Geomarketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Oboznámiť študentov s novým odborom - geomarketingom, ktorý je zameraný na plánovanie a realizáciu marketingových aktivít zameraných na konkrétne požiadavky zákazníkov. Absolventi sa oboznámia s charakteristikami geomarketingu, priestorovým správaním zákazníka v území a využívaním geografického informačného systému.
Vedomosti: porozumieť problematike geomarketingu, jeho významu, podstate a princípom, porozumieť jeho problematike aplikovania v marketingovom manažmente.
Kompetencie: schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, samostatne analyzovať a syntetizovať s orientáciou schopnosť samostatne aplikovať princípy a funkcie geografických informačných systémov.
Zručnosti: schopnosť verifikovať a zhodnotiť využitie teoretických prístupov k lokalizácii podnikateľskej prevádzky pri činnosti podnikateľských subjektov; schopnosť aplikovať, kriticky vyhodnotiť situáciu pri riadení sortimentu predajne, navrhnúť riešenia problémov taktickej a strategickej úrovne.

Stručná osnova predmetu

Teoretické prístupy k priestoru. Obchodné modely v maloobchode. Spotreba a jej trendy. Priestorové správanie spotrebiteľa. GIS-analýza geografických údajov. Marketingový manažment a geografická informácia. Lokalizácia predajne. Praktické aspekty geomarketingu.

Odporúčaná literatúra

1. KITA, Pavol - SZCZYRBA, Zdeněk - FIEDOR, David - LETAL, Ales. Recognition of Business Risks When Purchasing Goods on the Internet Using GIS: Experience from Slovakia. In Electronic Commerce Research. 2018, vol. 18, no. 3, pp. 647-663 online.
2. KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia - STRELINGER, Ján - KERESTY, Ján - KITA, Jaroslav. Inovácia v distribúcií potravín - aspekt geografického informačného systému. In Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4644-7, s. 77-95.
3. KITA, Pavol - KITA, Peter - KUPKOVIČOVÁ, Patrícia - JÁNSKÁ, Michaela. The Influence of economic geography on supermarket concentration. AD ALTA : journal of interdisciplinary research. 2017. 2017, vol. 7, no. 1, s. 68-72 online.
4. Jennifer Ann Brown, Alexa R. Ferdinands, Rachel Prowse, Darcy Reynard, Kim D. Raine, Candace I.J. Nykiforuk. Seeing the food swamp for the weeds: Moving beyond food retail mix in evaluating young people's food environments. SSM - Population Health. Volume 14, 2021, 100803. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100803
5. Jorge Chacón-García, Geomarketing techniques to locate retail companies in regulated markets. Australasian Marketing Journal (AMJ), Volume 25, Issue 3, 2017, pp. 185-193. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2017.06.001
6. Campo, K., Gijsbrechts E., Goossens T., Verhetsel A.. The impact of location factors on the attractiveness and optimal space shares of product categories. International Journal of Research in Marketing. Volume 17, Issue 4, 2000, pp. 255-279. https://doi.org/10.1016/S0167-8116(00)00026-4
7. Cong Tran, Dung D. Vu, Won-Yong Shin. An improved approach for estimating social POI boundaries with textual attributes on social media. Knowledge-Based Systems. Volume 213, 2021, 106710. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.106710
8. Vladislav Abdulmyanov, Alexander Sivtsov, Nikita Fomichyov. Architecting a Geo-Enabled CRM: the Way to Seamless Integration. Procedia Computer Science. Volume 112, 2017, pp. 1651-1657. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.257
9. Dominique Arrouays, Anne C. Richer-de-Forges, Florence Héliès, Vera Leatitia Mulder, Nicolas P.A. Saby, Songchao Chen, Manuel P. Martin, Mercedes Román Dobarco, Stéphane Follain, Claudy Jolivet, Bertrand Laroche, Thomas Loiseau, Isabelle Cousin, Marine Lacoste, Lionel Ranjard, Benoît Toutain, Christine Le Bas, Thomas Eglin, Marion Bardy, Véronique Antoni, Jeroen Meersmans, Céline Ratié, Antonio Bispo. Impacts of national scale digital soil mapping programs in France. Geoderma Regional, Volume 23, 2020, e00337. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2020.e00337
10. Kazumasa Hanaoka, Graham P. Clarke. Spatial microsimulation modelling for retail market analysis at the small-area level. Computers, Environment and Urban Systems. Volume 31, Issue 2, 2007. pp. 162-187. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2006.06.003

Sylabus predmetu

1. Teoretické prístupy k priestoru. Prínosy geografie pre marketing. Prehľad teoretických názorov na otázku priestoru a na lokalizáciu predajní. Sociológia a priestor. Priestorové aspekty vzťahov jednotlivec s územím. 2. Obchodné modely v maloobchode. Obchodné modely v maloobchode: definícia, prvky. Činitele vplývajúce na zmeny obchodných modelov. Typy obchodných modelov. Nové úlohy pre maloobchodníkov. 3. Spotreba a jej trendy. Teória spotreby. Geografia spotreby. Spotrebiteľ a geografia 4. Priestorové správanie spotrebiteľa. Pozorovanie pristorového správania. Gravitačné modely riadenie toku spotrebiteľov predajne. 5. GIS-analýza geografických údajov Etapy aplikácie geomarketingu v podniku. Analýza geografických údajov. Nástroje geomarketingu. Geokódovanie adresných bodov 6. Marketingový manažment a geografická informácia. Cena, marketingová komunikácia, product, priamy marketing, geo-merchandising. 7. Lokalizácia predajne. Ukazovatele lokalizácie predajne. Typ stanovišťa maloobchodnej jednotky. Pokrytie trhu. Analýza trhu predajne v danej lokalite 8. Praktické aspekty geomarketingu. Prípadová štúdia lokalizácie novej predajne.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 260 hodín
Účasť na prednáškach: 16 hodín
Samoštúdium: 84 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 60 hodín
Príprava na skúšku: 100 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2023

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2023