Business Market Forecasting

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti si absolvovaním predmetu rozšíria svoje vedomosti o vedeckých aspektoch prognózovania a jeho aplikácii v podnikaní, ktoré majú pôvod vo vedeckom manažmente. Oboznámia sa s nevyhnutnosťou využitia prognózovania v modernom manažmente a hlavne v oblasti obchodu. Upevnia si vedomosti o interakcii medzi prognózovaním a praxou zostavovania predajných plánov. Aplikačne využijú rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy používané v tejto oblasti a vedomosti o ich možnostiach uplatnenia v manažmente komerčných aktivít. Rozšíria si prehľad o postupoch interpretácie výstupov prognóz a ich využití v marketingu a riadení predaja.
Absolventi predmetu budú schopní vytvárať logicky presné a prakticky použiteľné podklady pre tvorbu strednodobých a krátkodobých obchodných plánov a s nimi súvisiacich marketingových aktivít. Naučia sa používať prognostické metódy, ktoré sú v súčasnosti dôležitým prvkom spektra nástrojov riadenia. Porozumejú vedeckej platforme využívania metód progresívneho manažmentu v rozhodovacom procese, na základe ktorej môžu definovať vhodné prístupy podnikov k cieľovým trhom a dôležitým zákazníkom. Naučia sa pracovať s informáciami a údajmi o trhoch a zákazníkoch a transformovať dostupné údaje do formy vhodnej na podporu manažérskeho rozhodovania.
Úspešným absolvovaním kurzu študenti získajú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa na obchodných a obchodno-manažérskych pozíciách vo všetkých typoch spoločností pôsobiacich na obchodných trhoch, na manažérskych pozíciách v poradenských spoločnostiach, na špecializovaných marketingových pozíciách a v oblasti výskumu a vyššieho vzdelávanie. Dokážu efektívne pristupovať k aplikácii kvalitatívnych a kvantitatívnych metód pri prognózovaní vývoja ekonomických javov na trhu a formulovať závery z predikcie ako základ pre rozhodovacie procesy v podnikaní, ale tiež spracovávať hlbšie analytické výstupy pre akademické a výskumné účely.

Stručná osnova predmetu

Úvod do prognózovania v podnikaní. Úloha a pozícia prognózovania v podniku, v marketingu a v riadení predaja. Predikcia ako ekonomická nevyhnutnosť. Typ predpovedí; prognóza trhu a produktov, dlhodobá a krátkodobá prognóza. Makroekonomické súvislosti prognóz; vplyv kľúčových ekonomických faktorov. Výber metódy prognózovania; povaha prognózovaného problému, charakteristiky skúmaných údajov, možnosti a obmedzenia techník prognózovania. Fázy prognózovania; formulácia problému a zber dát, selekcia a očistenie dát, tvorba a hodnotenie modelu, implementácia modelu - aktuálna predpoveď, vyhodnotenie prognózy. Riadenie procesu prognózovania. Typy prognostických metód - kvantitatívne, kvalitatívne; techniky prognózovania pre rôzne typy údajov, kvalitatívne metódy. Metódy prognózovania založené na metódach priemerovania a exponenciálneho vyrovnávania. Príklady prognóz. Interpretácia výsledkov. Vybrané metódy použité v prípadových štúdiách.

Odporúčaná literatúra

1. HANKE, J. E., WICHERN, D. W. 2009. Business Forecasting, 9th Edition. Upper Saddle River: Pearson Education. ISBN: 978-0-13-500933-8.
2. ORESKÝ, M. Contemporary procurement system - way how to control company expenditures. In Efficiency in Business. Siedlce : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012. ISSN 2083-4179, s. 305-322 [1,08AH]. S.G.A. 1/0418/11.
3. KMIOTEK, K., ORESKÝ, M. 2008. Customer equity - new marketing management strategy focus. In Uncertainty - risk or opportunity : corporate business perspective, selected problems. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. ISBN 978-83-7051-519-5, s. 235-243. VEGA 1/4600/07.
4. ORESKÝ, M. 2018. How New Technologies in Manufacturing Affect Rivalry, Industry Structure and Marketing Strategy. Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4.
5. ORESKÝ, M. 2015. Demand and supply integration management concept for assembling company. In Managing in recovering markets, GCMRM 2015 : proceedings of the 6th global conference : Maribor Slovenia. Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015. ISBN 978-961-6802-36-9.
6. ORESKÝ, M. 2016. SCM innovations - demand and supply integration management concept for manufacturing company. In Billateral academic forum Slovakia - France in the perspective of international policy of Slovak Republic : [proceedings] : international scientific conference : Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava, november 25th, 2016. Praha : Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-541-3.
7. HASNAWATI, ORESKÝ, M. 2018. Are ERP and Organization Capability Can Be Enablers of Green Supply Chain Management? A Viewpoint From Employee’s Perception. In Indonesian Management and Accounting Research. Jakarta Barat : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. ISSN 2442-9724, 2018, online.
8. ORESKÝ, M. 2013. Dosah činností nákupu podniku na finančné a ekonomické ukazovatele podniku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 486-494.
9. ORESKÝ, M. 2010. Prognózovanie, predvídanie, forecasting, foresight. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 485-490.
10. ORESKÝ, M. 2014. Customer value creating and customer profitability modeling. Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism. Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4.
11. ORESKÝ, M. 2006. Riadenie vzťahov so zákazníkmi : odporúčania, praktické postupy, príklady, prehľadné schémy a tabuľky [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer.

Sylabus predmetu

1. Úvod do prognózovania v podnikaní. Úloha a pozícia prognózovania v podniku, v marketingu a v riadení predaja. 2. Typ prognóz. Makroekonomické súvislosti prognózovania. 3. Výber metódy prognózovania. 4. Fázy prognózovania. Riadenie procesu prognózovania. 5. Typy prognostických metód - kvantitatívne, kvalitatívne. 6. Metódy prognózovania založené na metódach priemerovania a exponenciálneho vyrovnávania – prípadové štúdie. 7. Príklady prognóz. Interpretácia výsledkov. 8. Vybrané metódy použité v prípadových štúdiách.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 260 hodín
Účasť na prednáškach: 16 hodín
Samoštúdium: 84 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 60 hodín
Príprava na skúšku: 100 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2023

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2023