďalej rozvíjať svoje vedomosti v oblasti štatistických metód a v používaní moderných softvérov, bude rozumieť empirickým štúdiám z oblasti marketingu a bude ich schopní použiť v nových kontextoch.

Stručná osnova predmetu

Pojem a podstata marketingového výskumu, typy marketingového výskumu, rozhodovanie o opodstatnenosti marketingového výskumu, výskum na B2C a B2B trhoch. Projekt marketingového výskumu. Výberové zisťovanie. Dotazník, typy škál, validita, reliabilita (Cronbachova alfa). Spracovanie a analýza údajov. Vybrané metódy kvantitatívneho výskumu (testovanie hypotéz a ich interpretácia - parametrické aj neparametrické testy, ANOVA test, Chí-kvadrát test). Kvalitatívny výskum. Vybrané metódy kvalitatívneho výskumu (metóda ukotvenej teórie, etnografický výskum, hĺbkový a skupinový rozhovor). Sekundárny výskum, pojem, podstata. Vybrané metódy sekundárneho výskumu (regresná a korelačná analýza, úvod do časových radov; práca s databázami). Prezentácia výsledkov marketingového výskumu. Praktická realizácia projektu marketingového výskumu.

Odporúčaná literatúra

1. Brace, I. (2018). Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research. London: Kogan Page Publishers.
2. Chapman, C., Feit, E. M. (2019). R For Marketing Research and Analytics. Springer.
3. Lyócsa, Š ., Baumöhl, E., Výrost, T. (2013). Kvantitatívne metódy v ekonómii I. Košice : ELFA, 2013.
4. Lyócsa, Š., Baumöhl, E., Výrost, T. (2013). Kvantitatívne metódy v ekonómii II. Košice : ELFA, 2013.
5. Malhotra, N., Nunan, D., Birks, D. (2017). Marketing research: An applied approach. 5th Edition. Pearson.
6. McDaniel Jr, C., Gates, R. (2018). Marketing research. Hoboken: John Wiley & Sons.
7. Richterová, K., Klepochová, D., Kopaničová, J., Vokounová, D., Žák, Š. (2013). Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013.

Sylabus predmetu

1. Úvod do marketingového výskumu. Typy výskumu. Obsah výskumného projektu. Plánovanie výskumu. 2. Úvod do programu R. 3. Zber a spracovanie dát. Metódy výberu vzoriek. Základné štatistické pojmy a typy premenných. 4. Dotazník a jeho náležitosti, tvorba dotazníka, experiment a druhy experimentu. Validita a reliabilita. 5. Deskriptívna štatistika. Miery polohy, variability a tvaru. Vizualizácia v programe R. 6. Priebežný test. Formulácia a postup testovania hypotéz (testy o strednej hodnote, rozptyle a podiele). Intervaly spoľahlivosti. 7. Testovanie normality dát. Testy dobrej zhody. Testy extrémnych hodnôt. Vybrané neparametrické testy. 8. Úvod do regresnej analýzy, ANOVA (jednofaktorová, dvojfaktorová). 9. Skúmanie závislosti medzi rôznymi typmi premenných. 10. Sekundárny výskum: práca s verejne dostupnými databázami. 11. Priebežný test. Analýza časových radov (dekompozícia časového radu, autokorelácia, stacionarita, problém falošnej regresie, Grangerova kauzalita). 12. Kvalitatívne metódy. 13. Kvalitatívne metódy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 208 hodín
Účasť na prednáškach: 24 hodín
Účasť na seminároch: 0 hodín
Príprava na semináre: 0 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 57 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 57 hodín
Príprava na skúšku: 70 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 05.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 05.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023