Inovačné procesy v obchode a marketingu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu si študenti rozšíria vedomosti a získavajú nové poznatky z oblasti tvorby inovačných procesov produktov, dodávateľských a distribučných systémov, obchodných a marketingových inovácii. Osvoja si najnovšie progresívne metódy merania inovačnej výkonnosti podniku (BSC, Audit konkurencieschopnosti podniku, Hodnotenie inovačného potenciálu, MSP, Metodika dodávateľského – odberateľského reťazca, Metodika inovačných charakteristík podľa OECD, atď.), možnosti a efekty z ich praktického využívania ako aj pri tvorbe exaktnejších modelov. Takéto modely sú založene na prepojovaní resp. integrácii podnikových rozvojových stratégii – inovačného procesu – integrovaného znalostného manažérstva podľa ISO štandardov, za účelom získavania synergických efektov z riadenia inovačného procesu a zvyšovania inovačnej výkonnosti ( podnikovej a celospoločenskej).
Absolventi predmetu nadobudnú schopnosť samostatne navrhnúť, formulovať a implementovať vhodné prvky inovačnej klímy podľa organizačných štruktúr a využívanie synergického efektu v tímových prácach. Podnik zvyšuje svoju inovačnú výkonnosť, zlepšuje postavenie na trhu, zlepšuje sa interné prostredie podniku a tým znižuje fluktuáciu zamestnancov, čím podnik šetrí finančné aj časové náklady na neustále hľadanie nových zamestnancov. Dokážu kriticky analyzovať, hodnotiť a syntetizovať existujúce a nové poznatky o vývoji trhov a ich subjektov, nadobudnú schopnosť prijímať na báze vedeckej analýzy závery a strategické rozhodnutia.
Absolvovaním predmetu si študenti prehĺbia kompetencie, rozšíria exaktnejšie poznatky z teórie a metodiky inovačných procesov v podniku a naučia sa potrebné zručnosti a kompetencie pre manažérstvo tvorby a realizácie inovácií vo všeobecnosti aj pre špecifické oblasti odvetvia. V rámci predmetu sa definujú objekty a forma inovácií v podniku, analyzujú sa východiská a priebeh inovačných procesov. Absolvovanie predmetu umožní poznať jednotlivé teórie, metodiky, prístupy, metódy a modely prognózovania, plánovania, realizácie a riadenia, teda komplexného manažovania inovácií v intenciách medzinárodných a európskych strategických dokumentov a programov, najmä EURÓPA 2020 a HORIZONT 2020.

Stručná osnova predmetu

Vývojový proces inovácia. Kvalita procesu. Vplyv marketingu na inovačnú stratégiu. Inovatívny marketing na úrovni marketingového mixu. Vplyv životného cyklu výrobku na marketing a inovácie. Inovačná výkonnosť podniku a jej meranie. Metodika spracovania inovačných charakteristík podľa OECD. Prístup k inováciám v informačno-komunikačných technológiách. Inovačný proces vo vzťahu k marketingu inovácií a marketingu retro-inovácií.

Odporúčaná literatúra

1. DANESHJO, N. (2021). Riadenie inovačných procesov v organizácii. Košice: Vydavateľstvo PETIT s. r. o.
2. DANESHJO, N., MALEGA, P. (2022). Product and Process Innovation in Enterprises. Germany: RAM-Verlag.
3. GOMBÁR, M., KMEC, J., DOBROVIČ, J., SEMAN, R. (2018). Manažérske praktiky navrhovania produkčných procesov a výrobkov. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu.

Sylabus predmetu

1. Teória a metodika inovačných procesov, druhy, typy a klasifikácia inovácií v podniku. Marketingová príprava inovácií v podniku. 2. Inovácie materiálové, energetické, výrobkové, technologické, komplexné, systémové, environmentálne inovácie. 3. Organizačné inovácie a inovačné projekty. Inovačný proces vo vzťahu k marketingu inovácií. 4. Veda, výskum, inovácie. Komplexná inovačná stratégia. Manažérstvo rizík v inovačnej tvorbe. 5. Manažérstvo inovačného procesu v podniku. Riadenie inovácií v podniku. Meranie a hodnotenie znalostnej úrovne a inovačnej aktivity podľa metodiky EÚ. 6. Operačný program výskum a inovácie (OP VaI). Členenie inovácií z procesného hľadiska 7. Potreba certifikácia kvality ISO pre inovácie. Model fungovania podniku a riadenia inovácií 8. Realizácia výsledkov vedecko-technologického rozvoja. Inštitucionálne formy podpory realizácie inovácií v SR a EÚ.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 260 hodín
Účasť na prednáškach: 16 hodín
Samoštúdium: 84 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 60 hodín
Príprava na skúšku: 100 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023