Produkt a inovácie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu získajú študenti vedomosti a osvoja si praktické skúsenosti z oblasti produktových inovácii, predstavujúcich významné zlepšenia v technických špecifikáciách, materiáloch a komponentoch, systémoch, používateľskom prístupe a iných funkčných charakteristikách výrobkov a služieb. V rámci marketingového ponímania produktových inovácii zvládnu ich členenie podľa toho akej vlastnosti produktu sa týkajú aj podľa stupňa novosti vrátane zásad implementácie inovácie v jednotlivých fázach životného cyklu produktov. Dôraz bude kladený najmä na etapy vývoja nových výrobkov a služieb, a na zásady ich uvádzania na európske trhy, na environmentalizáciu produktov a označovanie ich komplexnej kvality v systéme cirkulárnej ekonomiky.
Absolventi predmetu získajú zručnosti pre analýzu a navrhovanie inovácie výrobkov a služieb v oblasti marketingu aj vo všeobecnosti. Pochopia postavenie a typológiu produktov v marketingu aj v intenciách hodnoty pre zákazníka, značky, kvality, dizajnu, balenia a distribúcie. Budú spôsobili analyzovať životný cyklus produktu z pohľadu jeho jednotlivých fáz slabých miest a inovačného potenciálu vrátane implementácie inovačného procesu aj identifikácie podnikateľských príležitosti v cirkulárnej ekonomike.
Úspešným absolvovaním predmetu nadobudnú študenti kompetencie pôsobiť ako manažéri inovačných procesov produktov v organizáciách bez ohľadu na ich veľkosť a oblasť ekonomických činnosti. Budú kompetentní identifikovať inovačný potenciál organizácie, riadiť inovačné procesy organizácie, zabezpečovať jej udržateľnosť a uvádzať nové, inovované výrobky a služby na európske trhy v zhode s najnovšími štandardami kvality a environmentálnymi reguláciami.

Stručná osnova predmetu

Produkt – pojem a podstata produktu v marketingu. Postavenie produktu v marketingovom mixe. Rozhodovanie o produkte. Značka, kvalita, dizajn a štýl, balenie, inovácie. Životný cyklus produktu, jeho modely a modifikácie. Nový produkt – pojem, podstata. Vývoj nového výrobku – stratégie, proces a marketing. Inovácia produktu. Inovačný proces. Organizačné inovácie. Marketingové inovácie. Inovačný potenciál organizácie. Typové inovačné stratégie. Náklady na inovácie. Proces spoločensko-technologickej transformácie, spotrebiteľských zvyklostí, legislatívy, infraštruktúry, sietí v súvislosti prechodom k udržateľnosti.

Odporúčaná literatúra

1. DANESHJO, N., HANULÁKOVÁ, E. (2021). Produkt a inovácie. Košice: Vydavateľstvo PETIT s. r. o.
2. DANESHJO, N. (2020). Manažérstvo inovácii. Košice: Vydavateľstvo PETIT s. r. o.
3. DANESHJO, N. (2021). Riadenie inovačných procesov v organizácii. Produkt a inovácie. Košice: Vydavateľstvo PETIT s. r. o.
4. MALEGA, P., DANESHJO, N. (2022) Industrial Production Management. Germany. RAM-Verlag.
5. TIDD, J., BESSANT, J. R. (2020). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.

Sylabus predmetu

1. Produkt – pojem a podstata produktu v marketingu. Postavenie produktu v marketingovom mixe. Typológia produktov v marketingu. Produktový mix. Úrovne produktu a ich modifikácie. Marketingová myopia. Hodnota pre zákazníka. Špecifiká produktov v závislosti od ekonomických systémov a trendov. Produkt, vízia a poslanie firmy. 2. Rozhodovanie o produkte. Značka, kvalita, dizajn a štýl, balenie, inovácie. 3. Životný cyklus produktu, jeho modely a modifikácie. Nový produkt – pojem, podstata. Vývoj nového výrobku – stratégie, proces a marketing. Produktové portfólio. Produktové stratégie. 4. Produktové entity a marketing. Služby, miesta, osoby, organizácie, myšlienky. 5. Pojem inovácia. Inovácia produktu. Inovačný proces. Organizačné inovácie. Marketingové inovácie. Proces vývoja nových produktov. Inovácie produktu. Marketingové inovácie. Inovácia produktu alebo služby. Vzťah podnikania a inovácií. Rozdiely vo vnímaní podnikateľských príležitostí, existencia a objavovanie podnikateľských príležitostí. 6. Inovácií a ich zavádzanie v podnikoch. Tvorivá deštrukcie. Ako predĺžiť životný cyklus produktu. Koncept životného cyklu produktu. Demingov cyklus (PDCA cyklus). Inovácie v malých a stredných podnikoch. 7. Metódy na predĺženie životného cyklu výrobku. Konkurencieschopnosť inovovaných výrobkov. Príprava a plánovanie nových výrobkov. 8. Proinovačná firemná kultúra. Riadenie inovácií. Inovatívny marketing. Podstata inovačného riadenia. Úlohy a funkcie riadenia inovácií. 9. Inovačný potenciál organizácie. Silové pole inovácie. Hnacie sily inovačného vývoja. Zdroje inovačných nápadov. Inovačné príležitosti. 10. Udržateľnosť a inovácia. Vzťah cirkulárnej ekonomiky a inovácií. Tvorba produktových inovácií v podmienkach cirkulárnej ekonomiky. Typové inovačné stratégie. Náklady na inovácie. Proces spoločensko-technologickej transformácie, spotrebiteľských zvyklostí, legislatívy, infraštruktúry, sietí v súvislosti prechodom k udržateľnosti. 11. Inovácie a ich podpora v podmienkach Slovenskej republiky a EÚ. Súčasný stav inovácií a inovačné trendy v EÚ. Podpora v oblasti inovácií v Slovenskej republike. 12. Etapy inovácie výrobkov. Konkurencie schopnosť inovovaných výrobkov. Metodické nástroje na prípravu inovácií. Inovácie v manažmente. 13. Inovácia v službách. Proces služby. Inovácie kvality.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 208 hodín
Účasť na prednáškach: 24 hodín
Účasť na seminároch: 0 hodín
Príprava na semináre: 0 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 57 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 57 hodín
Príprava na skúšku: 70 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023